skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA za zakup poslovnog prostora u Stanarima

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.97/16 i 36/19), člana 68. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“ broj: 5/17) i na osnovu člana 10. stav 1. pod e) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14),te na osnovu ukazane potrebe za zakupom poslovnog prostora za smještaj JU Narodne biblioteke opštine Stanari načelnik Opštine upućuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

za zakup poslovnog prostora u Stanarima

 

1.Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je zakup nenamještenog poslovnog prostora u užem centru Stanara za potrebe smještaja JU Narodna bibloteka Stanari na period od godinu dana sa mogućnošći produženja ugovora i ranijeg raskida ugovora.

 

2.Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

 

 1. Poslovni prostor

Poslovni prostor koji se nudi u zakup treba:

– da je ponuđač vlasnik poslovnog prostora,

– da se poslovni prostor nalazi u užem centru Stanara,

– da ima površinu minimalno od 110 m2 do 160 m2,

– da ima mokri čvor,

– biti zaštićen od vlage, visokih i niskih temperatura i jarkog svjetla,

– da ima pristup koji mogu da koriste lica sa posebnim potrebama,

Ukoliko poslovni prostor nema obezbjeđen pristup licima sa posebnim potrebama, ponuđač može dostaviti ovjerenu izjavu da će pristup obezbjediti do konačne provjere uslova od strane ministarstva.

– da je priključen na električnu i vodovodnu mrežu – odvojen sistem,

– da ima obezbjeđen parking sa namjanje 3 parking mjesta.

 

 1. Sadržaj ponude

U ponudi za zakup poslovnog prostora potebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

1) za ponuđača

 • Ako je ponuđač- pravno lice:
 • aktuelni izvod iz sudskog registra,
 • JIB – kopija

 

 • Ako je ponuđač fizičko lice:
 • ime, očevo ime, prezime,
 • mjesto i adresu stanovanja, broj telefona,
 • fotokopija lične karte

 

2) za poslovni prostor:

 • Posjedovni list ili list nepokretnosti,
 • Ponuđenu cijenu zakupa poslovnog prostora sa prijedlogom za plaćanje i kratkim opisom poslovnog prostora.

 

 

Ponuđač može dostaviti i drugu dokumentaciju koju smatra bitnom.

 

 1. Ostale informacije

Opština Stanari zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu ukoliko ista ne zadovoljava uslove iz Javnog poziva i ukoliko ukupan iznos ponuđene cijene bude veći od raspoloživih finansijskih sredstava.

Komisija za provođenje postupka izbora ponuda  će pored uslova iz tačke 4. ovog javnog poziva, prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača uzeti u obzir cijenu, lokaciju i stanje objekta i sl.

Komisija zadržava pravo da zatraži pojašnjenja i dodatnu dokumentaciju od vlasnika prostora.

Kvalifikovane ponude za određeni poslovi prostor podliježu komisijskom pregledu  (ponuđač je dužan omogućiti komisiji pregled) o čemu će zainteresovani ponuđači biti blagovremeno obavješteni.

 

Troškovi električne energije, grijanja, vode, odvoza smeća, telefona, interneta idu na teret opštine Stanari (zakupca).

 

 1. Kriterijum za ocejnjivanje ponuda

Kriterijumi za ocjenjivanje ponuda su:

-Lokacija poslovnog prostora,

– Ponuđena cijena zakupa,

– Stanje objekta.

 

Pri razmatranju ova tri kriterijuma komisija će da uzme u obzir uslove koje propisuje Pravilnik o standardima i normativima u bibliotekačko-informacionoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/20).

 

 1. Mjesto podnošenja ponude

Ponude sa priloženom dokumentacijom  dostavljaju se lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora“, na adresu:

Opština Stanari

Stanari bb

74 208 Stanari

 

 1. Rok za podnošenje ponuda

Rok za podnošenje ponuda  je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama Republike Srpske.

Ponude koje ne budu dostavljene u navedenom roku i koje ne budu imale traženu dokumentaciju neće biti razmatrane, te će se smatrati da ne ispunjavaju uslove za učešće po raspisanom javnom pozivu.

 

                                                                                                                                                                                                              Broj: 02-368-14 /21                                                                                                                                                         

Datum: 14.05.2021. godine

 NAČELNIK OPŠTINE

Radojica Ćelić s.r.

 

 

Back To Top