skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

РАДНА ТИЈЕЛА

Састави комисија, одбора и савјета

За разматрање питања, из надлежности Скупштине, предлагање и разматрање аката, као и за проучавање и разматрање других питања, оснивају се комисије, одбори и савјети – као стална и повремена  радна тијела.

Радна тијела имају предсједника и утврђени број чланова. Предсједник радног тијела организује рад радног тијела, предлаже дневни ред и предсједава сједницама. Мандат радног тијела траја колико и мандат Скупштине. За чланове појединих радних тијела, поред одборника, могу се бирати научни и стручни радници из области која је у надлежности радног тијела, с тим што њихов број не може бити већи од половине укупног броја чланова радног тијела Скупштине.

Радна тијела Скупштине:

 • разматрају материјале из свог дјелокруга рада, која су на дневном реду сједнице Скупштине,
 • заузимају ставове према питањима из свог дјелокруга,
 • подносе извјештаје, мишљења, сугестије и приједлоге Скупштини,
 • разматрају и покрећу иницијативе и дају приједлоге за рјешавање одређених питања, из надлежности Скупштине,
 • врше и друге послове из своје надлежности, у складу са Пословником и другим актима Скупштине.

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊE

Листу кандидата за избор предсједника и чланова Комисије за избор и именовање подноси Радно предсједништво, на првој сједници Скупштине општине, а на основу претходних консултација са политичким странкама, коалицијама и независним кандидатима, који имају своје одборнике у Скупштини. Комисија за избор и именовање има предсједника и четири члана, који се бирају из реда одборника у Скупштини, сразмјерно броју изабраних одборника странака, коалиција и независних одборника у Скупштини.

Комисија за избор и именовање:

 • утврђује приједлоге за избор, именовање и разрјешење функционера које бира или именује Скупштина,
 • утврђује приједлог за састав радних тијела Скупштине,
 • разматра приједлоге за избор и именовање директора јавних установа, чији је оснивач општина,
 • разматра приједлоге за именовање чланова управних одбора,чији је оснивач општина,
 • сарађује са одговарајућим политичким странкама, органима, организацијама и установама у рјешавању кадровске политике, у оквиру своје надлежности,
 • разматра и друга питања, која су утврђена законом и Пословником.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

1. Остоја Стевановић (предсједник)
2. Недељко Ђекић (члан)
3. Гостимир Вукајловић (члан)
4. Дијана Бајић-Билановић (члан)
5. Бошко Прелић (члан)

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА

1. Здравко Јотић (предсједник)
2. Борис Шљивић (члан)
3. Славиша Максимовић (члан)

Верификациона Комисија има предсједника и два члана, који се бирају из реда одборника у Скупштини.

Верификациона комисија:

 • разматра престанак мандата појединим одборницима и о томе подноси извјештај Скупштини,
 • подноси приједлог за верификацију мандата новим одборницима,
 • разматра и друга питања, у вези са мандатом одборника.

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ

Комисија за Статут и прописе има предсједника и четири члана, који се бирају из реда одборника у Скупштини и из реда стручних и научних радника, из области права.

Комисија за Статут и прописе:

 • разматра нацрт и приједлог Статута и Пословника,
 • прати, разматра и анализира доношење Статута и Пословника, као и потребу њихове даље разраде и доградње,
 • разматра питања у вези са усаглашавањем Статута са Уставом и законом,
 • разматра приједлоге за покретање поступка за промјену Статута и Пословника,
 • разматра приједлоге одлука и других аката, које доноси Скупштина, у погледу њихове усаглашености са Уставом, законом и Статутом,
 • даје мишљење о поднесеним амандманима на приједлоге аката које разматра,

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ

1. Жељка Дамјановић (предсједник)
2. Жељко Бајић (члан)
3. Борис Шљивић (члан)
4. Дијана Смиљанић Ђекић (члан)
5. Мирко Кајганић (члан)

 • разматра приједлоге за давање аутентичних тумачења одлука и других аката Скупштине и утврђује приједлоге текста аутентичног тумачења,
 • разматра општа акта других органа и организација, које потврђује или на које даје сагласност Скупштина и о томе даје мишљење и приједлоге Скупштини,
 • утврђује и сачињава пречишћене текстове одлука и других општих аката Скупштине, на основу овлаштења Скупштине,
 • разматра иницијативе за доношење општих аката Скупштине,
 • разматра друга питања која се односе на промјену Стaтута, Пословника и других општих аката Скупштине и о тим питањима доставља мишљење Скупштини.

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Комисија за буџет и финансије има предсједника и четири члана, који се бирају из реда одборника и других стручних лица.

