skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Dušan Panić

Dusan_Panic

Kontakt podaci

Kontakt telefon: 053/201-810
Faks: 053/290-966
El. pošta: nacelnik@opstinastanari.com

Kratka biografija

Dušan Panić rođen je 15.06.1954. godine u Stanarima. Osnovnu školu završio u Stanarima, a srednju u Doboju. Redovne studije završio je 1981. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Radio je kao profesor u Srednjoškolskom centru u Doboju. Od 1982-1992. bio je zaposlen u PBS OB Doboj na poslovima projektanta informacionog sistema. Od 1996-1998. godine obavljao je dužnost direktora JP „PTT saobraćaj Doboj“. Od 1998-2009. godine obavljao je dužnost direktora i rukovodioca sektora u RJ „Telekom“ Doboj. Od 2010 – 2014 godine radio u JP „Zavod za zapošljavanje Republike Srpske“.

Na održanim izborima 01. februara 2015. godine, kao kandidat SNSD-a, izabran je za prvog načelnika opštine Stanari. Najvažniji strateški ciljevi su  zaposlenje mladih ljudi, prije svega; infrastruktura, izgradnja i rekonstrukcija putnih mreža, kao i ekonomski i privredni razvoj opštine Stanari.

Nadležnosti

Načelnika opštine biraju građani na opštim, neposrednim izborima, na period četiri godine, u skladu sa zakonom. Načelniku opštine mandat počinje teći danom ovjere mandata od strane Centralne izborne komisije BiH.  Načelnik opštine zastupa i predstavlja opštinu i nosilac je izvršne vlasti u opštini. U slučaju ostavke, opoziva i trajne spriječenosti načelnika opštine da obavlja funkciju, a preostalo je više od godinu dana mandata, raspisuju se izbori za načelnika opštine, u skladu sa zakonom. Načelnik opštine rukovodi opštinskom upravom i odgovoran je za njen rad. Postupak opoziva načelnika opštine može se pokrenuti ukoliko načelnik opštine svoju funkciju ne vrši u skladu sa zakonom, odnosno ako se ne ispuni jedan od razloga, predviđen Izbornim zakonom. O opozivu načelika opštine, građani odlučuju tajnim glasanjem.

 • predlaže statut opštine,
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini opštine,
 • izrađuje i podnosi Skupštini opštine na usvajanje nacrt i prijedlog budžeta, finansijski izvještaj, ekonomski plan, strateški razvojni plan, sektorske razvojne planove, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje prostorom i zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta iz nadležnosti opštine, u skladu sa zakonom,
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njegovih prava i obaveza,
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike, čije je izvršenje povjereno opštini,
 • donosi odluku o osnivanju Opštinske uprave,
 • donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Opštinskoj upravi,
 • predlaže imenovanje  i razrješenje načelnika odjeljenja ili službe,
 • predlaže i donosi opšte i pojedinačne akte o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 • preduzima operativne i druge mjere u slučaju poremećaja ili prekida u obavljanju komunalnih djelatnosti,
 • realizuje saradnju opštine sa drugim jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine i njenih radnih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,
 • podnosi izvještaj Skupštini o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
 • donosi godišnji plan rada načelnika opštine i Opštinske uprave,
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu Opštinske uprave,
 • pokreće inicijativu da se, do odluke nadležnog suda, obustavi od izvršenja opšti ili pojedinačni akt Skupštine, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime opštine, u skladu sa aktima Skupštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • izvršava odluke Skupštine o raspolaganju imovinom opštine, u skladu sa zakonom,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima u skladu sa aktima Skupštine,
 • odobrava upotrebu naziva opštine i naseljenih mjesta u poslovnom imenu privrednih društava, ustanova i drugih organizacija,
 • odlučuje o sukobu nadležnosti između organizacionih jedinica Opštinske uprave i Opštinske uprave i organizacija koje vrše poslove od interesa za opštinu,
 • odlučuje o izuzeću službenog lica Opštinske uprave i
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.
Back To Top