skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Miloš Garić

Kontakt podaci

Kontakt telefoni: 053/201-810
Faks: 053/290-966
El. pošta: zamjeniknacelnika@opstinastanari.com

Kratka biografija

Miloš Garić rođen je 13.10.1997. godine u Doboju. Osnovnu školu „Sv. Sava“ završava u Doboju. Srednjoškolsko obrazovanje stiče u JU „Ekonomska škola“, Doboj. Nastavlja obrazovanje na Fakultetu za menadžment-poslovna ekonomija, u Sremskim Karlovcima, na Univerzitetu „UNION – Nikola Tesla“.  Radio na poslovima iz struke u privatnom sektoru.

Nadležnosti

Načelnik opštine ima zamjenika koga bira Skupština opštine javnim glasanjem, na prijedlog načelnika opštine. Mandat zamjenika načelnika opštine traje do kraja mandata načelnika opštine, odnosno Skupštine opštine. Postupak opoziva i izbora zamjenika načelnika opštine, uređuje se Poslovnikom Skupštine opštine, u skladu sa zakonom i Statutom. Zamjenik načelnika opštine izvršava dužnosti koje mu povjeri načelnik. Zamjenik načelnika opštine zamjenjuje načelnika i djeluje u njegovo ime kada je načelnik opštine odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti. U slučaju prestanka mandata načelnika opštine, prije isteka vremena na koje je izabran, u skladu sa izbornim propisima, zamjenik načelnika opštine obavlja dužnost načelnika opštine, do izbora novog načelnika. Ukoliko zamjenik načelnika opštine, iz bilo kojih razloga bude spriječen da obavlja dužnosti zamjenika načelnika opštine, Skupština opštine će izabrati vršioca dužnosti zamjenika načelnika opštine, do izbora načelnika opštine, u skladu sa zakonom.

Back To Top