skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Goran Pančić

Kontakt podaci

Kontakt telefon: 053/201-810
Faks: 053/290-966
El. pošta: sekretar@opstinastanari.com

Kratka biografija

Nadležnosti

Skupština imenuje sekretara Skupštine  na mandat koji traje do kraja mandata saziva Skupštine koji ga je imenovao, nakon sprovedenog javnog konkursa, u skladu sa zakonom i Statutom. Sekretar Skupštine, u saradnji sa predsjednikom Skupštine i načelnikom opštine, priprema prijedlog dnevnog reda i obezbjeđuje uslove za rad Skupštine.

Sekretar Skupštine uređuje „Službenik glasnik opštine Stanari“ i odgovoran je za njegov sadržaj. Sekretaru Skupštine, pri obavljanju stručnih i administrativnih poslova za Skupštinu  i njena radna tijela, pomažu zaposleni u Opštinskoj upravi kojima je u okviru opisa poslova i radnih zadataka to stavljeno u obavezu.

Sekretar Skupštine:

 • pomaže predsjedniku Skupštine u pripremi sjednica Skupštine i njenih radnih tijela,
 • stara se o ostavrivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđenju uslova za rad klubova odbornika,
 • odgovoran je za pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine,
 • po potrebi neposredno, kontaktira sa Opštinskom upravom i drugim institucijama, prilikom pripreme stručnih i drugih materijala za Skupštinu i njenih radnih tijela,
 • usklađuje rad na izradi propisa za sjednicu Skupštine i njenih tijela,
 • pomaže predsjedniku Skupštine u realizaciji skupštinskih zaključaka,
 • prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i prosljeđuje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama,
 • obezbjeđuje dostavljanje odborničkih pitanja nadležnim organima i službama i dostavljanje odgovora odbornicima,
 • učestvuje u pripremi Programa rada Skupštine,
 • priprema prijedloge odgovora na tužbe u sporovima koji se vode protiv akata Skupštine,
 • odgovoran je za blagovremeno objavljivanje propisa i drugih akata koje je donijela Skupština i za dostavljanje zaključaka i odborničkih pitanja nadležnim organima i službama,
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.
Back To Top