skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

RUDARSTVO

Stanarsko područje, na kojem je prije 100 godina počela eksploatacija uglja i kroz koje je prije 60 godina prošla pruga Banja Luka-Doboj, svakako je bilo predmet brojnih geoloških, geomorfoloških, hidroloških i drugih istraživanja i može se reći da je ono relativno dobro istraženo.

Prema dosadašnjim istraživanjima i saznanjima, najvredniji prirodni resurs ovog područja je ugalj lignit, na lokalitetima Raškovac i Ostružnja, posebno poznat po izuzetno niskim vrijednostima sumpora i pepela, sa povišenim procentom vlažnosti. Kao prateće sirovine u rezervama uglja, prisutni su bentonit, u obliku međuslojne gline, te značajne zalihe kvarcnog pijeska.

Rudarstvo_3a

 

 

Prvi geološki podaci o uglju u stanarskom basenu datiraju još iz početka 20. vijeka. Eksploatacija uglja u Stanarima započeta je 1948. godine na otvorenom kopu Raškovac. Podzemna eksploatacija je počela 1955. godine u sjevernom dijelu basena. U južnom dijelu basena otkopavanja su vršena od 1974-1980. na kopu Ostružnja. Počev od 1974. godine, iskopavanje uglja uglavnom je bilo skoncentrisano na površinskim kopovima, a do tada je bila zastupljena i podzemna eksploatacija. Danas se koristi samo površinski kop Raškovac, dok kop Ostružnja trenutno nije u upotrebi.

Godine 2004. Vlada Republike Srpske je raspisala međunarodni tender kako bi se našao privatni partner za Rudnik. Te godine Rudnik je kupila EFT kompanija, koja je vlasnik, i danas.

EFT kompanija se bavi trgovinom i investicijama u energetskom sektoru. Predvodi razvoj tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi. Razvoj energetskog kompleksa u Stanarima je najveća investicija u energetski sektor Bosne i Hercegovine, do danas.

Osim Rudnika, okosnica razvoja stanarskog kraja je i Termoelektrana Stanari. EFT kompanija je 2010. godine potpisala ugovor sa firmom „Dongfang“, iz Kine, o izgradnji Termoelektrane „Stanari“, po sistemu „ključ u ruke“.

????????????????????????????????????

Sama činjenica da se na području Stanara gradi najveći termoenergetski blok u Republici Srpskoj, ukazuje na dugoročno povoljnu perspektivu razvoja energetike ovog područja. Međutim, ovo područje je, već danas, pokriveno modernom prenosnom mrežom i trafo-stanicama, sa kapacitetom daleko iznad današnjih potreba stanovništva, industrije i saobraćaja. Izgradnjom TE „Stanari“ ne samo da se bitno poboljšava energetski bilans Republike Srpske, već se time otklanjaju i slabosti u snabdijevanju zapadnog dijela Republike i smanjuju prenosni gubici.

Back To Top