skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ РАДНИКА И САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРОИЗВОДНИМ, ЗАНАТСКИМ И УСЛУЖНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), чланa 27. Статута oпштине Станари (“Службени гласник општине Станари“, број: 5/17), Одлуке о извршењу буџета oпштине Станари за 2018. годину (“Службени гласник општине Станари“, број 12/17) и члана 15. Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима (“Службени гласник општине Станари“, број: 3/16, 5/16, 2/17, 9/17 и 2/18),  начелник oпштине Станари, расписује

Ј А В Н И   П О З И В

за додјелу субвенција за запошљавање нових радника

и самозапошљавање у производним, занатским и услужним

дјелатностима у 2018. години

 

I – Предмет позива

 Предмет јавног позива је додјела субвенција (суфинансирање дијела трошкова радног мјеста) послодавцима и незапосленим лицима који обављају дјелатност односно имају пребивалиште (сједиште) на подручју oпштине Станари, за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима у 2018. години.

II – Намјена субвенција

 Субвенције су намијењене:

 • послодавцима за запошљавање нових радника са евиденције ЈУ Завода за запошљавање РС, Филијала Добој – Биро Станари,
 • незапосленим лицима, пријављеним на евиденцији ЈУ Завода за запошљавање РС, Филијала Добој – Биро Станари.

 III – Услови за остваривање права на субвенцију

Право на субвенције за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима имају привредна друштва и предузетници.

Право на субвенције за самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима имају предузетници који су регистровани за обављање дјелатности у току јавног позива за додјелу субвенција.

Право на субвенцију за отварање нових радних мјеста не могу остварити: удружења грађана, дјелатности из области игара на срећу, државни органи, организације и други корисници буџетских средстава.

Право на субвенције не могу остварити ни субјекти који су користили средства по неком другом програму запошљавања или самозапошљавања, а нису реализовали уговорну обавезу по неком од претходних програма.

IV – Критеријуми за додјелу субвенција

 1. Ново запошљавање

Субвенције за ново запошљавање додјељују се послодавцу који запошљава лице које је најмање 3 мјесецa било на евиденцији ЈУ Завода за запошљавање РС, Филијала Добој –  Биро Станари  и са којим је закључио уговор у трајању од најмање 24 мјесеца од дана добијања субвенције (осим ако стручни профил не захтијева другачије рјешење).

У оквиру појединих дјелатности предност при избору имаће привредна друштва и предузетници који запошљавају једну од сљедећих категорија:

 1. за лице које има статус члана породице погинулог борца (доказује се рјешењем),
 2. за инвалидно лице и лице са статусом РВИ (доказује се рјешењем),
 3. за лице из породице са четворо или више чланова (доказује кућном листом),
 4. млади без родитељског старања (увјерењем надлежног органа),
 5. демобилисани борци прве категорије (доказује се рјешењем),
 6. приправници,
 7. лице старије од 45 година.

За доказивање напријед наведених статуса подносилац апликације је дужан поред неопходне документације приложити и одговарајући доказ којим доказује предметни статус.

 1. Самозапошљавање

Субвенције за самозапошљавање намјењене су незапосленим лицима која су најмање 3 мјесеца пријављена на евиденцији Завода за запошљавање РС, Филијала Добој –  Биро Станари.

Субвенције се додјељују за започињање сопственог бизниса, уз услов да дјелатност наставе обављати најмање 24 мјесеца од дана регистрације.

Корисник субвенције дужан је редовно уплаћивати доприносе за здравствено и пензионо осигурање у трајању најмање 24 мјесеца, те квартално достављати доказ о уплати наведених доприноса.

У оквиру појединих дјелатности предност у додјели субвенција за самозапошљавање имаће сљедеће категорије:

 1. лице које има статус члана породице погинулог борца (доказује се рјешењем),
 2. инвалидно лице и лице са статусом РВИ (доказује се рјешењем),
 3. лице из породице са четвoро или више чланова (доказује кућном листом),
 4. млади без родитељског старања (увјерењем надлежног органа),
 5. демобилисани борац прве категорије (доказује се рјешењем),
 6. лице старије од 45 година.

