skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), чланa 27. Статута општине Станари (“Службени гласник општине Станари“, број: 5/17), Одлуке о извршењу буџета општине Станари за 2019. годину (“Службени гласник општине Станари“, број 9/18) и члана 15. Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање (“Службени гласник општине Станари“, број 8/18), начелник општине Станари, расписује

Ј А В Н И   П О З И В

за додјелу субвенција за запошљавање

у 2019. години

 

I – Предмет позива

Предмет јавног позива је додјела субвенција (суфинансирање дијела трошкова радног мјеста) послодавцима и незапосленим лицима који обављају дјелатност, односно имају пребивалиште (сједиште) на подручју општине Станари, за запошљавање нових радника и самозапошљавање у 2019. години.

II – Намјена субвенција

 Субвенције су намијењене:

 • послодавцима за запошљавање нових радника са евиденције ЈУ Завода за запошљавање РС, Филијала Добој – Биро Станари,
 • незапосленим лицима, пријављеним на евиденцији ЈУ Завода за запошљавање РС, Филијала Добој – Биро Станари,

 III – Услови за остваривање права на субвенцију

 Право на субвенције за запошљавање нових радника имају привредна друштва и предузетници.

Право на субвенције за самозапошљавање предузетници који су регистровани за обављање дјелатности за годину у којој се јавни позив за додјелу субвенција објављује.

Право на субвенцију за отварање нових радних мјеста не могу остварити: удружења грађана, дјелатности из области игара на срећу, државни органи, организације и други корисници буџетских средстава.

Право на субвенције не могу остварити ни субјекти који су користили средства према неком другом програму запошљавања или самозапошљавања, а нису реализовали уговорну обавезу према неком од претходних програма.

IV – Критеријуми за додјелу субвенција

 1. Ново запошљавање

Субвенције за ново запошљавање додјељују се послодавцу који запошљава лице које је најмање 3 мјесецa било на евиденцији ЈУ Завода за запошљавање РС, Филијала Добој –  Биро Станари и са којим је закључио уговор у трајању од најмање 24 мјесеца од дана добијања субвенције (осим ако стручни профил не захтијева другачије рјешење).

 1. Самозапошљавање

Субвенције за самозапошљавање намијењене су незапосленим лицима која су најмање 3 мјесеца пријављена на евиденцији Завода за запошљавање РС, Филијала Добој –  Биро Станари.

Субвенције се додјељују за започињање сопственог бизниса, уз услов да дјелатност наставе обављати најмање 24 мјесеца од дана регистрације.

Корисник субвенције дужан је редовно уплаћивати доприносе за здравствено и пензионо осигурање у трајању најмање 24 мјесеца, те квартално достављати доказ о уплати наведених доприноса.

         V– Висина подстицаја

Ново запошљавање

 • Подстицај 1 – субвенција у висини од 4000 КМ за запошљавање незапослених лица са ВСС/ВШС;
 • Подстицај 2 – субвенција у висини од од 3000 КМ за запошљавање незапослених лица са ССС/ВКВ/КВ/НК;
 • Подстицај 3 – Субвенција у висини од 5000 КМ за запошљавање лица без радног искуства (приправници).

Самозапошљавање

 • Подстицај 1 – субвенција у висини од 2800 КМ за самозапошљавање лица у пољопривреди;
 • Подстицај 2 – субвенција у висини од 3500 КМ за самозапошљавање лица у производним дјелатностима;
 • Подстицај 3 – субвенција у висини 3500 КМ за самозапошљавање лица у занатским дјелатностима;
 • Подстицај 4 – субвенција у висини 2500 КМ за самозапошљавање лица у услужним дјелатностима;
 • Подстицај 5 – субвенција у висини од 2500 КМ за самозапошљавање лица која ће се бавити дјелатношћу старих и умјетничких заната.

VI – Дозначавање средстава

 Субвенције послодавцу за ново запошљавање дозначавају се у висини 30% од одобрених средстава по потписивању уговора, 20% након 6 мјесеци и 50% након 12 мјесеци од потписивања уговора.

