skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Odjeljenje za privredu i finansije

  Načelnik odjeljenja

  Ljubiša Stanković

  Datum rođenja: .. godine
  Mjesto stanovanja:
  Zanimanje:

  Kratka biografija

  Nadležnosti

  U okviru privrede ovo Odjeljenje obezbjeđuje provođenje zakona i drugih propisa kojima se reguliše rad javnih preduzeća, privatnih preduzeća, samostalnih zanatskih radnji i drugih privrednih subjekata na području opštine, a sve u cilju kvalitetnog ostvarivanja njihovih prava i obaveza.

  Odjeljenje obavlja administrativne poslove i daje stručne savjete u vezi osnivanja preduzeća i drugih privrednih subjekata i njihovu registraciju, donosi upravna rješenja u prvom stepenu iz svoje nadležnosti, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode službene evidencije, a sve u skladu sa postojećim zakonskim propisima, daje prijedloge i preduzima mjere na stvaranju što povoljnijeg privrednog ambijenta za ulaganje u privredu i otvaranje novih uslužno-proizvodnih kapaciteta, pruža stručnu pomoć i daje informacije svim zainteresovanim o mogućnostima ulaganja u opštinu Stanare i prednostima koje ima opština Stanari u odnosu na druge opštine, prati stanje u oblasti infrastrukture opštine i saobraćajnica i stara se o organizovanju saobraćaja na području opštine, povezanosti sela i grada, kao i saobraćajne povezanosti sa susjednim opštinama.

  Kontakt podaci

  Kontakt telefon: 053/201-810
  Faks: 053/290-966
  El. pošta: privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com, finansije@opstinastanari.com

  Ovo Odjeljenje vodi upravne postupke iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i razvoja cela i izdaje poljoprivredne saglasnosti, sarađuje sa opštinskim i republičkim organima, međunarodnim organizacijama, koje se bave ovom problematikom, sprovodi utvrđenu politiku i smjernice Skupštine opštine i stavove načelnika opštine u oblasti poljoprivrede. Ovo Odjeljenje pruža stručnu pomoć na unapređenju šumarstva i razvoja sela, priprema i učestvuje u izradi uputstava i metodologija za izradu programa, vezanih za podsticajna sredstva za razvoj i unapređenje sela i prati njihovu realizaciju, pruža direktnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima pri apliciranju na sredstva za ove namjene, kao i izradu i pripremanje zahtjeva za kreditna sredstva kod banaka, predlaže poljoprivrednike kojim je neophodna finansijska pomoć (pozajmice) kao vid podrške iz opštinskog budžeta za premoštavanje trenutnih problema u ciklusu proizvodnje.

  Planira i inicira mjere za unapređenje stanja u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i sela, obavlja poslove vezane za ekonomski razvoj poljoprivrede i sela, organizuje savjetovanja i daje praktične i blagovremene savjete na prihvatljiv način svim poljoprivrednim proizvođačima na području opštine, što će doprinijeti unapređenju komercijalne proizvodnje i poboljšanje standarda poljoprivrednih proizvođača. Odjeljenje obavlja i poslove vezane za protivgradnu zaštitu i učestvuje u izradi izvještaja vezanih za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Odjeljenje obavlja sve poslove iz nadležnosti opštine, vezane za sport, kulturu, fizičku kulturu, školsko i predškolsko obrazovanje, sredstva javnog informisanja, nevladine i druge organizacije, zdravstvenu zaštitu, obilježavanje značajnih kulturnih manifestacija i druga pitanja vezana za privredu i društvene djelatnosti, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

  U okviru finansija ovo Odjeljenje izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti budžeta, naročito poslove u vezi budžetskog sistema, vrši poslove pripreme budžeta prema budžetskom kalendaru, dostavlja uputstvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine, u skladu sa memorandumom, vrši izradu nacrta budžeta opštine, vrši izradu prijedloga budžeta opštine i dostavlja ga načelniku opštine, izvršava budžet opštine i planira budžetsku likvidnost u okviru planova za izvršenje budžeta. Odjeljenje jednom tromjesečno izvještava načelnika opštine o izvršenju budžeta, te dostavlja izvještaj o izvršenju budžeta opštine nadležnom ministarstvu, za svaka tri mjeseca, izrađuje godišnji obračun budžeta opštine, vodi budžetsko računovodstvo, priprema informacije i izvještaje iz svoje nadležnosti, vrši obračun i isplatu plata i drugih ličnih primanja službenika Opštinske uprave i funkcionera opštine, te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom i drugim propisima. Odjeljenje učestvuje u izradi finansijskih planova i elaborata, investicionih projekata, zahtjeva za kreditnim sredstvima za stabilizaciju budžeta i finansiranja određenih kategorija budžetskih korisnika, pruža stručnu pomoć ustanovama i preduzećima u javnom sektoru po svim pitanjima vezanim za pravilnu primjenu propisa i zakonitost rada. U postupku javnih nabavki pruža stručnu pomoć, prati dinamiku izvršenja obaveza po ugovorima, situacijama nadzornih organa i drugim dokumentima kojim određuje izmirivanje određenih obaveza. Odjeljenje organizuje i odgovorno je za kvantitativni i kvalitativni godišnji popis imovine opštine i opštinske službe, potraživanja i obaveza i ukupnog inventara, u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast, predlaže komisije za popis, prati njihov rad i odgovara za zakonitost u radu komisija za popis (inventuru), kontroliše njihove izvještaje i predlaže ih načelniku opštine za usvajanje.

  Odsjeci - podorganizacione jedinice

  U Odjeljenju za privredu i finansije, organizuju se sljedeći odsjeci:

  Odsjek za privredu, poljoprivredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj

  Odsjek za finansije i budžet

  Back To Top