skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ŽALBE

Na osnovu člana 155. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 6/19) i člana 37. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/17) Skupština opštine Stanari raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Stanari

          Skupština opštine Stanari raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Stanari.

I-Opis poslova

Odbor za žalbe u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i drugim propisima odlučuje u drugom stepenu o žalbama učesnika javnog konkursa  u postupku zapošljavanja u Opštinskoj upravi, o žalbama koji se odnose na statusna pitanja službenika, kao i o drugim žalbama utvrđenim zakonom.

II– Status

Predsjednik i članovi Odbora za žalbe nemaju status službenika i namještenika u Opštinskoj upravi.

Član Odbora ne može biti lice zaposleno u Opštinskoj upravi.

Predsjednik i članovi Odbora za žalbe imaju pravo na naknadu za rad, čija se visina utvrđuje odlukom Skupštine opštine Stanari.

III-Mandat

Predsjednika i članove Odbora za žalbe imenuje Skupština opštine Stanari nakon sprovedenog javnog konkursa na period od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

IV-Opšti uslovi

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

 1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. da su stariji od 18 godina,
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost
 4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi,
 5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
 6. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi,
 7. da se na njih ne odnosi član IX, tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

V-Posebni uslovi

Kandnidati moraju da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 1. da imaju  završen četverogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik  i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 2. da imaju namanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
 1. da imaju položen stručni ispit za rad u upravi ili položen pravosudni ispit i
 2. da imaju dokazane rezultate rada na ranijim poslovima i posjedovanje organizacionih sposobnosti.

VI– Sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa  u organima vlasti Republike Srpske, Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

VII-Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u orginalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. biografiju o kretanju u službi,
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 3. ovjerenu kopiju lične karte,
 4. ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 5. ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili položenom pravosudnom ispitu,
 6. potvdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
 7. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi (ne starije od 6 mjeseci),
 8. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjesca),
 9. potpisanu i od strane nadležnog ograna ovjerenu izjavu da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
 10. potpisanu i od strane nadležnog ograna ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi,
 11. potpisanu i od strane nadležnog ograna ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 12. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) dostaviće izabrani kandidat po okončanju izborne procedure.

Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursna komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VIII – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenja prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glasu Srpske“.

Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Stanari svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova ili poštom, u zatvorenoj koveriti, na adresu: Skupština opštine Stanari, Stanari bb, 742018 Stanari sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe“.

Back To Top