skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ

Ј А В Н И  П О З И В

за подношење захтјева, ради упућивања 50 корисника, из категорије чланова породица погинулих бораца, ратних војних инвалида, логораша и демобилисаних бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе.

 

  1. Коме се Позив упућује?

Овај Позив се упућује породицама погинулих бораца, ратним војним инвалидима, логорашима и демобилисаним борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (у даљем тексту: корисници), са подручја општине Станари, а којима је бањска рехабилитација неопходна као наставак лијечења и опоравак.

  1. Предмет пријаве и услови за пријаву

Предмет пријаве, по овом Позиву, је потреба за медицинском, односно физикалном рехабилитацијом једног броја чланова породица погинулих бораца, ратних војних инвалида, логораша и демобилисаних бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, кроз бањско-климатско лијечење, односно рехабилитацију.

Лијечење, односно рехабилитација, у бањско-климатским установама, обухвата:

– смјештај корисника,

– љекарски преглед приликом пријема,

– израду плана и програма рехабилитације за сваког корисника посебно,

– одређивање физикалне и балнеотерапијске процедуре, термотерапију,

– стални медицински надзор, љекарски преглед на отпусту са отпусницом,

– исхрану од три оброка примјереног квалитета и квантитета,

– остали видови рекреације,

– туристичко-рекреативни садржаји.

  1. Поступак избора корисника

На Јавни позив имају право да се пријаве чланови породица погинулих бораца, РВИ, логораши и демобилисани борци Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, а којима је бањска рехабилитација неопходна за наставак лијечења и опоравка. Предност ће се дати лицима која овај вид права нису користила у 2018. и 2019. години.

Пријаве, односно писмени захтјеви се подносе лично органу управе, надлежном за борачко-инвалидску заштиту општине Станари (у даљем тексту: надлежни орган).

Уз захтјев је потребно приложити сљедеће доказе:

– Рјешење надлежног органа о статусу и припадајућим правима, РВИ или члана породице погинулог борца, уз услов да је активни корисник,

– Рјешење надлежног органа о категоризацији борца,

– Медицинска документација тј. налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације (препорука одговарајућег љекара специјалисте, физијатра и сл.),

-фотокопија личне карте.

Непотпуне и неблаговремене захтјеве надлежни орган неће разматрати и као такве ће одбацити. На основу увида у приложену документацију, која се тражи по објављеном Јавном позиву, надлежна комисија ће спровести поступак и донијети Одлуку о избору корисника за бањску рехабилитацију, на основу критеријума, који су наведени у Јавном позиву Министарства  рада и биз, број:16-03/1-2-563-1-3/2020 од 28.02.2020.године..

У поступку избора корисника, комисија је дужна да обезбиједи заступљеност свих категорија, зависно од укупног броја корисника БИЗ. Уколико се јави већи број корисника од броја из Јавног позива, Комисија ће предност дати лицима која нису користила бањско лијечење у ранијем периоду, по Јавном позиву.

Начелник општине може у оправданим случајевима да одобри кориштење бањске рехабилитације и мимо процедуре и критеријума Јавног позива. Листу изабраних корисника комисија ће истаћи на Огласној табли Општине и доставити организацијама које окупљају наведене категорије. На листу се може изјавити приговор у року 8 дана, од истицања на Огласној табли. Начелник општине ће у року од 3 дана сачинити коначну листу корисника.

4.Временски рок за реализацију.

Реализација бањске рехабилитације трајаће у периоду од 15. августа до 15 септембра 2020.године, а у  установи која у поступку буде изабрана, док ће појединачан боравак корисника трајати 10 дана.

Јавни позив остаје отворен 15 дана, од дана објављивања на огласној табли општине.

Све информације, у вези Јавног позива, можете добити у организацијама које окупљају наведене  категорије, као и у просторијама Општинске управе општине Станари.

Back To Top