skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕШТЕНИКА

На основу члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 68. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“ број: 5/17), начелник општине Станари доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању Конкурсне комисије за спровођење поступка за пријем службеника и намјештеника у Општинску управу општине Станари

 

I

Именује се Комисија за пријем службеника и намјештеника у Oпштинској управи општине Станари (у даљем тексту: Комисија) у сљедећем саставу:

  1. Данијела Гаврић, предсједник-локална самоуправа,
  2. Дијана Смиљанић-Ђекић, члан-локална самоуправа,
  3. Борис Миличић, члан-локална самоуправа,
  4. Елчић Драгомир, члан са Листе стручњака коју је утврдила СО-е,
  5. Александар Ристић, члан са Листе стручњака коју је утврдила СО-е.

II

Задатак Kомисије је да за радна мјеста објављена у Јавном конкурсу број: 02-102-13/19 од 19.02.2019. и 02-102-14/19 од 19.02.2019. године, изврши:

  • Контролу испуњавања услова тражених у Јавном конкурсу,
  • Обави интервју са кандидатима и
  • Утврди редослијед кандидата у складу са бодовним системом.

Комисија ће утврђени редослијед кандидата, односно листу за избор, доставити начелнику општине на даље поступање.

III

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.

Back To Top