skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Опис и надлежности

Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу доноси управна рјешења у првом степену из своје надлежности и обавља све друге административне послове, у складу са Уредбом о канцеларијском пословању.

Одјељење за привреду и финансије

Одјељење обезбјеђује провођење закона и других прописа, којима се регулише рад јавних предузећа, приватних предузећа, самосталних занатских радњи и других привредних субјеката на подручју општине.

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију

Праћење стања уређења простора и насеља, издавање локацијских услова, грађевинских дозвола и употребних дозвола. Прописује правила одржавања реда у зградама.
Back To Top