skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ПРЕДСТАВЉЕНО ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИТА РИЈЕКЕ ОСТРУЖЊЕ

Кроз видео презентацију, техничке нацрте, прорачуне и заједничку дискусију данас је представљено Идејно рјешење рeгулaциje – урeђeњa кoритa ријeкe Остружњe крoз урбaнo пoдручje нaсeљa Стaнaри. Прeдстaвници прojeктнoг тимa Завода за водопривреду Бијељина прeзeнтoвaли су aктивнoсти и рeзултaтe нa рeaлизaциjи Идejнoг рjeшeњa.

У име Општине Станари састанку су присуствовали начелник опптине Станари Радојица Ћелић, предсједник Скупштине Денис Стевановић, замјеник предсједника Скупштине Небојша Кајганић, као и начелник Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију Бранко Вуковић са сарадницима. У име компаније „ЕФТ“ састанку је присуствовао Милош Васић и Јелена Џугумовић, док је у име ЈУ „Воде Српске“ састанку присуствовала Виолета Јанковић.

Након презентације вођена је дискусија о презентованом материјалу, начину даље реализације пројекта, као и начину рјешавања препрека које се могу јавити приликом наставка израде техничке документације, а касније и приликом извођења пројекта. У току састанка усвојен је закључак да се презентовано Идејно рјешење упути у јавну расправу о којој би јавност била благовремено информисана.

Back To Top