skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈУ РЕДОВА ВОЖЊЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СТАНАРИ ЗА 2020/2021. ГОДИНУ

На основу члана 27. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 47/17); чланова 10. и 11. Одлуке о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број 10/17) и члана 5. Правилника о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Станари („Службени гласник општине Станари“ број 9/18); одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општинске управе Станари, расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за усклађивање и регистрацију редова вожње аутобуских линија на подручју општине Станари за 2020/2021. годину

 

 1. ПРЕДМЕТ УСКЛАЂИВАЊА

Покреће се поступак усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Станари, за регистарску 2020/2021. годину.

 

 1. ОПШТИ УСЛОВИ

У поступку усклађивања редова вожње на подручју општине Станари могу учествовати сви заинтересовани превозници који испуњавају услове прописане Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (Службени гласник Републике Српске“, број 47/17, у даљем тексту: „Закон“), Одлуком о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју општине Станари („Службени гласник општине Станари“ број. 10/17, у даљем тексту: „Одлука“), Правилником о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Станари (,,Службени гласник општине Станари“, број 9/18, у даљем тексту: „Правилник“).

 

III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Пријављени приједлози редова вожње морају имати једнак број полазака и симетричан број аутобуских стајалишта на траси линије у оба правца саобраћања.

Приједлози редова вожње морају бити израђени у складу са одредбама Закона, Одлуком и Правилником и прописима из области безбједности саобраћаја.

 

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Превозник уз захтјев за усклађивање који садржи податке о превознику (фирма, тачна адреса сједишта, број телефона и телефакса, име и презиме одговорног лица) доставља:

 • лиценцу превозника и изводе из лиценце,
 • легитимацију за возаче моторних возила,
 • овјерену копију регистрације предузећа, односно дозволе за рад самосталног предузетника,
 • увјерење или овјерену копију увјерења о измиреним пореским обавезама директних и индиректних пореза (не старије од 30 дана ),
 • за линије које ће се одржавати у кооперацији, превозник је дужан доставити Уговор о кооперацији који је у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају,
 • приједлог реда вожње овјерен и потписан од стране превозника на прописаним обрасцима,
 • примјерак уплатнице за трошкове поступка усклађивања и регистрације редова вожње.

 

 1. РОК И НАЧИН ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовани превозници потребну документацију са Захтјевом за усклађивање и регистрацију  редова вожње дужни су доставити лично у Шалтер салу Општинске управе Станари или препоручено путем поште,  најкасније до 20.03.2020. године до 12:00 часова.

Захтјев са потребном документацијом доставити у запечаћеној коверти, са назнаком: „Општина Станари, Комисији за усклађивање редова вожње – НЕ ОТВАРАЈ“.

Приједлози редова вожње достављају се на сљедећи начин:

 • списак старих редова вожње без промјене, у 5 примјерака,
 • приједлоге старих редова вожње са промјеном, у 10 примјерака,
 • приједлог нових редова вожње, у 10 примјерака.

Превозници су обавезни доставити и све регистроване редове вожње укључујући и општинске односно регионалне редове вожње регистроване у регионалним привредним коморама, у једном примјерку.

 1. НАКНАДА

Приликом подношења пријаве приједлога редова вожње, превозници су дужни да изврше уплату новчане накнаде за трошкове провођења поступка усклађивања и регистрације редова вожње путем жирорачуна:

 • За сваки стари ред вожње, превозник је дужан да уплати 10 КМ по колони;
 • За сваки стари ред вожње са промјеном, превозник је дужан да уплати 20 КМ по колони;
 • За сваки предложени нови ред вожње, превозник је дужан да уплати 20 КМ по колони;
 • За сваки приговор, по једном предложеном реду вожње (одлазак и повратак), превозник који приговара, дужан је уплатити 50 КМ.

Накнаде са назнаком „накнада у поступку усклађивања и регистрације редова вожње“ се уплаћују на рачун јавних прихода општине Станари број:

 • Нова банка 555-30000196859-21

Врста прихода: 729124, шифра општине:138

 

VII. ДАТУМ И МЈЕСТО ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПРИЈАВА

Усклађивање редова вожње је јавно и отворено за присуствовање превозника, осталих заинтересованих привредних друштава, предузетника и корисника услуга превоза, уз евидентирање писаног овлашћења за сваког од представника.

Отварање пристиглих пријава одржаће се у просторијама Општинске управе Станари, дана 20.03.2020. године са почетком у 12:00 часова.

У поступку усклађивања неће се разматрати:

 • неблаговремене и непотпуне пријаве,
 • пријаве које садрже приједлог редова вожње који нису израђени у складу са одредбама Закона, Одлуком, Правилником и прописима из области безбједности саобраћаја,
 • пријаве приједлога редова вожње превозника за које Комисија оцјени да превозник својим капацитетима не може обављати превоз на пријављеним редовима вожње које је пријавио самостално или у кооперацији са другим  превозником,
 • пријаве приједлога редова вожње превозника који није доставио доказ о извршеној уплати прописане накнаде за провођење поступка усклађивања редова вожње.

Усклађивање се врши на начин и по поступку прописаним Правилником.

 

VIII ОБЈАВЉИВАЊЕ:

Овај оглас објавиће се на службеној интернет страници и огласној плочи Општине Станари.

Јавни позив за усклађивање и регистрацију редова вожње

ПДФ документ

Back To Top