Комисија за буџет и финансије:

 • прати и разматра ток рада на изради нацрта и приједлога буџета општине и извјештаје о извршењу буџета,
 • прати остваривање прихода и расхода општине, спровођење утврђене политике, извршавање закона, других прописа и аката Скупштине у овој области,
 • разматра питања кориштења буџетских средстава од буџетских корисника,
 • предлаже Скупштини доношење мјера за рационалније и ефикасније кориштење буџетских средстава и остваривање утврђене политике у области прихода и расхода општине,
 • разматра приједлог одлуке о накнадама одборницима и накнадама члановима радних тијела Скупштине,
 • врши и друге послове, из ове области, по одлукама и закључцима Скупштине.

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

1. Здравко Јотић, предсједник
2. Гостимир Вукајловић, члан
3. Жељка Дамјановић, члан
4. Жељко Бајић, члан
5. Дамир Керић, члан

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Комисија за награде и признања има предсједника и четири члана, који се бирају из реда одборника.

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

1. Бошко Прелић, предсједник
2. Андреа Богданић, члан
3. Борис Шљивић, члан
4. Жељка Дамјановић, члан
5. Владо Цвијановић, члан

Комисија за награде и признања:

 • предлаже Скупштини доношење одлука о установљењу награда и признања општине, која се додјељују за радове и дјела која заслужују опште признање и истицање,
 • утврђује критеријуме и поступак за додјелу награда и признања и брине се о њиховом спровођењу,
 • брине се да ликовно или друго умјетничко рјешење награде симболизује историјске и културне вриједности општине,
 • предлаже обезбјеђење буџетских и других средстава за новчани износ награде или признања,
 • разматра приједлоге одлуке о проглашењу почасног грађанина,
 • припрема и утврђује приједлоге за додјелу награда и признања.

КОМИСИЈА ЗА ОМЛАДИНУ

Комисија за омладину:

 • предлаже Скупштини средњорочни и краткорочни план омладинске политике за подручје општине,
 • разматра приједлог и даје мишљење о организовању омладинских манифестација од интереса за општину,
 • прати стање и појаве у животу и раду младих и предлаже Скупштини програме и мјере за дјеловање општинских органа и служби у овој области,
 • ради на сузбијању малољетничке делинквенције, наркоманије и других токсикоманија, иницира покретање пројеката и реализацију активности на превентивном дјеловању међу младима,
 • предлаже програме креативног ангажовања и едукације младих у области културе, спорта и других активности,
 • остварује сарадњу са домаћим и међународним организацијама и институцијама које се баве питањима младих, без обзира да ли ове организације дјелују на професионалној или волонтерској основи,
 • врши и друге послове из ове области, на основу одлука Скупштине.

КОМИСИЈА ЗА ОМЛАДИНУ

1. Здравко Јотић, предсједник
2. Борис Шљивић, члан
3. Маја Перић, члан
4. Данијел Шљивић, члан
5. Сузана Ђекић, члан

КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Комисија за равноправност полова има предсједника и два члана, који се бирају из реда одборника и других лица.

КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1. Андреа Богданић, предсједник
2. Дијана Бајић-Билановић, члан
3. Владо Цвијановић, члан

Комисија за равноправност полова:

 • прати примјену принципа равноправности полова у управљању и одлучивању,
 • разматра нацрте и приједлоге одлука које доноси Скупштина, са аспекта равноправности полова,
 • иницира да се у надлежним органима и институцијама сачине програми и планови побољшања полне заступљености у органима власти на свим нивоима,
 • посредством медија, утиче на развијање свијести код грађана о равноправности полова,
 • посредством надлежних органа, утиче на елиминацију и спречавање свих облика насиља у јавној сфери живота, као и на спречавање директне и индиректне дискриминације, засноване на полу,
 • активно учествује на унапређивању права равноправности и заштите грађана и предлаже мјере за уклањање свих облика дискриминације, а посебно које се односе на рад и запошљавање, социјалну и здравствену заштиту, образовање, културу и информисање и заштиту од насиља у породици,
 • обавља и друге послове из ове области, у складу са законом и актима општине.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ ОПШТИНСКОГ РАЗВОЈА

Комисија за планирање општинског развоја има предсједника и четири члана из реда одборника у Скупштини и из реда стручњака, из различитих области друштвеног живота.

