skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Одјељење за општу управу

Начелник одјељења

Radojica_Celic

Радојица Ћелић

Датум рођења: 16.07.1970. године у Добоју
Мјесто становања: Митровићи бб, 74 208 Станари
Занимање: мастер права

Кратка биографија

Године 1997. дипломирао на Вишој школи унутрашњих послова Универзитета у Београду и стекао звање правника. Године 2001. дипломирао на Факултету безбедности Универзитета у Београду и стекао звање професора безбедности. Године 2012. завршио дипломске академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду у стекао звање мастер права. У току своје досадашње каријере, обављао је различите функције: начелник Одјељења за спрјечавање привредног криминалитета у ЦЈБ Добој, начелник сектора криминалистичке полиције- ЦЈБ Добој, предсједник Првостепеног дисциплинског суда у ЦЈБ Добој, инспектор за послове опште надлежности- ЦЈБ Добој, в.д. начелник Одјељења за општу управу, заједничке, управно-правне послове и борачко-инвалидску заштиту у општини Станари. Ожењен, отац једног дјетета.

Надлежности

Одјељење за општу управу доноси управна рјешења у првом степену из своје надлежности и обавља све друге административне послове, у складу са Уредбом о канцеларијском пословању.

Ово Одјељење прима захтјеве физичких и правних лица, удружења грађана, мјесних заједница и других странака, на захтјеву одређује број и уписује датум пријема, упозорава подносиоце захтјева о доказима који се уз захтјев прилажу и тако комплетиран предмет доставља надлежном одјељењу на рјешавање, прати рокове у којима се захтјеви морају ријешити и на то упозорава начелнике одјељења; прима ријешене предмете од одјељења и поступа пo упутству о достављању акта, прати предмете у року и на вријеме их враћа надлежном одјељeњy; ријешене предмете одлаже у архиву.

Контакт подаци
Контакт телефони: 053/201-810
Факс: 053/290-966
Ел. пошта: opstauprava@opstinastanari.com

У овом Одјељењу се воде све врсте матичних књига и књига држављана, обављају административни и стручни послови за мјесне заједнице, издају увјерења о којима се води службена евиденција, обављају сви послови општинске архиве, врше овјере потписа, преписа и рукописа, обављају послови нормативне дјелатности Општинске управе, организује правна помоћ за грађане и правна лица. У овом Одјељењу се организују и воде сви послови борачко-инвалидске заштите, социјалне, породичне и дјечије заштите, послови цивилне заштите и заштите од пожара,

као и послови одржавања информационог система у функционалном стању, прате и усавршавају програмска рјешења, пружа помоћ и врши обука запослених у Општинској управи, обављају послови економата Општинске управе и, с тим у вези, врши набавка потрошног материјала и опреме за потребе Општинске управе, организује рад возног парка, организују послови одржавања инсталација и опреме и обављају други заједнички послови, везани за Општинску управу и зграду општине.

Одсјеци - подорганизационе јединице

У оквиру ове организационе јединице, организују  се сљедећи одсјеци:

Одсјек за општу управу и заједничке послове

Одсјек за послове социјалне, породичне и дјечије заштите

Одсјек Добровољна ватрогасна јединица

Back To Top