skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА

На основу члана 142, став 7) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 7, став 3) Правилника о вршењу техничког прегледа објекта у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/13), начелник општине објављује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за подношење пријава за учешће у раду Комисије за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Станари

 1. Позивају се заинтересована физичка и правна лица да поднесу пријаве за учешће у раду Комисије за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Станари, и то из сљедећих области и струка:
 • архитектуре,
 • грађевинарства,
 • електротехнике (јака и слаба струја),
 • машинства,
 • саобраћаја,
 • енергетске ефикасности.
 1. На Jавни конкурс се могу се пријавити физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 142. Закона о уређењу простора и грађењу, односно која у складу са члановима 91, 110, 112. и 116. Закона посједују лиценцу за вршење енергетског прегледа, израду и ревизију техничке документације, или извођење радова који су предмет техничког прегледа.
 2. Чланови Комисије не могу бити службена лица која су запослена код органа надлежног за издавање грађевинске дозволе, лица која су запослена код извођача радова, а нису учествовала у изградњи објекта, лица која су учествовала у грађењу објекта, као ни лица која су вршила послове стручног надзора.
 3. У пријави на Јавни конкурс неопходно је навести тачну адресу и општину/град становања, број телефона, имејл, назив пословне банке и број трансакционог рачуна, те приложити сљедећу документацију:
 1. овјерену копију лиценце из тачке 2. овог Конкурса (за правна лица и физичка лица),
 2. овјерену копију личне карте,
 3. овјерену изјаву којом подносилац изјављује да ће благовремено, писменим путем, обавијестити овај орган о свом изузећу из тачке 3. Конкурса,
 4. правно лице које се пријављује на Конкурс, осим овјерене копије лиценце за правно лице, прилаже списак свих запослених лица овјерен од Пореске управе (не старији од 3 мјесеца) и комплетну документацију конкурса за свако физичко лице запослено у том правном лицу, а које планира именовати у Комисији за технички преглед.
 1. Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневним новинама „Глас Српске“, уредно запаковане у коврету, непосредно на протокол Општинске управе Станари или поштом, на адресу:

Општина Станари

Начелник општине

Одјељење за просторно уређење,

стамбено-комуналне послове и екологију

Станари бб, 74208 Станари

Са назнаком: За јавни конкурс за технички преглед објекта – не отварај.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Документација приложена уз пријаву остаје у интерној евиденцији органа и не враћа се подносиоцу.

 1. Након комисијског прегледа и обраде пристиглих пријава, усвојена листа физичких и правних лица која испуњавају услове за обављање техничког прегледа објеката биће објављена на огласној табли општине Станари и интернет страници општине Станари, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења Јавног конкурса.
 1. Листа физичких и правних лица за учешће у раду Комисије за технички преглед објеката важи двије године од дана објављивања, након чега се поново спроводи јавни конкурс.

Кандидати са листе физичких и правних лица који испуњавају услове из овог Јавног конкурса дужни су у периоду у којем буду обављали послове техничког прегледа објеката овом органу благовремено пријављивати све промјене које се односе на адресу, број телефона и трансакционог рачуна, као и евентуалну или трајну спријеченост за обављање наведених послова.

Чланови Комисије који буду поступали супротно одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника о вршењу техничког прегледа објекта у току њихове употребе и Рјешења о именовању Комисије, губе право да врше технички преглед објеката.

Образац изјаве из тачке 4, подтачке 3 може се преузети сваки радни дан од 07 до 15 сати у шалтер-сали општине Станари или на интернет страници: www.opstinastanari.com.

Изјава

Back To Top