skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽANA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE STANARI

Odbornici Skupštine opštine Stanari danas su održali sedmu redovnu sjednicu sa početkom u 9.00 časova. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Skupštine, Denis Stevanović, a prisutno je bilo 15 odbornika, od ukupno 17. Odsutni su bili odbornici SNSD-a, Slađan Bogdanović i Siniša Marić.

Prije razmatranja, Dnevni red je dopunjen sa još dvije tačke: Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini opštine Stanari i prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika za dodjelu jednokratne novčane pomoći iz budžeta Opštine namijenjene socijalno ugroženim građanima, tako da je razmatrano o 18 tačaka Dnevnog reda.

Nakon Aktuelnog časa i usvajanja izvoda iz zapisnika sa redovne i vanredne sjednice SO, odbornici su jednoglasno usvojili:

 • Odluku o prenosu prava svojine i posjeda na nepokretnostima na Republiku Srpsku,
 • Odluku o kupovini zemljišta za potrebe Mjesne zajednice Raškovci, s obzirom da je zemljište koje je koristila MZ ekspropisano za potrebe kompanije „EFT“,
 • Odluku o dopuni odluke o mrtvozorstvu na području opštine Stanari gdje je dosadašnja Odluka dopunjena još jednim imenom, a to je dr Vladimir Toprek, doktor medicine i specijalista sudske medicine,
 • Odluku o dodjeli novčanih sredstava JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj, kojom se dodjeljuju novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM za potrebe nabavke opreme za liječenje oboljelih pacijenata od virusa korona.

Sa 9 glasova „za“ i 6 „suzdržan“ usvojena je Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini opštine Stanari. Riječ je o neizgrađenom građevinskom zemljištu na Poslovnoj zoni „Termoelektrana“ za koje postoji interes da ga koristi za odlaganje sirovina i smještaj radnih mašina.

Odbornici su jednoglasno usvojili Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju JU Centar za kulturu i sa 9 glasova „za“ i 6 „suzdržan“ usvojili zaključak na Nacrt Pravilnika o subvencijama za zapošljavanje za koji se nadležno odjeljenje obavezalo da će organizovati javnu raspravu.

Jednoglasno je usvojen i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izdavanja u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostora i garaža u državnoj svojini na kojima je nosilac prava raspolaganja opština Stanari. Sa 9 glasova „za“ i 5 „suzdržan“ usvojen je Program podsticaja poljoprivredne proizvodnje za 2021. godinu kojim se propisuju uslovi za raspodjelu sredstava za poljoprivredu, u iznosu od 55.000,00 KM. Navedene uslove moraju da ispunjavaju poljoprivredna gazdinstva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje i pomoći u poljoprivredi.

Odbornici su jednoglasno usvojili i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija. Navedenom izmjenom postojećeg Pravilnika redefiniše se način dodjele studentskih stipencija, a sama izmjena se odnosi na način stipendiranja studenata drugog ciklusa i doktorskih studija, a istom je za navedene kategorije studenata predviđena naknada u jednokratnom iznosu. Takođe, jednoglasno je usvojen i Pravilnik o dopuni Pravilnika za dodjelu JNP iz budžeta Opštine, namijenjene socijalno ugroženim građanima, gdje se dodaje novi stav koji definiše da ovaj vid prava može ostvariti lice koje je u ranijem periodu imalo status raseljenog, izgbjeglog lica ili status povratnika, a pravo se može ostvariti do 50% novčanog iznosa koji se predvidi u javnom pozivu i ako se to lice nalazi u teškoj materijalnoj situaciji.

Skupština je sa 6 glasova „protiv“ 3 „suzdržan“ i 5 „za“ dala negativnu ocjenu Izvještaju o realizaciji Plana održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva za 2020. godinu. Takođe, odbijen je i Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu, sa 6 glasova „suzdržan“ 3 „protiv“ i 5 „za“. Oba programa su, od strane skupštinske većine, ocijenjeni kao nepotpuni i siromašni; navedeno je da se malo radilo, a trošilo puno novca te da je dosta novca nenamjenski trošeno i da su ostali dugovi prošle vlasti koje sadašnja treba da izmiri.

Nakon diskusije donesena je odluka da se 18. tačka Dnevnog reda-Informacija o računima koji nisu uneseni u sistem trezora i nemaju proceduru povuče sa zasijedanja i da se pripremi za sljedeću Skupštinu.

Na današnjem zasijedanju razmatrana su i kadrovska pitanja te su usvojena sljedeća rješenja:

 • Rješenje o razrješenju v.d. direktora JU Sportsko-turističke organizacije koje je usvojeno sa 9 glasova „za“ i 5 „suzdržan“.
 • Rješenje o imenovanju direktora JU Sportsko-turističke organizacije. Sa 14 glasova „za“ za direktora Ustanove imenovan je Mirko Keser, diplomirani inženjer saobraćaja, na period od 4 godine.
 • Rješenje o razrješenju v.d. direktora Agencije za razvoj opštine Stanari koje je usvojeno sa 9 glasova „za“ i 5 „suzdržan“.
 • Rješenje o imenovanju direktora Agencije za razvoj opštine Stanari. Sa 9 glasova „za“ i 5 „suzdržan“ za direktora Agencije imenovan je Mihajlo Gavrić, diplomirani inžinjer poljoprivrede, na period od 4 godine.
 • Rješenje o razrješenju v.d. direktora JZU Doma zdravlja Stanari, Anđelka Tadića, koje je usvojeno sa 9 glasova „za“ i 5 „suzdržan“.
 • Rješenje o imenovanju v.d. direktora JZU Doma zdravlja Stanari. Sa 9 glasova „za“ i 5 „protiv“ za v.d. direktora Doma zdravlja imenovan je Slaven Jerinić, diplomirani ekonomista.
 • Rješenje o razrješenju v.d. direktora JU Centar za socijalni rad, koje je usvojeno sa 9 glasova „za“ i 5 „suzdržan“,
 • Rješenje o imenovanju v.d. direktora JU Centar za socijalni rad . Sa 9 glasova „za“ i 5 „suzdržan“ za v.d. direktora Centra za socijalni rad imenovan je Darko Tutnjević, diplomirani pravnik unutrašnjih poslova.

Nakon iscrpljenog Dnevnog reda, Predsjedavajući se zahvalio prisutnima i zaključio 7. redovnu sjednicu Skupštine opštine Stanari.

Back To Top