skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Денис Стевановић

72349960_721406545041992_1856435760417210368_n

Контакт подаци

Контакт телефони: 053/201-810
Факс: 053/290-966
Ел. пошта: zamjeniknacelnika@opstinastanari.com

Кратка биографија

Денис Стевановић рођен је 18.01.1989. у Добоју. Основну школу завршио је у Станарима. Средњу Економску и трговинску школу, смјер економски техничар, завршио је у Добоју. Године 2013. дипломирао је на Саобраћајном факултету у Добоју и стекао звање дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски и градски саобраћај.
Од завршетка факултета до априла 2015. године радио на разним пословима ван струке. У периоду од априла 2015. године до новембра 2016. године радио је у Општинској управи општине Станари, гдје је након одрађеног приправничког стажа запослен на мјесто самосталног стручног сарадника за грађевинско-стамбене послове и путеве. Предсједник је Савјета за безбједност саобраћаја општине Станари. Предсједник је Општинског одбора Социјалистичке партије Станари, те је на локалним изборима 2016. године освојио одборнички мандат за Скупштину општине Станари као кандидат Социјалистичке партије. Након именовања на мјесто замјеника начелника, предао је одборнички мандат. Ожењен, отац једног дјетета.

Надлежности

Начелник општине има замјеника кога бира Скупштина општине јавним гласањем, на приједлог начелника општине. Мандат замјеника начелника општине траје до краја мандата начелника општине, односно Скупштине општине. Поступак опозива и избора замјеника начелника општине, уређује се Пословником Скупштине општине, у складу са законом и Статутом. Замјеник начелника општине извршава дужности које му повјери начелник. Замјеник начелника општине замјењује начелника и дјелује у његово име када је начелник општине одсутан или спријечен у извршавању својих дужности. У случају престанка мандата начелника општине, прије истека времена на које је изабран, у складу са изборним прописима, замјеник начелника општине обавља дужност начелника општине, до избора новог начелника. Уколико замјеник начелника општине, из било којих разлога буде спријечен да обавља дужности замјеника начелника општине, Скупштина општине ће изабрати вршиоца дужности замјеника начелника општине, до избора начелника општине, у складу са законом.

Back To Top