skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ

На основу члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 1. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 6/19) и члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) Скупштина општине Станари расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Станари

          Скупштина општине Станари расписује Јавни конкурс за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Станари.

I-Опис послова

Одбор за жалбе у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и другим прописима одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса  у поступку запошљавања у Општинској управи, о жалбама који се односе на статусна питања службеника, као и о другим жалбама утврђеним законом.

II– Статус

Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и намјештеника у Општинској управи.

Члан Одбора не може бити лице запослено у Општинској управи.

Предсједник и чланови Одбора за жалбе имају право на накнаду за рад, чија се висина утврђује одлуком Скупштине општине Станари.

III-Мандат

Предсједника и чланове Одбора за жалбе именује Скупштина општине Станари након спроведеног јавног конкурса на период од 4 године, са могућношћу поновног избора.

IV-Општи услови

Кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

 1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. да су старији од 18 година,
 3. да имају општу здравствену способност
 4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у Општинској управи,
 5. да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,
 6. да нису у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Општинској управи,
 7. да се на њих не односи члан IX, тачка 1. Устава Босне и Херцеговине.

V-Посебни услови

Канднидати морају да испуњавају сљедеће посебне услове:

 1. да имају  завршен четверогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник  и остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент,
 2. да имају намање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
 1. да имају положен стручни испит за рад у управи или положен правосудни испит и
 2. да имају доказане резултате рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.

VI– Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о спречавању сукоба интереса  у органима власти Републике Српске, Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.

VII-Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оргиналу или овјереној копији:

 1. биографију о кретању у служби,
 2. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),
 3. овјерену копију личне карте,
 4. овјерену копију дипломе о стеченој стручној спреми,
 5. овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи или положеном правосудном испиту,
 6. потвду о радном искуству у траженом степену образовања,
 7. увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у општинској управи (не старије од 6 мјесеци),
 8. увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од 3 мјесца),
 9. потписану и од стране надлежног ограна овјерену изјаву да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања Конкурса,
 10. потписану и од стране надлежног ограна овјерену изјаву да није у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи,
 11. потписану и од стране надлежног ограна овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX тачка 1. Устава Босне и Херцеговине,
 12. увјерење о здравственој способности (не старије од 6 мјесеци) доставиће изабрани кандидат по окончању изборне процедуре.

Документи приложени уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурсна комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VIII – Рок за подношење пријава

Рок за подношења пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Гласу Српске“.

Ако Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве се могу доставити непосредно у пријемној канцеларији Општинске управе општине Станари сваким радним даном од 7.00 до 15.00 часова или поштом, у затвореној коверити, на адресу: Скупштина општине Станари, Станари бб, 742018 Станари са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе“.

Back To Top