skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

POLJOPRIVREDA

STOČARSTVO, RATARSTVO I VOĆARSTVO

Zemljište je složena, dinamična prirodna tvorevina, nastala kao rezultat djelovanja niza pedogenetskih i ekoloških faktora. To su prije svega: matični supstrat, reljef, klima, živi organizmi (biljke-u prvom redu), vrijeme (starost terena), antropogeni faktor i dr. Svi ovi činioci djeluju zajedno i kompleksno, pri čemu, zavisno od uslova, svaki činilac može imati veću ili manju ulogu, a rezultat njihovog djelovanja su različiti tipovi zemljišta.

Na području, koje zahvata opština Stanari, zemljište je grupisano u dva tipa:

  • Automorfna i
  • Hidromorfna.

Automorfna zemljišta prostiru se jednim dijelom na ravničarskom, a znatno više na brežuljkasto-brdovitom reljefu. Hidromorfna zemljišta se prostiru pretežno na ravnim formama reljefa, a manje na blažim padinama.

Prema ekološko-vegetacijskoj rejonizaciji BiH, područje Stanara se nalazi u pripanonskoj oblasti, odnosno sjeverno-bosanskom području. U pedološkom smislu, riječ je o izuzetno heterogenom prostoru, kako sa aspekta pedogenetskih faktora, tako i sa aspekta dosadašnjih antropogenetskih uticaja. U pitanju je područje veličine oko 161 kilometar kvadratni, koje je najvećim dijelom brežuljkastih predjela, nadmorske visine najniže kote 138 metara do najviše 343 metra, ispresijecano manjim vodenim tokovima (Ukrina, Radnja, Ostružnja i Ilova). Najzastupljenije je poljoprivredno i rudno zemljište. Ovaj prostor je u sastavu stočarsko-ratarsko-voćarsko-vinogradarskog regiona. U suštini, ovo podrazumijeva da se radi o rejonu u kome naglasak treba biti na voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji, uz nešto izraženije ratarstvo i stočarstvo.

Kao privredna djelatnost, poljoprivreda se odlikuje brojnim specifičnostima. Zemljište, kao objektivni uslov poljoprivredne proizvodnje, svojim osobinama u velikoj mjeri određuje proizvodne i ekonomske efekte koji se ostvaruju u ovoj privrednoj djelatnosti.
Svojim odlikama zemljište prije svega utiče na mogućnost organizovanja poljoprivredne proizvodnje na određenoj lokaciji. Takođe, specifičnosti zemljišta određuju stepen intenzivnosti proizvodnje, način gazdovanja, visinu prinosa i ulaganja po jedinici površine.
Bez obzira na dostignuti nivo njenog razvoja, poljoprivreda je privredna djelatnost čiji efekti po pravilu zavise od prirodnih, prije svega klimatskih uslova.

Područje opštine Stanari sa nadmorskom visinom od 138 do 343 m, ima ekološke uslove koji odgovaraju razvoju poljoprivrede. Umjereno-kontinentalna klima uz povoljnu konfiguarciju zemljišta, stvara uslove za razvoj poljoprivredne proizvodnje.
Jedan od najznačajnijih faktora za razvoj poljoprivrede je položaj zemljišta u odnosu na saobraćajne tokove. On utiče na razvoj poljoprivrede u više različitih domena, i to, kako u sferi proozvodnje, tako i promet poljoprivrednih proizvoda. Saobraćaj djeluje kao značajan faktor unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje, a isto tako i povezivanja poljoprivrednog proizvođača za tržište. Saobraćajna povezanost poljoprivrednog zemljišta unutar opštine na zadovoljavajućem je nivou, ali i sa širim okruženjem.

Najveći dio poljoprivrednih površina su livade i pašnjaci (41.35%). Udio oranica u ukupnim poljoprivrednim površinama iznosi 36.97%. Pod voćnjacima se nalazi 11,11% poljoprivrednih površina, a pod plastenicima 0.03% ukupne poljoprivredne proizvodnje.

 

Struktura poljoprivrednog zemljišta

  • livade i pašnjaci (41.35%)
  • oranice (36.97%),
  • voćnjaci (11.11%),
  • plastenici (0.03%)

 

Prema podacima iz anketnog popisa, na području opštine Stanari ima ukupno 34.360 dunuma poljoprivrednog zemljišta i 8.840 dunuma zemljišta pod šumama. Najveće površine poljoprivrednog zemljišta nalaze se na području Brestova i Cerovice, a najmanje na području Dragalovaca. Najveće oraničke površine nalaze se na području Brestova, Cerovice i Jelanjske, a najmanje na području Ljeba i Dragalovaca.

U poljoprivrednoj proizvodnji dominira proizvodnja žitarica i voća, a dominantne ratarske kulture su kukuruz i pšenica. Većina proizvodnje žitarica je mehanizovana.

U proizvodnji voća dominiraju mješoviti zasadi. u kojima preovladava šljiva. Pored mještovitih zasada voća, zastupljena je proizvodnja lješnjaka, malina, jagoda i aronije. U voćarstvu, obrada zemljišta je mehanizovana, zaštita voća je kombinovana, a branje se obavlja ručno.

U plasteničkoj proizvodnji, ukupna procijenjena površina pod plastenicima iznosi oko 1 hektar. Od ukupno obradivog poljoprivrednog zemljišta, obrađuje se između 60% i 70% zemljišta.

Stočarstvo

Na području opštine Stanari postoji 7 farmi, od kojih je jedna sa 60 grla stoke, jedna sa 25 grla stoke i 5 farmi sa 7-12 grla stoke. U sektoru peradarstva, na području opštine, postoje tri farme, od čeka dvije sa po 10 000, a jedna sa 5 000 peradi.

Stočni fond na području opštine Stanari (anketni popis 2017)

MJESTO Goveda Svinje Ovce Koze Perad Košnice
Osredak 65 243 174 16 1053 16
Ljeb 47 203 314 7 716 34
Jelanjska 211 472 314 35 2182
Dragalovci 19 36 142 22 533 6
Mitrovići 42 215 253 27 583 1
Cerovica 209 669 1081 44 2690 40
Radnja Donja 46 248 506 28 6038 13
Raškovci 51 180 130 55 1057 21
Ostružnja G. 53 256 222 18 1137 26
Ostružnja D. 62 408 306 18 13799 52
Brestovo 167 547 633 38 1875 24
Cvrtkovci 168 421 433 76 2261 236
Stanari 99 310 297 36 1990 54
UKUPNO  1,239  4,208  4,805  420  35,914  523
Back To Top