skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Na osnovu Pravilnika o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/19),  načelnik opštine Stanari raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima visokoškolskih ustanova

za školsku 2019/2020. godinu

 

I

Opština Stanari dodjeljuje stipendije redovnim studentima visokoškolskih ustanova, koji imaju prebivalište na području opštine Stanari i pod uslovima predviđenim Pravilnikom o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija.

Stipendije se dodjeljuju studentima koji prvi put upisuju određenu godinu studija.

II

Za dodjelu stipendije iz prethodnog člana mogu konkurisati studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da imaju prebivalište na području opštine Stanari u neprekidnom trajanju dužem od 3 godine,
 • da studenti završne godine na prvom ciklusu studija nisu stariji od 25 godina, osim studenata studija koje traju pet ili šest godina, koji ne mogu biti stariji od 28 godina života,
 • da prvi put upisuju određenu godinu studija,
 • da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja,
 • da nisu u stalnom radnom odnosu.

III

Uz prijavu na konkurs (obrazac prijave se nalazi u šalter-sali i na internet stranici opštine Stanari), svi zainteresovani studenti su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:

 • potvrdu da je redovan student i da je prvi put upisao/la određenu godinu studija,
 • potvrdu o prosjeku ocjena, za studente druge i narednih godina studija,
 • potvrdu o kretanju prebivališta (CIPS),
 • izjavu da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja,
 • kopiju lične karte,
 • kopiju tekućeg računa,
 • potvrdu o statusu porodice – ako su studenti djeca poginulih i nestalih boraca, civilnih žrtava rata, invalida rata, djeca bez oba roditelja, djeca sa utvrđenim invaliditetom i djeca iz socijalno ugroženih porodica).

IV

Konkurs ostaje otvoren do 31. oktobra 2019. godine.

V

Izuzetno, samo studenti kojima je odobren posebni rok u toku mjeseca novembra (za studente kojima je potreban uslov za upis naredne godine), mogu podnijeti zahtjev za stipendiju do 15. novembra 2019. godine.

VI

Prijave sa potrebnim dokumentima predaju se u šalter-sali Opštine ili se šalju poštom na adresu: Opština Stanari, Odjeljenje za privredu i finansije, 74208 Stanari, sa naznakom „Za studentsku stipendiju“.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zahtjev za stipendiranje studenata

Školska 2019/2020.

Izjava-stipendiranje studenata

Školska 2019/2020.

Back To Top