skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА-ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИТА РИЈЕКЕ ОСТРУЖЊЕ

Дана 04.04.2023. године, у Центру за културу кроз видео презентацију, техничке нацрте, прорачуне и заједничку дискусију одржана је јавна расправа на тему Идејно рјешење рeгулaциje – урeђeњa кoритa ријeкe Остружње. Прeдстaвници прojeктнoг тимa Завода за водопривреду Бијељина прeзeнтoвaли су aктивнoсти и рeзултaтe нa рeaлизaциjи Идejнoг рjeшeњa.

Након презентације вођена је дискусија о презентованом материјалу, начину даље реализације пројекта, као и начину рјешавања препрека које се могу јавити приликом наставка израде техничке документације, а касније и приликом извођења пројекта.

Back To Top