skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

RADNA TIJELA

Sastavi komisija, odbora i savjeta

Za razmatranje pitanja, iz nadležnosti Skupštine, predlaganje i razmatranje akata, kao i za proučavanje i razmatranje drugih pitanja, osnivaju se komisije, odbori i savjeti – kao stalna i povremena  radna tijela.

Radna tijela imaju predsjednika i utvrđeni broj članova. Predsjednik radnog tijela organizuje rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama. Mandat radnog tijela traja koliko i mandat Skupštine. Za članove pojedinih radnih tijela, pored odbornika, mogu se birati naučni i stručni radnici iz oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela, s tim što njihov broj ne može biti veći od polovine ukupnog broja članova radnog tijela Skupštine.

Radna tijela Skupštine:

 • razmatraju materijale iz svog djelokruga rada, koja su na dnevnom redu sjednice Skupštine,
 • zauzimaju stavove prema pitanjima iz svog djelokruga,
 • podnose izvještaje, mišljenja, sugestije i prijedloge Skupštini,
 • razmatraju i pokreću inicijative i daju prijedloge za rješavanje određenih pitanja, iz nadležnosti Skupštine,
 • vrše i druge poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

Listu kandidata za izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje podnosi Radno predsjedništvo, na prvoj sjednici Skupštine opštine, a na osnovu prethodnih konsultacija sa političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima, koji imaju svoje odbornike u Skupštini. Komisija za izbor i imenovanje ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda odbornika u Skupštini, srazmjerno broju izabranih odbornika stranaka, koalicija i nezavisnih odbornika u Skupštini.

Komisija za izbor i imenovanje:

 • utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenje funkcionera koje bira ili imenuje Skupština,
 • utvrđuje prijedlog za sastav radnih tijela Skupštine,
 • razmatra prijedloge za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova, čiji je osnivač opština,
 • razmatra prijedloge za imenovanje članova upravnih odbora,čiji je osnivač opština,
 • sarađuje sa odgovarajućim političkim strankama, organima, organizacijama i ustanovama u rješavanju kadrovske politike, u okviru svoje nadležnosti,
 • razmatra i druga pitanja, koja su utvrđena zakonom i Poslovnikom.

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

1. Željka Damjanović (predsjednik)
2. Siniša Brković (član)
3. Boris Šljivić (član)
4. Mihajlo Gavrić (član)
5. Gostimir Vukajlović (član)

VERIFIKACIONA KOMISIJA

VERIFIKACIONA KOMISIJA

1. Nebojša Kajganić (predsjednik)
2. Dragan Lazić (član)
3. Slađan Bogdanović (član)

Verifikaciona Komisija ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz reda odbornika u Skupštini.

Verifikaciona komisija:

 • razmatra prestanak mandata pojedinim odbornicima i o tome podnosi izvještaj Skupštini,
 • podnosi prijedlog za verifikaciju mandata novim odbornicima,
 • razmatra i druga pitanja, u vezi sa mandatom odbornika.

KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Komisija za Statut i propise ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda odbornika u Skupštini i iz reda stručnih i naučnih radnika, iz oblasti prava.

Komisija za Statut i propise:

 • razmatra nacrt i prijedlog Statuta i Poslovnika,
 • prati, razmatra i analizira donošenje Statuta i Poslovnika, kao i potrebu njihove dalje razrade i dogradnje,
 • razmatra pitanja u vezi sa usaglašavanjem Statuta sa Ustavom i zakonom,
 • razmatra prijedloge za pokretanje postupka za promjenu Statuta i Poslovnika,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih akata, koje donosi Skupština, u pogledu njihove usaglašenosti sa Ustavom, zakonom i Statutom,
 • daje mišljenje o podnesenim amandmanima na prijedloge akata koje razmatra,

KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

1. Željka Damjanović (predsjednik)
2. Siniša Brković (član)
3. Siniša Marić (član)
4. Goran Pančić (član)
5. Darko Tutnjević (član)

