skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

НАРЕДБА О СПРОВОЂЕЊУ JEСЕЊЕ ФАЗЕ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СТАНАРИ У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 3, став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), чланова 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 68. Статута општине Станари (“Службени гласник општине Станари“, број 5/17), начелник општине Станари, доноси:

Н  А  Р  Е  Д  Б  У

о спровођењу jeсење фазе систематске дератизације на

подручју општине Станари у 2018. години

Члан 1.

У циљу спречавања појаве ширења заразних болести људи и домаћих животиња које преносе глодари уводи се обавезна систематска дератизација на подручју општине Станари.

Члан 2.

Општа систематска дератизација ће се спровести у периоду од 10.11. до 15.11.2018. године.

Члан 3.

Обавезну систематску дератизацију спровешће извођач дератизације с којим начелник општине потпише уговор о пружању услуга, по препоруци Комисије за набавке, а по претходно прибављеним понудама за најповољнијег извођача.

Члан 4.

Извођач дератизације дужан је на вријеме обавијестити грађане и остале субјекте обвезнике ове мјере о времену и начину спровођења дератизације и издати упутства о општим и посебним мјерама опреза и сигурности за заштиту грађана и радника извођача дератизације, као и домаћих животиња. Упутства требају садржавати, такође, одредбе о оспособљавању терена за обављање дератизације, а нарочито отклањање смећа и осталог отпада.

Члан 5.

Јесења систематска дератизација обухватиће:

  1. зграде локалне управе, јавне и спортске објекте којима газдује општина Станари (зграде Општинске управе, ватрогасци, стадион, зграда “Рудничког ресторана“),
  2. предшколске, школске и вјерске установе,
  3. јавне зелене површине, гробља, канализационе шахтове и дивље депоније на сеоском подручју,
  4. социјалне и здравствене установе,
  5. обале ријека,
  6. заједничке просторије стамбених зграда колективног становања,
  7. трговинске, угоститељске и занатске радње, производне погоне, складишта хране и пољопривредних производа, млинове, клаонице и друге пословне објекте.

Члан 6.

Трошкови извођења систематске дератизације из претходног члана Наредбе, став 1, тачке 1, 2, 3, 4 и 5. падају на терет издвојених средстава у буџету општине Станари.
Трошкови дератизације заједничких просторија стамбених зграда падају на терет заједнице која управља зградом (Заједница етажних власника).

Трошкови дератизације објекта из члана 5, тачке 7. Наредбе падају на терет власника, односно корисника објекта, субјекта који управљају и одржавају исте, а који су обавезни спровести дератизацију у периоду наведеном у члану 2. Наредбе са неком од референтних установа које су овлаштене за обављање послова ДДД, са којом ће се прије почетка извођења дератизације склопити уговор о пружању услуга.

Члан 7.

Надзор над спровођењем дератизације обављаће комунална полиција општине Станари. Комунална полиција има задатак да прати свакодневно ток извођења дератизације и да забрани даље извођење исте, ако се извођач не придржава одредаба уговора.

Члан 8.

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.

Наредба о спровођењу јесење фазе систематске дератизације

ПДФ документ

Back To Top