V – Дозначавање средстава

 Субвенције послодавцу за ново запошљавање дозначавају се по пријему радника у висини 50% од одобрених средстава, 20% након 6 мјесеци и 30% након 12 мјесеци од запошљавања радника.

Субвенције за самозапошљавање, дозначавају се незапосленом лицу у висини од 60% одобрених средстава по започињању сопственог посла (регистрација предузетника, привредног субјекта или комерцијалног пољопривредног газдинства), 20% након 6 мјесеци и 20% након 12 мјесеци по закључењу уговора.

 VI – Поступак додјеле субвенција

Привредна друштва и предузетници за запошљавање нових радника, уз прописани образац захтјева, прилажу сљедећа документа:

 • рјешење о регистрацији привредног друштва из Окружног привредног суда Добој, или рјешење о регистрацији предузетника из Одјељења за привреду и финансије општине Станари,
 • обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатностима (за правна лица) из АПИФ-а,
 • увјерење о измиреним пореским обавезама из Пореске управе Републике Српске, и увјерење о измиреним обавезама ПДВ-а из УИО БиХ;
 • увјерење о броју запослених радника и измиреним обавезама према истим из Пореске управе Републике Српске,
 • увјерење о незапослености од Завода за запошљавање-Биро Станари, за лица за која се тражи субвенција,
 • рјешење надлежног органа или потврда надлежне институције, за лица са посебним статусом,
 • овјерену и потписану изјаву да не запошљава лица код којих је радни однос код истог послодавца престао – у посљедњих годину дана,
 • комисија задржава право да, поред наведених, накнадно затражи и додатне документе и доказе, релевантне за одлучивање о поднијетој пријави.

Незапослена лица, уз прописани образац захтјева за самозапошљавање, прилажу сљедећа документа:

 • овјерену фотокопију личне карте,
 • увјерење о незапослености од Завода за запошљавање-Биро Станари,
 • рјешење о регистрацији дјелатности,
 • рјешење надлежног органа или потврда надлежне институције, за лица с посебним статусом,
 • бизнис план,
 • комисија задржава право да, поред наведених, накнадно затражи и додатне документе и доказе, релевантне за одлучивање о поднијетој пријави.

Образац захтјева за додјелу субвенције у потпуности мора бити читко попуњен, јер у противном се неће узети у разматрање.

Документи се прилажу у оригиналу или овјереној фотокопији.

По потреби, Комисија за оцјењивање захтјева за додјелу субвенција има право затражити додатну документацију и образложење.

VII – Разматрање захтјева

Испуњеност услова и оцјену захтјева за додјелу субвенције, на основу утврђених општих и посебних критеријума, утврђује Комисија, именована рјешењем начелника.

На приједлог Комисије, начелник доноси одлуку о додјели и висини субвенције, а са сваким корисником субвенције појединачно закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

 VIII – Закључење уговора

 При потписивању уговора корисник субвенције дужан је да достави доказ о заснивању радног односа за лица која се запошљавају (образац 3100 или образац 3110 из Пореске управе о пријави радника), те бјанко овјерену и потписану мјеницу, као инструмент обезбјеђења.

У случају да корисник субвенције приликом потписивања уговора није у могућности да достави доказе о занивању радног односа за лица која се запошљавају, исте је дужан доставити најкасније у року од 30 дана од дана потписивања уговора.

X – Рок за подношење захтјева

Захтјеви са потребном документацијом достављају се поштом или лично у запечаћеним ковертама, на адресу: Општина Станари, 74208 Станари, са назнаком “Пријава на Јавни позив за додјелу субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у пољопривредним, производним, занатским и услужним дјелатностима у 2018. години“.

Јавни позив остаје отворен до 30. јуна 2018. године.

Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће бити предмет разматрања.

Образац пријаве за ново запошљавање

Образац пријаве за самозапошљавање

Јавни позив, образац захтјева и Правилник о условима и начину остваривања субвенција, доступни су на интернет страници општине Станари (www.opstinastanari.com) и инфо пулту.

Додатне информације могу се добити у пријемној канцеларији Одјељења за привреду и финансије, или на број телефона 053/201-810.

Јавни позив-ПДФ

Back To Top