skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

SKUPŠTINA

Sjednice, odbornici, radna tijela

Skupština je jednodomna i čine je odbornici, izabrani na neposrednim izborima na period od četiri godine. Skupština radi na sjednicama i odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom i Statutom opštine Stanari, po postupku koji je utvrđen Poslovnikom o radu Skupštine.

Skupština opštine radi na sjednicama na kojima je prisutna većina od ukupnog broja odbornika i odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti, većinom glasova od ukupnog broja odbornika, osim kada je drugačije propisano zakonom. Skupštinu zastupa i predstavlja predsjednik.

Nadležnosti Skupštine

 • Donosi Statut opštine;
 • Donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje;
 • Donosi budžet i završni račun budžeta i izvještaj o realizaciji budžeta;
 • Donosi planove i programe razvoja opštine, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja;
 • Donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe;
 • Donosi program uređenja građevinskog zemljišta;
 • Donosi provedbene planove;
 • Donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva, šumarstva i zaštite okoline, privrede ,privatnog preduzetništva i poljoprivrede;
 • Donosi odluke boračko-invalidske zaštite, društvene zaštite, brige o djeci i omladini;
 • Donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlaštena zakonom;
 • Donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite, u skladu sa zakonom, i preduzima mjere za funkcionisanje civilne zaštite;
 • Donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom opštine;
 • Donosi Odluku o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta;
 • Donosi Odluku o proglašenju praznika opštine;
 • Donosi Odluku o simbolima i upotrebi simbola opštine;
 • Donosi Odluku o članstvu opštine u Savezu opština i gradova i udruživanju u druge saveze i organizacije;
 • Donosi plan korištenja javnih površina;
 • Donosi Odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te Odluke;
 • Donosi Odluku o nagradama i priznanjima;
 • Bira i razrješava predsjednika Skupštine opštine, potpredsjednika Skupštine opštine, zamjenika načelnika opštine, sekretara Skupštine opštine, načelnike odjeljenja ili službe i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine opštine;
 • Obrazuje stručnu službu za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela, pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva Opštine i naseljenog mjesta;
 • Osniva Odbor za žalbe, razmatra izvještaj o radu Odbora;
 • Usvaja Etički kodeks Skupštine;
 • Razmatra izvještaj načelnika opštine o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti;
 • Odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koja su u svojini opštine;
 • Imenuje i razrješava direktora i Upravni odbor ustanova, čiji je osnivač Skupština Opštine;
 • Odlučuje o zaduženju Opštine;
 • Usvaja Poslovnik Skupštine;
 • Razmatra godišnji izvještaj o radu načelnika opštine i o istom zauzima svoj stav;
 • Odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv načelnika opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor načelnika opštine;
 • Osniva javne ustanove, i privredna društva komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za opštinu i upravlja istim u skladu sa zakonom;
 • Raspisuje javni zajam i samodoprinos;
 • Raspisuje referendum;
 • Daje mišljenje o metodologiji za utvrđivanje naknade za vršenje povjerenih poslova;
 • Imenuje Opštinsku izbornu komisiju, u skladu sa zakonom,
 • Donosi odluke o obrazovanju mjesnih zajednica na području opštine;
 • Pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva opštine i naseljenog mjesta;
 • Razmatra izvještaje o radu organa, ustanova, organizacija, javnih preduzeća čiji je osnivač opština na svom području;
 • Odlučuje o uspostavljanju saradnje sa drugim opštinama i gradovima;
 • Obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom.

Radna tijela

Za razmatranje pitanja, iz nadležnosti Skupštine, predlaganje i razmatranje akata, kao i za proučavanje i razmatranje drugih pitanja, osnivaju se komisije, odbori i savjeti – kao stalna i povremena  radna tijela. Radna tijela imaju predsjednika i utvrđeni broj članova. Predsjednik radnog tijela organizuje rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama. Mandat radnog tijela traja koliko i mandat Skupštine. Za članove pojedinih radnih tijela, pored odbornika, mogu se birati naučni i stručni radnici iz oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela, s tim što njihov broj ne može biti veći od polovine ukupnog broja članova radnog tijela Skupštine.

Javne rasprave

U poslovima lokalne samouprave, građani odlučuju posredno, putem svojih predstavnika, izabranih u Skupštini opštine (odbornici) i neposredno. Jedan od oblika neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi je javna rasprava. Nacrt opšteg akta iznosi se na javnu raspravu, kada je to Statuom ili drugim propisima određeno. Skupština donosi zaključak o upućivanju nacrta opšteg akta na javnu raspravu i određuje organ koji će pratiti javnu raspravu.

Back To Top