skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI POZIV ZA USKLAĐIVANJE I REGISTRACIJU REDOVA VOŽNJE AUTOBUSKIH LINIJA NA PODRUČJU OPŠTINE STANARI ZA 2020/2021. GODINU

Na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 47/17); članova 10. i 11. Odluke o uslovima i načinu obavljanja javnog prevoza lica i stvari na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj 10/17) i člana 5. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“ broj 9/18); odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju opštinske uprave Stanari, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za usklađivanje i registraciju redova vožnje autobuskih linija na području opštine Stanari za 2020/2021. godinu

 

 1. PREDMET USKLAĐIVANJA

Pokreće se postupak usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Stanari, za registarsku 2020/2021. godinu.

 

 1. OPŠTI USLOVI

U postupku usklađivanja redova vožnje na području opštine Stanari mogu učestvovati svi zainteresovani prevoznici koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 47/17, u daljem tekstu: „Zakon“), Odlukom o uslovima i načinu obavljanja javnog prevoza lica i stvari na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“ broj. 10/17, u daljem tekstu: „Odluka“), Pravilnikom o kriterijumima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Stanari (,,Službeni glasnik opštine Stanari“, broj 9/18, u daljem tekstu: „Pravilnik“).

 

III. POSEBNI USLOVI

Prijavljeni prijedlozi redova vožnje moraju imati jednak broj polazaka i simetričan broj autobuskih stajališta na trasi linije u oba pravca saobraćanja.

Prijedlozi redova vožnje moraju biti izrađeni u skladu sa odredbama Zakona, Odlukom i Pravilnikom i propisima iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prevoznik uz zahtjev za usklađivanje koji sadrži podatke o prevozniku (firma, tačna adresa sjedišta, broj telefona i telefaksa, ime i prezime odgovornog lica) dostavlja:

 • licencu prevoznika i izvode iz licence,
 • legitimaciju za vozače motornih vozila,
 • ovjerenu kopiju registracije preduzeća, odnosno dozvole za rad samostalnog preduzetnika,
 • uvjerenje ili ovjerenu kopiju uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama direktnih i indirektnih poreza (ne starije od 30 dana ),
 • za linije koje će se održavati u kooperaciji, prevoznik je dužan dostaviti Ugovor o kooperaciji koji je u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju,
 • prijedlog reda vožnje ovjeren i potpisan od strane prevoznika na propisanim obrascima,
 • primjerak uplatnice za troškove postupka usklađivanja i registracije redova vožnje.

 

 1. ROK I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Zainteresovani prevoznici potrebnu dokumentaciju sa Zahtjevom za usklađivanje i registraciju  redova vožnje dužni su dostaviti lično u Šalter salu Opštinske uprave Stanari ili preporučeno putem pošte,  najkasnije do 20.03.2020. godine do 12:00 časova.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zapečaćenoj koverti, sa naznakom: „Opština Stanari, Komisiji za usklađivanje redova vožnje – NE OTVARAJ“.

Prijedlozi redova vožnje dostavljaju se na sljedeći način:

 • spisak starih redova vožnje bez promjene, u 5 primjeraka,
 • prijedloge starih redova vožnje sa promjenom, u 10 primjeraka,
 • prijedlog novih redova vožnje, u 10 primjeraka.

Prevoznici su obavezni dostaviti i sve registrovane redove vožnje uključujući i opštinske odnosno regionalne redove vožnje registrovane u regionalnim privrednim komorama, u jednom primjerku.

 1. NAKNADA

Prilikom podnošenja prijave prijedloga redova vožnje, prevoznici su dužni da izvrše uplatu novčane naknade za troškove provođenja postupka usklađivanja i registracije redova vožnje putem žiroračuna:

 • Za svaki stari red vožnje, prevoznik je dužan da uplati 10 KM po koloni;
 • Za svaki stari red vožnje sa promjenom, prevoznik je dužan da uplati 20 KM po koloni;
 • Za svaki predloženi novi red vožnje, prevoznik je dužan da uplati 20 KM po koloni;
 • Za svaki prigovor, po jednom predloženom redu vožnje (odlazak i povratak), prevoznik koji prigovara, dužan je uplatiti 50 KM.

Naknade sa naznakom „naknada u postupku usklađivanja i registracije redova vožnje“ se uplaćuju na račun javnih prihoda opštine Stanari broj:

 • Nova banka 555-30000196859-21

Vrsta prihoda: 729124, šifra opštine:138

 

VII. DATUM I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PRIJAVA

Usklađivanje redova vožnje je javno i otvoreno za prisustvovanje prevoznika, ostalih zainteresovanih privrednih društava, preduzetnika i korisnika usluga prevoza, uz evidentiranje pisanog ovlašćenja za svakog od predstavnika.

Otvaranje pristiglih prijava održaće se u prostorijama Opštinske uprave Stanari, dana 20.03.2020. godine sa početkom u 12:00 časova.

U postupku usklađivanja neće se razmatrati:

 • neblagovremene i nepotpune prijave,
 • prijave koje sadrže prijedlog redova vožnje koji nisu izrađeni u skladu sa odredbama Zakona, Odlukom, Pravilnikom i propisima iz oblasti bezbjednosti saobraćaja,
 • prijave prijedloga redova vožnje prevoznika za koje Komisija ocjeni da prevoznik svojim kapacitetima ne može obavljati prevoz na prijavljenim redovima vožnje koje je prijavio samostalno ili u kooperaciji sa drugim  prevoznikom,
 • prijave prijedloga redova vožnje prevoznika koji nije dostavio dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za provođenje postupka usklađivanja redova vožnje.

Usklađivanje se vrši na način i po postupku propisanim Pravilnikom.

 

VIII OBJAVLJIVANJE:

Ovaj oglas objaviće se na službenoj internet stranici i oglasnoj ploči Opštine Stanari.

Javni poziv za usklađivanje i registraciju redova vožnje

PDF dokument

Back To Top