skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

VODOPRIVREDA

Prema sadašnjim bilansima i istraženosti površinskih i podzemnih voda, za područje opštine Stanari, može se reći da raspolaže solidnim potencijalom voda, sasvim dovoljnim za potrebe stanovništva i rastućih potreba u razvoju privrednih kapaciteta, prije svega, tehnološke vode u novoj termoelektrani. Rijeke Ukrina, Radnja, Ostružnja i Ilova su od velikog značaja, ali je u dosadašnjem razvoju orjentacija bila na podzemne bunare, kako za lokalni vodovod, tako i za industrijske potrebe.

U današnjim uslovima, naselja Stanari i Ostružnja (kao i objekti rudnika) se snabdijevaju vodom iz lokalnih vodovodnih sistema.

I sama nalazišta i kopovi su zone sabirnica voda i planskim korištenjem mogu biti izvor snabdijevanja vodom u perspektivi, pogotovo u procesu rekultivizacije i uzgoja šumskih vrsta.

Rijeka Ukrina nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Na sjeveru, sliv rijeke Ukrine graniči sa slivom rijeke Save, na zapadu sa slivom rijeke Vrbas, na istoku sa slivom rijeke Bosne, te na jugu sa slivom rijeke Vrbanje.

Njena dužina je 120 kilometara, a površina njenog sliva je 1.520 km2. Nastaje od rijeka Velike Ukrine, čija je dužina 53,8 km i Male Ukrine čija je dužina 39,3 km, koja nastaje od više manjih izvora i vodotoka. Od značajnih vještačkih akumulacija izdvaja se akumulacija Drenova. Ukupna dužina rijeke, na području opštine Stanari je 11 kilometara.

Ukrina prolazi kroz selo Dragalovce razdvajajući ga sa susjednim selom Kulaši. Ujedno, rijeka razdvaja i dvije opštine: Stanare i Prnjavor. Most na Ukrini, koji se nalazi u Dragalovcima je atraktivno mjesto za okupljanje lokalnih ribolovaca. Osim Dragalovaca, Ukrina protiče kroz naselje Brestovo.

Rijeka Ostružnja ima pritoke: potok Raškovac i Bezimeni potok. Prostire se na dužini od 15 kilometara i obuhvata sela: Ostružnja Gornja, Stanari i Raškovci. Uliva se u rijeku Radnju. Rijeka Radnja se prostire na dužini od 13,8 km. Bogata je ribljim fondom tako da predstavlja atrakciju za lokalne ribolivce. Uliva se u rijeku Ukrinu. Rijeka Ilova razdvaja dvije opštine: opštinu Stanari (Cvrtkovci) i opštinu Derventa (Pojezna). Prostire se na dužini od 15,5 kilometara.

Vodostaji u pojedinim koritima rijeka i njenih pritoka promjenjive su vrijednosti i zavise od godišnjih doba, odnosno količine padavina. U jesen i proljeće najveći su maksimalni vodostaji, a krajem ljeta i početkom jeseni manji-minimalni vodostaji.

Ukrinski cvijet (Palingenia longicauda)

Za rijeku Ukrinu karakteristična je fauna vodenih insekata koja se odlikuje prisustvom vrsta iz roda Ephemeroptera (vodeni cvijet). Determinisane su tri vrste, i to: Caenis luctuosa, Ephemera sp. i Heptagenia sp.

Riječ je o posebnom fenomenu kada rijeka Ukrina sredinom avgusta, doživi procvat. Ova neobična pojava najčešće se može uočiti u noćnim časovima i traje tek nekoliko dana. Stručnjaci kažu da se ovaj svjetski fenomen može vidjeti na rijeci Jangcekjang u Kini i rijeci Tisi u Srbiji. Ovaj leptir se pojavljuje isključivo noću, pa se može nazvati i noćni leptir.
Tu otpočinje mukotrpno presvlačenje nedozrelih mužjaka, koji tek nakon oslobađanja bjeličaste opne, postaju sposobni za parenje i oplodnju ženki. Nakon toga se pojavljuju ženke, sitnije su od mužijaka, koje lete izvjesno vrijeme nakon oplodnje, a zatim se spuštaju na površinu vode i odlažu od 5 do 7 hiljada sitnih jajašca, koja brzo tonu na dno rijeke.

Cijela ova čarolija traje oko dva sata, jer insekti vodenog cvijeta imaju zakržljale organe za varenje, te ne mogu da se hrane, a energija iz larve se brzo istroši prilikom rojenja. Iz oplođenih jajašca koje ženka položi na površinu vode i koja padnu na dno, za dvije do tri sedmice izlegu se larve, koje se ukopavaju u glinoviti dio i rastu tri godine, kada će se ponovo pojaviti na površini vode.

Ribolov na području opštine Stanari

Opština Stanari se nalazi u slivu rijeke Ukrine. Kroz teritoriju opštine protiču rijeka Radnja i rječica Ostružnja, te Ilova, koja je ujedno i granica između opštine Stanari i opštine Derventa. Rijeka Radnja i Ilova, te rječica Ostružnja su bogate vrstama klena- Squalius cephalus cephalus (Linnaeus, 1758) i Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) –bjelica,  dok je rijeka Ukrina bogatija riječnim  fondom, pa tako srećemo i više vrsta,  prije svega Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) – škobalj Rutilus pigus virgo (La Cepede, 1803) – plotica/platnica,  Barbus barbus (Linneaus, 1758) – mrena, Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) – šaran, Esox lucius (Linnaeus, 1758) – štuka, Silurus glanis (Linneaus, 1758) – som, te još mnogo drugih vrsta.

Do obnavljanja opštine Stanari, ribolovci sa područja opštine bavili su se sportskim ribolovom kao članovi SRD „Bosna“ Doboj, SRD “Ukrina” Derventa ili SRD “Ukrinski cvijet” Prnjavor, da bi se, u februaru 2017. godine osnovalo SRD “Škobalj” Stanari, koje trenutno broji nešto više od 50 aktivnih članova.

Back To Top