skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ОДЛУКА О ЗАБРАНИ НОМАЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СТАНАРИ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 68. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“ број: 5/17) и члана 50. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19, начелник Општине доноси

О Д Л У К У

о забрани номађења на подручју општине Станари

Члан 1.

Забрањује се номадска испаша стоке на пољопривредном земљишту на подручју општине Станари у циљу заштите пољопривредног земљишта и биља.

Члан 2.

Под номадском испашом стоке, у смислу Закона о пољопривредном земљишту и ове Одлуке, сматра се испаша стоке гоњењем преко пољопривредног земљишта, испаша стоке на пољопривредном земљишту изван мјеста пребивалишта, односно сједишта држаоца стоке.

Члан 3.

Номадском испашом стоке, у смислу Закона о пољопривредном земљишту и ове Одлуке, не сматра се уобичајена испаша стоке на пашњацима у својини државе и испаша стоке на земљишту које је својина држаоца стоке, или је земљиште узето у закуп.

Члан 4.

За провођење ове Одлуке задужује се надлежна инспекција.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине Станари“ и на интернет страници Општине.

Back To Top