 • razmatra prijedloge za davanje autentičnih tumačenja odluka i drugih akata Skupštine i utvrđuje prijedloge teksta autentičnog tumačenja,
 • razmatra opšta akta drugih organa i organizacija, koje potvrđuje ili na koje daje saglasnost Skupština i o tome daje mišljenje i prijedloge Skupštini,
 • utvrđuje i sačinjava prečišćene tekstove odluka i drugih opštih akata Skupštine, na osnovu ovlaštenja Skupštine,
 • razmatra inicijative za donošenje opštih akata Skupštine,
 • razmatra druga pitanja koja se odnose na promjenu Statuta, Poslovnika i drugih opštih akata Skupštine i o tim pitanjima dostavlja mišljenje Skupštini.

KOMISIJA ZA BUDŽET I FINANSIJE

Komisija za budžet i finansije ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda odbornika i drugih stručnih lica.

KOMISIJA ZA BUDŽET I FINANSIJE

1. Denis Stevanović (predsjednik)
2. Sladoje Jerinić (član)
3. Mihajlo Gavrić (član)
4. Siniša Brković (član)
5. Mladen Šljivić (član)

Komisija za budžet i finansije:

 • prati i razmatra tok rada na izradi nacrta i prijedloga budžeta opštine i izvještaje o izvršenju budžeta,
 • prati ostvarivanje prihoda i rashoda opštine, sprovođenje utvrđene politike, izvršavanje zakona, drugih propisa i akata Skupštine u ovoj oblasti,
 • razmatra pitanja korištenja budžetskih sredstava od budžetskih korisnika,
 • predlaže Skupštini donošenje mjera za racionalnije i efikasnije korištenje budžetskih sredstava i ostvarivanje utvrđene politike u oblasti prihoda i rashoda opštine,
 • razmatra prijedlog odluke o naknadama odbornicima i naknadama članovima radnih tijela Skupštine,
 • vrši i druge poslove, iz ove oblasti, po odlukama i zaključcima Skupštine.

KOMISIJA ZA NAGRADE I PRIZNANJA

Komisija za nagrade i priznanja ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda odbornika.

Komisija za nagrade i priznanja:

 • predlaže Skupštini donošenje odluka o ustanovljenju nagrada i priznanja opštine, koja se dodjeljuju za radove i djela koja zaslužuju opšte priznanje i isticanje,
 • utvrđuje kriterijume i postupak za dodjelu nagrada i priznanja i brine se o njihovom sprovođenju,
 • brine se da likovno ili drugo umjetničko rješenje nagrade simbolizuje istorijske i kulturne vrijednosti opštine,
 • predlaže obezbjeđenje budžetskih i drugih sredstava za novčani iznos nagrade ili priznanja,
 • razmatra prijedloge odluke o proglašenju počasnog građanina,
 • priprema i utvrđuje prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja.

KOMISIJA ZA NAGRADE I PRIZNANJA

1. Sladoje Jerinić (predsjednik)
2. Denis Stevanović (član)
3. Dragan Lazić (član)
4. Nedeljko Đekić (član)
5. Mihajlo Gavrić (član)

KOMISIJA ZA OMLADINU

KOMISIJA ZA OMLADINU

1. Igor Bajić (predsjednik)
2. Nataša Janković (član)
3. Branislav Bjeličić (član)
4. Siniša Marić (član)
5. Mladen Šljivić (član)

Komisija za omladinu:

 • predlaže Skupštini srednjoročni i kratkoročni plan omladinske politike za područje opštine,
 • razmatra prijedlog i daje mišljenje o organizovanju omladinskih manifestacija od interesa za opštinu,
 • prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Skupštini programe i mjere za djelovanje opštinskih organa i službi u ovoj oblasti,
 • radi na suzbijanju maloljetničke delinkvencije, narkomanije i drugih toksikomanija, inicira pokretanje projekata i realizaciju aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima,
 • predlaže programe kreativnog angažovanja i edukacije mladih u oblasti kulture, sporta i drugih aktivnosti,
 • ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih, bez obzira da li ove organizacije djeluju na profesionalnoj ili volonterskoj osnovi,
 • vrši i druge poslove iz ove oblasti, na osnovu odluka Skupštine.

