skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА

ДВЈ СТАНАРИ

Противпожарну заштиту на подручју општине Станари проводи Добровољна ватрогасна јединица, која је у саставу Одсјека за општу управу. Основана је одлуком Скупштине општине Станари, на основу Закона о заштити од пожара и Статута општине Станари, као саставни дио Општинске управе општине Станари. Подручје дјеловања Јединице је територија општине Станари.

Amblem vatrogasci
Старјешина јединице
Ненад Ристић
Замјеник старјешине Владо Кајганић
Адреса Станари бб,  74 208 Станари
Број телефона 053/290-153
Факс 053/201-825
Кратки број 123
Eл. пошта
nenad.ristic@hotmail.com
Добровољна ватрогасна јединица Станари извршава сљедеће задатке:

Противпожарну заштиту проводи Добровољна ватрогасна јединица, која је у саставу Одјељења за општу управу, и извршава сљедеће задатке:

 • учествује у гашењу пожара и спасавању људи и имовине угрожене пожаром и у другим елементарним непогодама на подручју општине, изван општине по одобрењу начелника;
 • води прописану евиденцију о интервенцијама на пожарима и елементарним непогодама и другим интервенцијама;
 • доноси план и програм стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца и организује провјеру стручног знања ватрогасаца;
 • припрема планове и програме заштите од пожара, стара се о њиховој реализацији;
 • предлаже план опремања материјално-техничким средствима и опремом ватрогасне јединице;
 • остварује непосредну сарадњу са привредним друштвима са повећаним ризиком угрожености од пожара у спровођењу мјера заштите од пожара и реализације оперативно – техничких планова гашења пожара;
 • врши контролу спровођења превентивних мјера заштите од пожара код субјеката система заштите од пожара;
 • обавља и друге послове и задатке, по наређењу начелника општине.
Радом Ватрогасне јединице руководи старјешина који, у обављању својих дјелатности, има сљедеће надлежности:
 • организује и руководи радом Добровољне ватрогасне јединице,
 • реализује одредбе закона и плана заштите од пожара, који се односе на Ватрогасну јединицу,
 • упознаје се са тактичко-оперативним задацима у Ватрогасној јединици, пo потреби непосредно преузима руковођење у акцијама гашења и спасавања, стручно се усавршава, обезбјеђује законитост, правилност, благовременост и економичност извршавања послова и задатака и ефикасно функцинисање Добровољне ватрогасне јединице.
 • заступа и представља Ватрогасну јединицу, у оквиру својих овлаштења, доноси план и програм рада Добровољне ватрогасне јединице, доноси план и програм стручног оспособљавања и усавршавања радника Ватрогасне јединице и повремено остварује непосредни увид у вези са тим, доноси акта у оквиру рада Ватрогасне јединице, за која je овлаштен важећим прописима, посебно одредбом Закона о заштити од пожара и Закона о државним предузећима.
 • стара се да обезбиједи услове за нормалан рад радника, организује рад оперативно-комуникационог центра општине Станари, прописује кућни ред о начину чувања и одржавања ватрогасног објекта, прописује дневну заповијест, овјерава евиденцију оцјена о  стручном знању и оспособљености ватрогасаца, овјерава оцјену успјешности акције гашења пожара,
 • доноси одлуку о унапрјеђењу у чин ватрогасца и уручује увјерење, покреће дисциплипски поступак против прекршиоца правила јединице,
 • остварује сарадњу са општинским структурама власти, Ватрогасним савезом Републике Српске, инспектором заштите од пожара и ватрогасном јединицом, из ЕФТ Рудника и Термоелектране Станари, пo свим питањима битним за унапређење рада Ватрогасне јединице. Ha захтјев Скупштине општине Станари, доставља сталне и повремене извјештаје и друге податке у вези са пословима заштите од пожара,
 • предлаже оснивачу одређене мјере у циљу постизања оспособљености Ватрогасне јединице на виши ниво, као и мјере за побољшање укупног стања заштите од пожара пa подручју општине Станари,
 • спроводи активности по плану и програму Ватрогасне јединице, врши обуку радника Ватрогасне јединице, врши контролу спровођења мјера заштите од пожара, утврђених Планом заштите од пожара на подручју општине Станари, предузећима, органима, организацијама, установама и заједницама, као и оних мјера чије неспровођење може имати утицаја на благовременост интервенције и смањење ефикасности Ватрогасне јединице, контролише функционалност и исправност водозахвата, хидраната, апарата за гашењe почетног пожара,
 • врши контролу проходности пожарних путева и прилаза електричним разводним таблама, хидрантима, апаратима за гашење почетног пожара блокадним вентилима гасних инсталација и инсталација са запаљивим течностима, контролише забране кориштења отвореног пламена и обавјештава старјешину Јединице о утврђеном стању нa терену,
 • сачињава записник о извршеној контроли и предлаже мјере за отклањање узрока, који могу довести до избијања ширења пожара,
 • контролише спровођење предложених мјера и о њиховом извршењу извјештава инспектора за заштиту од пожара, контролише одлагање запаљиве течности и гасова и других запаљивих материјала у подрумима/таванима и другим мјестима гдје престављају опасност, учествује у акцијама гашења пожара, a у одсутности вође смјене руководи акцијом гашења пожара,
 • нa захтјев предузећа и других правних лица, пружа услуге обуке радника из области превентивне заштите од пожара и руковања запаљивим течностима и  гасовима,
 • анализира технолошке процесе у предузећима и другим правним лицима и, у том смислу, предлаже тактику гашења,
 • врши и друге послове из своје надлежности.
ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Back To Top