skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију

Начелник одјељења

Име и презиме

Датум рођења:
Мјесто становања:
Занимање:

Кратка биографија

Надлежности

У оквиру просторног уређења, обављају се сљедећи стручни и управни послови: усвајање докумената просторног уређења и обезбјеђивање њиховог спровођења, праћење стања уређења простора и насеља на својој територији, издавање локацијских услова, грађевинских дозвола и употребних дозвола, у складу са надлежностима, прописаним посебним законом, обезбјеђивање коришћења грађевинског земљишта, давање грађевинског земљишта на коришћење, утврђивање накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта и бригу о његовом уређивању, унапређивању и заштити; обезбјеђивање услова за уређење насеља и коришћење јавних и других површина, одређивање простора за паркирање и уређивање услова и начин њиховог коришћења и управљања, уређивање начина одлагања комуналног отпада и одређивање подручја на којима се могу обављати одређене врсте пословних дјелатности; обезбјеђивање услова и одређивање начина изградње, односно постављање и уклањање објеката на јавним површинама у насељеним мјестима и на неизграђеном грађевинском земљишту и одређивање услова за уклањање објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за сусједне објекте и безбједност саобраћаја и други послови, у складу са законом.

У оквиру стамбено–комуналних послова и екологије, ово Oдјељење прописује правила одржавања реда у зградама, одлучује о увођењу посебне накнаде за етажне власнике, под условима прописаним посебним законом, ради обезбјеђења средстава за радове хитних интервенција у зградама, прописује услове и обезбјеђује надзор над одржавањем зграда, одређује висину закупнине за коришћење станова којима управља, те висину закупнине за државне станове на свом подручју, под условима прописаним законом којим је уређено њихово коришћење; одлучује о организовању послова одржавања зграда којима управља, висини накнаде за закуп и утврђује критеријуме и начине плаћања трошкова одржавања пословних просторија и станова у којима се обавља пословна дјелатност; обезбјеђује поступак исељења бесправно усељених лица у државне станове и заједничке просторије у зградама и обавља и друге, законом утврђене послове у области становања.

Контакт подаци
Контакт телефони: 053/201-810
Факс: 053/201-818
Ел. пошта: stambenokomunalno@opstinastanari.com

Обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, организационих, материјалних и других услова за изградњу и одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре; обезбјеђује локације и услове за изградњу и одржавање гробаља и одређује услове и начине сахрањивања, као и начине организовања тих послова; обезбјеђује услове за изградњу и одржавање улица и тргова, локалних путева, сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, уређује и обезбјеђује управљање тим путевима и улицама и одобрава њихову изградњу; обезбјеђује спровођење превентивних и других мјера и активности у области безбједности саобраћаја, обезбјеђује организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља на територији јединице локалне самоуправе и ауто-такси превоза; обезбјеђује надзор над обављањем комуналних дјелатности и инспекцијски надзор и друге надлежности, у складу са законом.

Одсјеци - подорганизационе јединице

У оквиру Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, организују се сљедећи одсјеци:

Одсјек за просторно планирање, грађење и документацију

Одсјек за стамбено-комуналне послове и екологију

Еколошке дозволе

Еколошка дозвола - Душко Суботић

31.05.2017. год.

Увид у еколошки захтјев - Слободан Ђекић

19.09.2017. год.

Увид у еколошки захтјев- ЕФТ Рудник и Термоелектрана Станари

13.12.2017. год.

Увид у еколошки захтјев- ЗП "Обућа Митровић"

02.03.2018. год.

Увид у еколошки захтјев-ЈП "Путеви РС"

06.03.2018. год.

Back To Top