skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Горан Панчић

Контакт подаци

Контакт телефон: 053/201-810
Факс: 053/290-966
Ел. пошта: sekretar@opstinastanari.com

Кратка биографија

Надлежности

Скупштина именује секретара Скупштине  на мандат који траје до краја мандата сазива Скупштине који га је именовао, након спроведеног јавног конкурса, у складу са законом и Статутом. Секретар Скупштине, у сарадњи са предсједником Скупштине и начелником општине, припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине.

Секретар Скупштине уређује „Службеник гласник општине Станари“ и одговоран је за његов садржај. Секретару Скупштине, при обављању стручних и административних послова за Скупштину  и њена радна тијела, помажу запослени у Општинској управи којима је у оквиру описа послова и радних задатака то стављено у обавезу.

Секретар Скупштине:

 • помаже предсједнику Скупштине у припреми сједница Скупштине и њених радних тијела,
 • стара се о оставривању права и дужности одборника и обезбјеђењу услова за рад клубова одборника,
 • одговоран је за правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине,
 • по потреби непосредно, контактира са Општинском управом и другим институцијама, приликом припреме стручних и других материјала за Скупштину и њених радних тијела,
 • усклађује рад на изради прописа за сједницу Скупштине и њених тијела,
 • помаже предсједнику Скупштине у реализацији скупштинских закључака,
 • прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и просљеђује их на даљу обраду надлежним органима и службама,
 • обезбјеђује достављање одборничких питања надлежним органима и службама и достављање одговора одборницима,
 • учествује у припреми Програма рада Скупштине,
 • припрема приједлоге одговора на тужбе у споровима који се воде против аката Скупштине,
 • одговоран је за благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела Скупштина и за достављање закључака и одборничких питања надлежним органима и службама,
 • врши и друге послове утврђене законом, Статутом, Пословником и другим актима Скупштине.
Back To Top