skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Одјељење за општу управу

Начелник одјељења

Данијела Гаврић

Датум рођења: 12.11.1978.
Мјесто становања: Добој
Занимање: магистар екологије и околинског управљања

Кратка биографија

Студирала на Природно-математичком факултету у Бањој Луци и стекла звање дипломирани географ-туризмолог, а 2015. године на Интернационалном Универзитету у Травнику стекла звање магистар екологије. Радила као руководилац заштите путева у а.д. “ЖГП“ Добој, те као наставник географије и демократије и људских права у ЈУ ОШ „Вук Стефановић Kараџић“ Добој, ОШ „Ђура Јакшић“ Подновље, ОШ „19. април“ Дервента и ЈУ Угоститељско-трговинској школи Добој. Године 2014. именована за директора ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић“ Добој. Године 2016. именована за в.д. начелника Одјељења за стамбено – комуналне послове и инспекцију општине Станари, а од 2018. године обавља функцију начелника Одјељења за општу управу.

Удата, мајка двоје дјеце.

Надлежности

Одјељење за општу управу доноси управна рјешења у првом степену из своје надлежности и обавља све друге административне послове, у складу са Уредбом о канцеларијском пословању.

Ово Одјељење прима захтјеве физичких и правних лица, удружења грађана, мјесних заједница и других странака, на захтјеву одређује број и уписује датум пријема, упозорава подносиоце захтјева о доказима који се уз захтјев прилажу и тако комплетиран предмет доставља надлежном одјељењу на рјешавање, прати рокове у којима се захтјеви морају ријешити и на то упозорава начелнике одјељења; прима ријешене предмете од одјељења и поступа пo упутству о достављању акта, прати предмете у року и на вријеме их враћа надлежном одјељeњy; ријешене предмете одлаже у архиву.

Контакт подаци
Контакт телефони: 053/201-810
Факс: 053/290-966
Ел. пошта: opstauprava@opstinastanari.com

У овом Одјељењу се воде све врсте матичних књига и књига држављана, обављају административни и стручни послови за мјесне заједнице, издају увјерења о којима се води службена евиденција, обављају сви послови општинске архиве, врше овјере потписа, преписа и рукописа, обављају послови нормативне дјелатности Општинске управе, организује правна помоћ за грађане и правна лица. У овом Одјељењу се организују и воде сви послови борачко-инвалидске заштите, социјалне, породичне и дјечије заштите, послови цивилне заштите и заштите од пожара,

као и послови одржавања информационог система у функционалном стању, прате и усавршавају програмска рјешења, пружа помоћ и врши обука запослених у Општинској управи, обављају послови економата Општинске управе и, с тим у вези, врши набавка потрошног материјала и опреме за потребе Општинске управе, организује рад возног парка, организују послови одржавања инсталација и опреме и обављају други заједнички послови, везани за Општинску управу и зграду општине.

Одсјеци - подорганизационе јединице

У оквиру ове организационе јединице, организују  се сљедећи одсјеци:

Одсјек за општу управу и заједничке послове

Одсјек за послове социјалне, породичне и дјечије заштите

Одсјек Добровољна ватрогасна јединица

Back To Top