skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

RUDARSTVO

Stanarsko područje, na kojem je prije 100 godina počela eksploatacija uglja i kroz koje je prije 60 godina prošla pruga Banja Luka-Doboj, svakako je bilo predmet brojnih geoloških, geomorfoloških, hidroloških i drugih istraživanja i može se reći da je ono relativno dobro istraženo.

Prvi geološki podaci o uglju u stanarskom basenu datiraju još iz početka 20. vijeka. Eksploatacija uglja u Stanarima započeta je 1948. godine na otvorenom kopu Raškovac. Podzemna eksploatacija je počela 1955. godine u sjevernom dijelu basena. U južnom dijelu basena otkopavanja su vršena od 1974-1980. na kopu Ostružnja. Počev od 1974. godine, iskopavanje uglja uglavnom je bilo skoncentrisano na površinskim kopovima, a do tada je bila zastupljena i podzemna eksploatacija. Danas se koristi samo površinski kop Raškovac, dok kop Ostružnja trenutno nije u upotrebi.

Godine 2004. Vlada Republike Srpske je raspisala međunarodni tender kako bi se našao strateški partner za proizvodnju lignita u Stanarima. Kao najpovoljniji ponuđač izabrana je kompanija EFT, koja je ponudila najbolje uslove. EFT kompanija se bavi trgovinom i investicijama u energetskom sektoru. Predvodi razvoj tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi. Razvoj energetskog kompleksa u Stanarima je najveća investicija u energetski sektor Bosne i Hercegovine, do danas.

Rudarstvo_3a

Prema dosadašnjim istraživanjima i saznanjima, najvredniji prirodni resurs ovog područja je ugalj lignit, na lokalitetima Raškovac i Ostružnja. Rezultati tehničke i elementarne analize uglja pokazali su da ugalj iz ležišta Stanari ima sve odlike lignita: visok sadržaj vlage (36,30-60,01%), promjenjiv sadržaj pepela (1,31-46,95%), nisku donju toplotu sagorijevanja (3.229-13.366 kJ/kg) i izrazito nizak sadržaj sumpora.

Na osnovu podataka iz istražnih bušotina i elsploatacionih radova, u ležištu „Raškovac“ izdvojeni su sljedeći litološki članovi:

  • sedimenti kvartara,
  • povlata ugljenog sloja,
  • ugljeni sloj,
  • podina ugljenog sloja.

Maja 2010. godine, sa kineskom kompanijom Donfang Elecrtic Corporation (DEC) potpisan je ugovor o izgradnji Termoelektrane Stanari po sistemu „ključ u ruke“. Nakon sprovedenih ispitivanja i potvrde da su svi parametri, garantovani ugovorom o izgradnji isunjeni, Termoelektrana Stanari preuzeta je 08.08.2016. godine.

Termoelektrana se sastoji od jednog bloka instalirane snage 300 mW. Glavna tehnološka oprema smještena je o objektima glavne tehnološke linije koju čine konstrukcija vazduhom hlađenog kondenzatora, mašinska sala u kojoj je smješteno turbogeneratorsko postrojenje sa pripadajućom opremom, zgrada kotlovnice, postrojenje vrećastih filtera, zgrada ventilatora dimnog gasa i dimnjak visine 150 m.

Back To Top