skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Одјељење за општу управу

  Начелник одјељења

  Ненад Стевановић

  Датум рођења: 29. 6. 1970. год.
  Мјесто становања: Остружња Доња
  Занимање: мастер криминалиста


  Кратка биографија

  Основну школу завршио у Станарима,
  Средњу Електротехничку школу завршио у Добоју,
  Вишу школу унутрашњих послова,
  Високу школу унутрашњих послова – 180 ЕЦТС,
  Високу школу унутрашњих послова – 240 ЕЦТС бодова завршио у Бањој Луци,
  Мастер академске студије другог степена завршио на Криминалистичко-полицијској академији у Београду – 300 ЕЦТС бодова.
  Располаже задовољавајућим знањем енглеског језика и рада на рачунару.
  У Министарству унутрашњих послова Републике Српске ефективно радио 28 година.
  Учесник рата – борац прве категорије – члан породице погинулог борца.
  Ожењен, отац једног дјетета.

  Надлежности

  Одјељење за општу управу доноси управна рјешења у првом степену из своје надлежности и обавља све друге административне послове, у складу са Уредбом о канцеларијском пословању.

  Ово Одјељење прима захтјеве физичких и правних лица, удружења грађана, мјесних заједница и других странака, на захтјеву одређује број и уписује датум пријема, упозорава подносиоце захтјева о доказима који се уз захтјев прилажу и тако комплетиран предмет доставља надлежном одјељењу на рјешавање; прати рокове у којима се захтјеви морају ријешити и на то упозорава начелнике одјељења; прима ријешене предмете од одјељења и поступа пo упутству о достављању акта, прати предмете у року и на вријеме их враћа надлежном одјељeњy; ријешене предмете одлаже у архиву.

  Контакт подаци

  Контакт телефони: 053/201-810
  Факс: 053/290-966
  Ел. пошта: opstauprava@opstinastanari.com

  У овом Одјељењу се воде све врсте матичних књига и књига држављана, обављају административни и стручни послови за мјесне заједнице, издају увјерења о којима се води службена евиденција, обављају сви послови општинске архиве, врше овјере потписа, преписа и рукописа, обављају послови нормативне дјелатности Општинске управе, организује правна помоћ за грађане и правна лица. У овом Одјељењу се организују и воде сви послови борачко-инвалидске заштите, социјалне, породичне и дјечије заштите, послови цивилне заштите и заштите од пожара,

  као и послови одржавања информационог система у функционалном стању, прате и усавршавају програмска рјешења, пружа помоћ и врши обука запослених у Општинској управи, обављају послови економата Општинске управе и, с тим у вези, врши набавка потрошног материјала и опреме за потребе Општинске управе, организује рад возног парка, организују послови одржавања инсталација и опреме и обављају други заједнички послови, везани за Општинску управу и зграду општине.

  Одсјеци - подорганизационе јединице

  У оквиру ове организационе јединице, организују  се сљедећи одсјеци:

  Одсјек за општу управу и заједничке послове

  Одсјек Територијална ватрогасно-спасилачка јединица

  Back To Top