skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ZDRAVSTVO

USLUGE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Stanari osnovana je odlukom Skupštine opštine, dana 24.06.2015. godine. Ova zdravstvena ustanova je ustanova u državnoj svojini, od opšteg interesa, za pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovništvu opštine Stanari, po modelu porodične medicine, osnovane za područje opštine Stanari.

Radno vrijeme

 • ponedjeljak – petak:
  • prva smjena 07.00 – 15.00 časova
  • druga smjena 13.00 – 20.00 časova
 • subota (tim 1): 07.00 – 12.00 časova
 • nedjelja (dežurstva): 08.00 – 10.00 časova

 

 

JZU Dom zdravlja Stanari obavlja sljedeće poslove zdravstvene zaštite:

 • putem timova porodične medicine, obezbjeđuje se zdravstvena zaštita, po modelu porodične medicine,
 • organizuje se obavljanje poslova imunizacije i higijensko-epidemioloških poslova i poslova hematološke laboratorijske dijagnostike,
 • organizuje se snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima ili se obezbjeđuje obavljanje tih poslova zaključivanjem ugovora sa apotekama,
 • organizuje se hitna medicinska pomoć i hitan sanitetski prevoz,
 • organizuje se stomatološko-zdravstvena zaštita (dječija i preventivna i opšta stomatologija),
 • mogu se organizovati ambulante za specijalističke konsultacije iz pedijatrije i ginekologije,
 • u cilju obezbjeđenja dostupnosti konsultativno-specijalističkih usluga Dom zdravlja može organizovati posjete konsultanata specijalista, osim specijaliste medicine rada is pecijalista medicine sporta,
 • vrši ocjenjivanje opšte zdravstvene sposobnosti za radnike na radnim mjestima na kojima nisu prisutni profesionalni rizici, osim u vezi sa radnom sredinom, na zahtjev poslodavca.

JZU Dom zdravlja Stanari je obavezan da planira, prati, analizira, ocjenjuje i izvještava o zdravstvenom stanju stanovništva na području opštine.

Djelatnosti JZU Dom zdravlja Stanari su:

 • djelatnosti opšte medicinske prakse,
 • djelatnosti specijalističke medicinske prakse,
 • djelatnosti stomatološke prakse,
 • ostale djelatnosti zdravstvene zaštite (izuzev za djelatnosti banaka krvi, sperme i transplatacijskih organa).

Dom zdravlja, u svom sastavu, kao organizacione cjeline ima sljedeće službe:

 • služba porodične medicine,
 • služba hitne medicinske pomoći,
 • služba laboratorijske dijagnostike,
 • stomatološka služba,
 • služba za uvođenje, praćenje i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Prije osnivanja ove zdravstvene ustanove, zdravstvene usluge obavljala je ambulanta u Stanarima, koja je osnovana 1958. godine. Osim u Stanarima, postoje još tri terenske ambulante i to u Ljebu, Brestovu i Cerovici. Zaposleni su raspoređeni u tri tima porodične medicine, čiji rad se odvija kroz pružanje zdravstvenih usluga, kućnih posjeta, rada patronažne sestre, telefonskog savjetovanja i dr. usluga.

Back To Top