skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Strategija lokalnog razvoja opštine Stanari

Integrisana strategija lokalnog razvoja opštine Stanari za period 2018-2027. godine

Kroz proces izrade Integrisane strategije lokalnog razvoja opštine Stanari za period 2018-2027. godina, lokalna zajednica definisala je svoje strateške smjernice i ciljeve razvoja. Strategija razvoja obuhvata društveni i ekonomski sektor, te daje poseban naglasak na aspekte zaštite i unapređenja životne sredine.

Integrisana strategija razvoja opštine Stanari za period 2018-2027. godine izrađena je od strane radnih tijela, imenovanih od strane načelnika opštine, te uz aktivno učešće javnog, privatnog i nevladinog sektora.

Svrha dokumenta je informisanje javnosti i važnih ekonomskih aktera o glavnim razvojnim smjernicama opštine, te postavljanje kvalitetne osnove za izradu detaljnih planova, programa i projekata u svakom od obuhvaćenih sektora. Vizija razvoja i strateški ciljevi razvoja opštine definisani su na period od 10 godina.

Integrisana strategija lokalnog razvoja opštine Stanari za period 2018-2027.

Akcioni plan razvoja opštine Stanari za period 2021-2023. godina

 

Back To Top