skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Милош Гарић

Контакт подаци

Контакт телефони: 053/201-810
Факс: 053/290-966
Ел. пошта: zamjenik.nacelnika@opstinastanari.com

Кратка биографија

Милош Гарић рођен је 13.10.1997. године у Добоју. Основну школу „Св. Сава“ завршава у Добоју. Средњошколско образовање стиче у ЈУ „Економска школа“, Добој. Наставља образовање на Факултету за менаџмент-пословна економија, у Сремским Карловцима, на Универзитету „УНИОН – Никола Тесла“.  Радио на пословима из струке у приватном сектору.

Надлежности

Начелник општине има замјеника кога бира Скупштина општине јавним гласањем, на приједлог начелника општине. Мандат замјеника начелника општине траје до краја мандата начелника општине, односно Скупштине општине. Поступак опозива и избора замјеника начелника општине, уређује се Пословником Скупштине општине, у складу са законом и Статутом. Замјеник начелника општине извршава дужности које му повјери начелник. Замјеник начелника општине замјењује начелника и дјелује у његово име када је начелник општине одсутан или спријечен у извршавању својих дужности. У случају престанка мандата начелника општине, прије истека времена на које је изабран, у складу са изборним прописима, замјеник начелника општине обавља дужност начелника општине, до избора новог начелника. Уколико замјеник начелника општине, из било којих разлога буде спријечен да обавља дужности замјеника начелника општине, Скупштина општине ће изабрати вршиоца дужности замјеника начелника општине, до избора начелника општине, у складу са законом.

Back To Top