skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ

за усклађивање и регистрацију редова вожње аутобуских линија на подручју општине Станари за 2021/2022. годину

 1. ПРЕДМЕТ УСКЛАЂИВАЊА

Покреће се поступак усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Станари, за регистарску 2021/2022. годину.

У поступку усклађивања редова вожње на подручју општине Станари могу учествовати сви заинтересовани превозници који испуњавају услове прописане Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (Службени гласник Републике Српске“, број 47/17, у даљем тексту: „Закон“), Одлуком о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју општине Станари („Службени гласник општине Станари“ број. 10/17, у даљем тексту: „Одлука“), Правилником о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Станари (,,Службени гласник општине Станари“, број 9/18, у даљем тексту: „Правилник“).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Превозник уз захтјев за усклађивање који садржи податке о превознику (фирма, тачна адреса сједишта, број телефона и телефакса, име и презиме одговорног лица) доставља:

 • лиценцу превозника и изводе из лиценце,
 • легитимацију за возаче моторних возила,
 • овјерену копију регистрације предузећа, односно дозволе за рад самосталног предузетника,
 • увјерење или овјерену копију увјерења о измиреним пореским обавезама директних и индиректних пореза (не старије од 30 дана ),
 • за линије које ће се одржавати у кооперацији, превозник је дужан доставити Уговор о кооперацији који је у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају,
 • приједлог реда вожње овјерен и потписан од стране превозника на прописаним обрасцима,
 • примјерак уплатнице за трошкове поступка усклађивања и регистрације редова вожње.

Заинтересовани превозници потребну документацију са Захтјевом за усклађивање и регистрацију  редова вожње дужни су доставити лично у Шалтер салу Општинске управе Станари или препоручено путем поште,  најкасније до 25.03.2021. године до 12:00 часова.

Захтјев са потребном документацијом доставити у запечаћеној коверти, са назнаком: „Општина Станари, Комисији за усклађивање редова вожње – НЕ ОТВАРАЈ“.

Приједлози редова вожње достављају се на сљедећи начин:

 • списак старих редова вожње без промјене, у 5 примјерака,
 • приједлоге старих редова вожње са промјеном, у 10 примјерака,
 • приједлог нових редова вожње, у 10 примјерака.

Превозници су обавезни доставити и све регистроване редове вожње укључујући и општинске односно регионалне редове вожње регистроване у регионалним привредним коморама, у једном примјерку.

Приликом подношења пријаве приједлога редова вожње, превозници су дужни да изврше уплату новчане накнаде за трошкове провођења поступка усклађивања и регистрације редова вожње путем жирорачуна:

 • За сваки стари ред вожње, превозник је дужан да уплати 10 КМ по колони;
 • За сваки стари ред вожње са промјеном, превозник је дужан да уплати 20 КМ по колони;
 • За сваки предложени нови ред вожње, превозник је дужан да уплати 20 КМ по колони;
 • За сваки приговор, по једном предложеном реду вожње (одлазак и повратак), превозник који приговара, дужан је уплатити 50 КМ.

Отварање пристиглих пријава одржаће се у просторијама Општинске управе Станари, дана 25.03.2021. године са почетком у 12:00 часова.

 

Back To Top