Субвенције за самозапошљавање дозначавају се незапосленом лицу у висини од 30% одобрених средстава по потписивању уговора, 20% након 6 мјесеци и 50% након 12 мјесеци по закључењу уговора.

VII – Поступак додјеле субвенција

Привредна друштва и предузетници, за запошљавање нових радника, уз прописани образац захтјева, прилажу сљедећа документа:

 • рјешење о регистрацији привредног друштва – из Окружног привредног суда Добој, или рјешење о регистрацији предузетника из – Одјељења за привреду и финансије општине Станари,
 • обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатностима (за правна лица) – из АПИФ-а,
 • увјерење о измиреним пореским обавезама – из Пореске управе Републике Српске и увјерење о измиреним обавезама ПДВ-а – из УИО БиХ;
 • увјерење о броју запослених радника и измиреним обавезама према истим – из Пореске управе Републике Српске,
 • увјерење о незапослености Завода за запошљавање – Биро Станари, за лица за која се тражи субвенција,
 • рјешење надлежног органа или потврда надлежне институције, за лица са посебним статусом,
 • овјерену и потписану изјаву да не запошљава лица код којих је радни однос код истог послодавца престао у посљедњу годину дана,
 • комисија задржава право да, поред наведених, накнадно затражи и додатне документе и доказе, релевантне за одлучивање о поднијетој пријави.

Незапослена лица, уз прописани образац захтјева за самозапошљавање, прилажу сљедећа документа:

 • овјерену фотокопију личне карте,
 • увјерење о незапослености Завода за запошљавање – Биро Станари,
 • рјешење о регистрацији дјелатности или потврду о упису у регистар комерцијалних пољопривредних газдинстава код АПИФ-а
 • рјешење надлежног органа или потврда надлежне институције, за лица с посебним статусом,
 • бизнис-план,
 • комисија задржава право да, поред наведених, накнадно затражи и додатне документе и доказе, релевантне за одлучивање о поднијетој пријави.

Образац захтјева за додјелу субвенције у потпуности мора бити читко попуњен, јер у противном се неће узети у разматрање.

Документи се прилажу у оригиналу или овјереној фотокопији.

Према потреби, Комисија за оцјењивање захтјева за додјелу субвенција има право затражити додатну документацију и образложење.

VIII – Разматрање захтјева

Испуњеност услова и оцјену захтјева за додјелу субвенције на основу утврђених општих и посебних критеријума, утврђује Комисија именована рјешењем начелника.

На приједлог Комисије, начелник доноси одлуку о додјели и висини субвенције, а са сваким корисником субвенције појединачно закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

 IX – Закључење уговора

 При потписивању уговора корисник субвенције дужан је да достави доказ о заснивању радног односа за лица која се запошљавају (Образац 3100 или Образац 3110 из Пореске управе о пријави радника), те бјанко овјерену и потписану мјеницу, као инструмент обезбјеђења.

У случају да корисник субвенције приликом потписивања уговора није у могућности да достави доказе о занивању радног односа за лица која се запошљавају, исте је дужан доставити најкасније у року од 30 дана од дана потписивања уговора.

X – Рок за подношење захтјева

 Захтјеви са потребном документацијом достављају се поштом или лично у запечаћеним ковертама на адресу: Општина Станари, 74208 Станари, са назнаком “Пријава на Јавни позив за додјелу субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у 2019. години“.

Јавни позив остаје отворен до 30. новембра 2019. године.

Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће бити предмет разматрања.

 XI – Остале напомене

 Јавни позив, образац захтјева и Правилник о условима и начину остваривања субвенција, доступни су на интернет страници општине Станари (www.opstinastanari.com) и инфо-пулту.

Додатне информације у вези позива могу се добити у Одјељењу за привреду и финансије, или на број телефона 053/201-810.

Захтјев за субвенцију

Запошљавање радника

Захтјев за субвенцију

Самозапошљавање

Back To Top