skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА за закуп пословног простора у Станарима

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.97/16 и 36/19), члана 68. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“ број: 5/17) и на основу члана 10. став 1. под е) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14),те на основу указане потребе за закупом пословног простора за смјештај ЈУ Народне библиотеке општине Станари начелник Општине упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

за закуп пословног простора у Станарима

 

1.Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је закуп ненамјештеног пословног простора у ужем центру Станара за потребе смјештаја ЈУ Народна библотека Станари на период од годину дана са могућношћи продужења уговора и ранијег раскида уговора.

 

2.Право учешћа

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из Јавног позива.

 

 1. Пословни простор

Пословни простор који се нуди у закуп треба:

– да је понуђач власник пословног простора,

– да се пословни простор налази у ужем центру Станара,

– да има површину минимално од 110 м2 до 160 м2,

– да има мокри чвор,

– бити заштићен од влаге, високих и ниских температура и јарког свјетла,

– да има приступ који могу да користе лица са посебним потребама,

Уколико пословни простор нема обезбјеђен приступ лицима са посебним потребама, понуђач може доставити овјерену изјаву да ће приступ обезбједити до коначне провјере услова од стране министарства.

– да је прикључен на електричну и водоводну мрежу – одвојен систем,

– да има обезбјеђен паркинг са намјање 3 паркинг мјеста.

 

 1. Садржај понуде

У понуди за закуп пословног простора потебно је доставити сљедећу документацију:

 

1) за понуђача

 • Ако је понуђач- правно лице:
 • актуелни извод из судског регистра,
 • ЈИБ – копија

 

 • Ако је понуђач физичко лице:
 • име, очево име, презиме,
 • мјесто и адресу становања, број телефона,
 • фотокопија личне карте

 

2) за пословни простор:

 • Посједовни лист или лист непокретности,
 • Понуђену цијену закупа пословног простора са приједлогом за плаћање и кратким описом пословног простора.

 

 

Понуђач може доставити и другу документацију коју сматра битном.

 

 1. Остале информације

Општина Станари задржава право да не прихвати ниједну понуду уколико иста не задовољава услове из Јавног позива и уколико укупан износ понуђене цијене буде већи од расположивих финансијских средстава.

Комисија за провођење поступка избора понуда  ће поред услова из тачке 4. овог јавног позива, приликом избора најповољнијег понуђача узети у обзир цијену, локацију и стање објекта и сл.

Комисија задржава право да затражи појашњења и додатну документацију од власника простора.

Квалификоване понуде за одређени послови простор подлијежу комисијском прегледу  (понуђач је дужан омогућити комисији преглед) о чему ће заинтересовани понуђачи бити благовремено обавјештени.

 

Трошкови електричне енергије, гријања, воде, одвоза смећа, телефона, интернета иду на терет општине Станари (закупца).

 

 1. Критеријум за оцејњивање понуда

Критеријуми за оцјењивање понуда су:

-Локација пословног простора,

– Понуђена цијена закупа,

– Стање објекта.

 

При разматрању ова три критеријума комисија ће да узме у обзир услове које прописује Правилник о стандардима и нормативима у библиотекачко-информационој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 10/20).

 

 1. Мјесто подношења понуде

Понуде са приложеном документацијом  достављају се лично или путем поште, у затвореној коверти са назнаком „Понуда за закуп пословног простора“, на адресу:

Општина Станари

Станари бб

74 208 Станари

 

 1. Рок за подношење понуда

Рок за подношење понуда  је 15 дана од дана објављивања Јавног позива у дневним новинама Републике Српске.

Понуде које не буду достављене у наведеном року и које не буду имале тражену документацију неће бити разматране, те ће се сматрати да не испуњавају услове за учешће по расписаном јавном позиву.

 

                                                                                                                                                                                                              Број: 02-368-14 /21                                                                                                                                                         

Датум: 14.05.2021. године

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Радојица Ћелић с.р.

 

 

Back To Top