skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ПОЉОПРИВРЕДА

СТОЧАРСТВО, РАТАРСТВО И ВОЋАРСТВО

Земљиште је сложена, динамична природна творевина, настала као резултат дјеловања низа педогенетских и еколошких фактора. То су прије свега: матични супстрат, рељеф, клима, живи организми (биљке-у првом реду), вријеме (старост терена), антропогени фактор и др. Сви ови чиниоци дјелују заједно и комплексно, при чему, зависно од услова, сваки чинилац може имати већу или мању улогу, а резултат њиховог дјеловања су различити типови земљишта.

На подручју, које захвата општина Станари, земљиште је груписано у два типа:

  • Аутоморфна и
  • Хидроморфна.

Аутоморфна земљишта простиру се једним дијелом на равничарском, а знатно више на брежуљкасто-брдовитом рељефу. Хидроморфна земљишта се простиру претежно на равним формама рељефа, а мање на блажим падинама.

Према еколошко-вегетацијској рејонизацији БиХ, подручје Станара се налази у припанонској области, односно сјеверно-босанском подручју. У педолошком смислу, ријеч је о изузетно хетерогеном простору, како са аспекта педогенетских фактора, тако и са аспекта досадашњих антропогенетских утицаја. У питању је подручје величине око 161 километар квадратни, које је највећим дијелом брежуљкастих предјела, надморске висине најниже коте 138 метара до највише 343 метра, испресијецано мањим воденим токовима (Укрина, Радња, Остружња и Илова). Најзаступљеније је пољопривредно и рудно земљиште. Овај простор је у саставу сточарско-ратарско-воћарско-виноградарског региона. У суштини, ово подразумијева да се ради о рејону у коме нагласак треба бити на воћарској и виноградарској производњи, уз нешто израженије ратарство и сточарство.

Као привредна дјелатност, пољопривреда се одликује бројним специфичностима. Земљиште, као објективни услов пољопривредне производње, својим особинама у великој мјери одређује производне и економске ефекте који се остварују у овој привредној дјелатности.
Својим одликама земљиште прије свега утиче на могућност организовања пољопривредне производње на одређеној локацији. Такође, специфичности земљишта одређују степен интензивности производње, начин газдовања, висину приноса и улагања по јединици површине.
Без обзира на достигнути ниво њеног развоја, пољопривреда је привредна дјелатност чији ефекти по правилу зависе од природних, прије свега климатских услова.

Подручје општине Станари са надморском висином од 138 до 343 m, има еколошке услове који одговарају развоју пољопривреде. Умјерено-континентална клима уз повољну конфигуарцију земљишта, ствара услове за развој пољопривредне производње.
Један од најзначајнијих фактора за развој пољопривреде је положај земљишта у односу на саобраћајне токове. Он утиче на развој пољопривреде у више различитих домена, и то, како у сфери проозводње, тако и промет пољопривредних производа. Саобраћај дјелује као значајан фактор унапрjеђења пољопривредне производње, а исто тако и повезивања пољопривредног произвођача за тржиште. Саобраћајна повезаност пољопривредног земљишта унутар општине на задовољавајућем је нивоу, али и са ширим окружењем.

Највећи дио пољопривредних површина су ливаде и пашњаци (41.35%). Удио ораница у укупним пољопривредним површинама износи 36.97%. Под воћњацима се налази 11,11% пољопривредних површина, а под пластеницима 0.03% укупне пољопривредне производње.

 

Структура пољопривредног земљишта

  • ливаде и пашњаци (41.35%)
  • оранице (36.97%),
  • воћњаци (11.11%),
  • пластеници (0.03%)

 

Према подацима из анкетног пописа, на подручју општине Станари има укупно 34.360 дунума пољопривредног земљишта и 8.840 дунума земљишта под шумама. Највеће површине пољопривредног земљишта налазе се на подручју Брестова и Церовице, а најмање на подручју Драгаловаца. Највеће ораничке површине налазе се на подручју Брестова, Церовице и Јелањске, а најмање на подручју Љеба и Драгаловаца.

У пољопривредној производњи доминира производња житарица и воћа, а доминантне ратарске културе су кукуруз и пшеница. Већина производње житарица је механизована.

У производњи воћа доминирају мјешовити засади. у којима преовладава шљива. Поред мјештовитих засада воћа, заступљена је производња љешњака, малина, јагода и ароније. У воћарству, обрада земљишта је механизована, заштита воћа је комбинована, а брање се обавља ручно.

У пластеничкој производњи, укупна процијењена површина под пластеницима износи око 1 хектар. Од укупно обрадивог пољопривредног земљишта, обрађује се између 60% и 70% земљишта.

Сточарство

На подручју општине Станари постоји 7 фарми, од којих је једна са 60 грла стоке, једна са 25 грла стоке и 5 фарми са 7-12 грла стоке. У сектору перадарства, на подручју општине, постоје три фарме, од чека двије са по 10 000, а једна са 5 000 перади.

Сточни фонд на подручју општине Станари (анкетни попис 2017)

МЈЕСТО Говеда Свиње Овце Козе Перад Кошнице
Осредак 65 243 174 16 1053 16
Љеб 47 203 314 7 716 34
Јелањска 211 472 314 35 2182
Драгаловци 19 36 142 22 533 6
Mитровићи 42 215 253 27 583 1
Церовица 209 669 1081 44 2690 40
Радња Доња 46 248 506 28 6038 13
Рашковци 51 180 130 55 1057 21
Остружња Г. 53 256 222 18 1137 26
Остружња Д. 62 408 306 18 13799 52
Брестово 167 547 633 38 1875 24
Цвртковци 168 421 433 76 2261 236
Станари 99 310 297 36 1990 54
УКУПНО  1,239  4,208  4,805  420  35,914  523
Back To Top