Комисија за планирање општинског развоја:

 • прати процес стратешког планирања и развоја општине, спровођење стратегије развоја, секторских стратегија и дугорочних планова развоја,
 • промовише партнерство јавног, приватног и невладиног сектора у развоју локалне заједнице,
 • учествује у активностима за обезбјеђење извора финансирања, у циљу доприноса реализације стратешких циљева развоја,
 • прати и усмјерава кориштење намјенских средстава и приједлога приоритетних пројеката, који ће добити донаторску подршку или бити финансирани из општинског буџета,
 • уловљава сарадњу и размјењује информације са другим нивоима власти,

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ ОПШТИНСКОГ РАЗВОЈА

1. Жељка Дамјановић, предсједник
2. Жељко Бајић, члан
3. Горан Јеринић, члан
4. Драгомир Видовић, члан
5. Зоран Шкорић, члан

 • прати показатеље о степену реализације стратешких развојних планова и стратешких циљева, пројеката, програма и других активности,
 • обавља и друге послове из ове области, на основу одлука и закључака Скупштине.

КОМИСИЈА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Комисија за просторно уређење:

 1. разматра приједлог програма уређења грађевинског земљишта и доставља Скупштини мишљење о том приједлогу,
 2. разматра приједлог просторног плана општине, урбанистичког плана, регулационих планова и осталих планских докумената из области просторног планирања и уређења простора и доставља своје мишљење Скупштини,
 3. покреће иницијативе за израду или ревизију просторно-планских аката и доставља их Скупштини на разматрање,
 4. проучава поједина питања из области просторног уређења и грађења,
 5. обавља и друге послове, из ове области, у складу са одлукама и закључцима Скупштине.

КОМИСИЈА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

 1. Остоја Стевановић, предсједник,
 2. Дамир Керић, замјеник предсједника,
 3. Александар Цвијановић, члан,
 4. Горан Јеринић, члан,
 5. Душан Панић, члан,
 6. Дражен Ковачевић, члан,
 7. Славиша Максимовић, члан.

Комисија за просторно уређење има предсједника, замјеника предсједника и пет чланова, који се бирају из реда одборника у Скупштини и из реда научних и стручних радника.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ, КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА

Комисија за заштиту околине, културног и природног насљеђа:

 1. предлаже мјере заштите, очувања и унапређивања тековина културног и природног насљеђа на подручју општине,
 2. разматра питања која се односе на утврђивање и спровођење политике заштите природне околине, уређења грађевинског земљишта, очувања и развоја природних и створених вриједности човјекове околине, заштите ваздуха, тла, воде, водотока, те питање просторног уређења са становишта заштите и унапређивања човјекове околине,
 3. сарађује са одјељењима Општинске управе у рјешавању питања из свог дјелокруга,
 4. сарађује са организацијама и институцијама које се баве заштитом околине, културног и природног насљеђа и
 5. врши и друге послове из ове области, у складу са одлукама и закључцима Скупштине.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ, КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА

 1. Сретенка Рачић, предсједник,
 2. Бошко Прелић, члан,
 3. Дарко Кршић, члан,
 4. Љубинка Јеринић, члан,
 5. Драгомир Видовић, члан.

Комисија за заштиту околине, културног и природног насљеђа има предсједника и четири члана који се бирају из реда одборника и других лица.

САВЈЕТ ЗА СТРАТЕШКА‚ ПОЛИТИЧКА И РАЗВОЈНА ПИТАЊА

Савјет за стратешка‚ политичка и развојна питања:

 1. разматра сва стратешка документа општине,
 2. утврђује ставове, препоруке и приједлоге у области друштвеног, демографског, привредног, културног и спортског развоја општине,
 3. разматра идентитетска питања општине Станари,
 4. предлаже мјере за остварење визије општине,
 5. организује дебате и стручне расправе о важним стратешким и политичким питањима за развој локалне самоуправе.

 

Савјет за стратешка‚ политичка и развојна питања има предсједника, замјеника предсједника и 7 чланова.

САВЈЕТ ЗА СТРАТЕШКА‚ ПОЛИТИЧКА И РАЗВОЈНА ПИТАЊА

 1. Остоја Стевановић, предсједник,
 2. Мирко Кајганић, замјеник предсједника,
 3. Душан Панић, члан,
 4. Горан Јеринић, члан,
 5. Драгомир Видовић, члан,
 6. Младен Кршић, члан,
 7. Милена Панић, члан,
 8. Драган Шљивић, члан,
 9. Станислав Рађен, члан,
 10. Борис Шљивић, члан,
 11. Бошко Прелић, члан.

ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ

ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ

1.
2.
3.

Одбор за жалбе одлучује по жалбама службеника и техничких и помоћних радника, у другом степену, на рјешења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама кандидата, који су учествовали на јавном конкурсу.

Предсједника и чланове именује скупштина јединице локалне самоуправе, након спроведеног јавног конкурса, на период четири године, са могућношћу поновног избора. Одбор за жалбе има предсједника и два члана.

Back To Top