skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

СКУПШТИНА

Сједнице, одборници, радна тијела

Скупштина је једнодомна и чине је одборници, изабрани на непосредним изборима на период од четири године. Скупштина ради на сједницама и одлучује о питањима из своје надлежности, у складу са законом и Статутом општине Станари, по поступку који је утврђен Пословником о раду Скупштине.

Скупштина општине ради на сједницама на којима је присутна већина од укупног броја одборника и одлучује о питањима из своје надлежности, већином гласова од укупног броја одборника, осим када је другачије прописано законом. Скупштину заступа и представља предсједник.

Надлежности Скупштине

 • Доноси Статут општине;
 • Доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење;
 • Доноси буџет и завршни рачун буџета и извјештај о реализацији буџета;
 • Доноси планове и програме развоја општине, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања;
 • Доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме;
 • Доноси програм уређења грађевинског земљишта;
 • Доноси проведбене планове;
 • Доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства, шумарства и заштите околине, привреде ,приватног предузетништва и пољопривреде;
 • Доноси одлуке борачко-инвалидске заштите, друштвене заштите, бриге о дјеци и омладини;
 • Доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлаштена законом;
 • Доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите, у складу са законом, и предузима мјере за функционисање цивилне заштите;
 • Доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином општине;
 • Доноси Одлуку о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста;
 • Доноси Одлуку о проглашењу празника општине;
 • Доноси Oдлуку о симболима и употреби симбола општине;
 • Доноси Oдлуку о чланству општине у Савезу општина и градова и удруживању у друге савезе и организације;
 • Доноси план кориштења јавних површина;
 • Доноси Одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те Одлуке;
 • Доноси Одлуку о наградама и признањима;
 • Бира и разрјешава предсједника Скупштине општине, потпредсједника Скупштине општине, замјеника начелника општине, секретара Скупштине општине, начелнике одјељења или службе и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине општине;
 • Образује стручну службу за потребе Скупштине и њених радних тијела, покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива Општине и насељеног мјеста;
 • Оснива Одбор за жалбе, разматра извјештај о раду Одбора;
 • Усваја Етички кодекс Скупштине;
 • Разматра извјештај начелника општине о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности;
 • Одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, а која су у својини општине;
 • Именује и разрјешава директора и Управни одбор установа, чији је оснивач Скупштина Општине;
 • Одлучује о задужењу Општине;
 • Усваја Пословник Скупштине;
 • Разматра годишњи извјештај о раду начелника општине и о истом заузима свој став;
 • Одлучује о покретању иницијативе за опозив начелника општине, у складу са законом којим се уређује избор начелника општине;
 • Оснива јавне установе, и привредна друштва комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за општину и управља истим у складу са законом;
 • Расписује јавни зајам и самодопринос;
 • Расписује референдум;
 • Даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених послова;
 • Именује Општинску изборну комисију, у складу са законом,
 • Доноси одлуке о образовању мјесних заједница на подручју општине;
 • Покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива општине и насељеног мјеста;
 • Разматра извјештаје о раду органа, установа, организација, јавних предузећа чији је оснивач општина на свом подручју;
 • Одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима;
 • Обавља друге послове, у складу са законом.

Радна тијела

За разматрање питања, из надлежности Скупштине, предлагање и разматрање аката, као и за проучавање и разматрање других питања, оснивају се комисије, одбори и савјети – као стална и повремена  радна тијела. Радна тијела имају предсједника и утврђени број чланова. Предсједник радног тијела организује рад радног тијела, предлаже дневни ред и предсједава сједницама. Мандат радног тијела траја колико и мандат Скупштине. За чланове појединих радних тијела, поред одборника, могу се бирати научни и стручни радници из области која је у надлежности радног тијела, с тим што њихов број не може бити већи од половине укупног броја чланова радног тијела Скупштине.

Јавне расправе

У пословима локалне самоуправе, грађани одлучују посредно, путем својих представника, изабраних у Скупштини општине (одборници) и непосредно. Један од облика непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи је јавна расправа. Нацрт општег акта износи се на јавну расправу, када је то Статуом или другим прописима одређено. Скупштина доноси закључак о упућивању нацрта општег акта на јавну расправу и одређује орган који ће пратити јавну расправу.

Back To Top