skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Душан Панић

Dusan_Panic

Контакт подаци

Контакт телефон: 053/201-810
Факс: 053/290-966
Ел. пошта: nacelnik@opstinastanari.com

Кратка биографија

Душан Панић рођен је 15.06.1954. године у Станарима. Основну школу завршио у Станарима, а средњу у Добоју. Редовне студије завршио je 1981. године и стекао звање дипломираног инжењера на Факултету организационих наука у Београду.

Радио је као професор у Средњошколском центру у Добоју. Од 1982-1992. био је запослен у ПБС ОБ Добој на пословима пројектанта информационог система. Од 1996-1998. године обављао је дужност директора ЈП „ПТТ саобраћај Добој“. Од 1998-2009. године обављао је дужност директора и руководиоца сектора у РЈ „Телеком“ Добој. Од 2010 – 2014 године радио у ЈП „Завод за запошљавање Републике Српске“.

На одржаним изборима 01. фебруара 2015. године, као кандидат СНСД-а, изабран је за првог начелника општине Станари. Најважнији стратешки циљеви су  запослење младих људи, прије свега; инфраструктура, изградња и реконструкција путних мрежа, као и економски и привредни развој општине Станари.

Надлежности

Начелника општине бирају грађани на општим, непосредним изборима, на период четири године, у складу са законом. Начелнику општине мандат почиње тећи даном овјере мандата од стране Централне изборне комисије БиХ.  Начелник општине заступа и представља општину и носилац је извршне власти у општини. У случају оставке, опозива и трајне спријечености начелника општине да обавља функцију, а преостало је више од годину дана мандата, расписују се избори за начелника општине, у складу са законом. Начелник општине руководи општинском управом и одговоран је за њен рад. Поступак опозива начелника општине може се покренути уколико начелник општине своју функцију не врши у складу са законом, односно ако се не испуни један од разлога, предвиђен Изборним законом. О опозиву начелика општине, грађани одлучују тајним гласањем.

 • предлаже статут општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини општине,
 • израђује и подноси Скупштини општине на усвајање нацрт и приједлог буџета, финансијски извјештај, економски план, стратешки развојни план, секторске развојне планове, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање простором и земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта из надлежности општине, у складу са законом,
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности општине, његових права и обавеза,
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике, чије је извршење повјерено општини,
 • доноси одлуку о оснивању Општинске управе,
 • доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака у Општинској управи,
 • предлаже именовање  и разрјешење начелника одјељења или службе,
 • предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом и овим Статутом,
 • предузима оперативне и друге мјере у случају поремећаја или прекида у обављању комуналних дјелатности,
 • реализује сарадњу општине са другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине и њених радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач општина,
 • подноси извјештај Скупштини о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
 • доноси годишњи план рада начелника општине и Општинске управе,
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду Општинске управе,
 • покреће иницијативу да се, до одлуке надлежног суда, обустави од извршења општи или појединачни акт Скупштине, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име општине, у складу са актима Скупштине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • извршава одлуке Скупштине о располагању имовином општине, у складу са законом,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима у складу са актима Скупштине,
 • одобрава употребу назива општине и насељених мјеста у пословном имену привредних друштава, установа и других организација,
 • одлучује о сукобу надлежности између организационих јединица Општинске управе и Општинске управе и организација које врше послове од интереса за општину,
 • одлучује о изузећу службеног лица Општинске управе и
 • обавља друге послове утврђене законом и Статутом.
Back To Top