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Komisija za ravnopravnost polova ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz reda odbornika i drugih lica.

Komisija za ravnopravnost polova:

 • prati primjenu principa ravnopravnosti polova u upravljanju i odlučivanju,
 • razmatra nacrte i prijedloge odluka koje donosi Skupština, sa aspekta ravnopravnosti polova,
 • inicira da se u nadležnim organima i institucijama sačine programi i planovi poboljšanja polne zastupljenosti u organima vlasti na svim nivoima,
 • posredstvom medija, utiče na razvijanje svijesti kod građana o ravnopravnosti polova,

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

1. Zdravko Jotić (predsjednik)
2. Gordana Bajić (član)
3. Dijana Bajić Bilanović (član)

 • posredstvom nadležnih organa, utiče na eliminaciju i sprečavanje svih oblika nasilja u javnoj sferi života, kao i na sprečavanje direktne i indirektne diskriminacije, zasnovane na polu,
 • aktivno učestvuje na unapređivanju prava ravnopravnosti i zaštite građana i predlaže mjere za uklanjanje svih oblika diskriminacije, a posebno koje se odnose na rad i zapošljavanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, kulturu i informisanje i zaštitu od nasilja u porodici,
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti, u skladu sa zakonom i aktima opštine.

KOMISIJA ZA PLANIRANJE OPŠTINSKOG RAZVOJA

Komisija za planiranje opštinskog razvoja ima predsjednika i četiri člana iz reda odbornika u Skupštini i iz reda stručnjaka, iz različitih oblasti društvenog života.

KOMISIJA ZA PLANIRANJE OPŠTINSKOG RAZVOJA

1. Radojica Ćelić (predsjednik)
2. Mihajlo Gavrić (član)
3. Siniša Brković (član)
4. Cvjetko Bjeličić  (član)
5. Darko Kršić (član)

Komisija za planiranje opštinskog razvoja:

 • prati proces strateškog planiranja i razvoja opštine, sprovođenje strategije razvoja, sektorskih strategija i dugoročnih planova razvoja,
 • promoviše partnerstvo javnog, privatnog i nevladinog sektora u razvoju lokalne zajednice,
 • učestvuje u aktivnostima za obezbjeđenje izvora finansiranja, u cilju doprinosa realizacije strateških ciljeva razvoja,
 • prati i usmjerava korištenje namjenskih sredstava i prijedloga prioritetnih projekata, koji će dobiti donatorsku podršku ili biti finansirani iz opštinskog budžeta,
 • ulovljava saradnju i razmjenjuje informacije sa drugim nivoima vlasti,
 • prati pokazatelje o stepenu realizacije strateških razvojnih planova i strateških ciljeva, projekata, programa i drugih aktivnosti,
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti, na osnovu odluka i zaključaka Skupštine.

KOMISIJA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Komisija za prostorno uređenje:

 • razmatra prijedlog programa uređenja građevinskog zemljišta i dostavlja Skupštini mišljenje o tom prijedlogu,
 • razmatra prijedlog prostornog plana opštine, urbanističkog plana, regulacionih planova i ostalih planskih dokumenata iz oblasti prostornog planiranja i uređenja prostora i dostavlja svoje mišljenje Skupštini,
 • pokreće inicijative za izradu ili reviziju prostorno-planskih akata i dostavlja ih Skupštini na razmatranje,
 • proučava pojedina pitanja iz oblasti prostornog uređenja i građenja,
 • obavlja i druge poslove, iz ove oblasti, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine.

KOMISIJA ZA PROSTORNO UREĐENJE

 1. Dragoslav Stevanović (predsjednik)
 2. Damir Kerić (zamjenik predsjednika)
 3. Nedeljko Đekić (član)
 4. Branislav Bjeličić (član)
 5. Sanja Prodanović (član)
 6. Jovana Bajić (član)
 7. Ratko Kitanović (član)

Komisija za prostorno uređenje ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova, koji se biraju iz reda odbornika u Skupštini i iz reda naučnih i stručnih radnika.

KOMISIJA ZA ZAŠTITU OKOLINE, KULTURNOG I PRIRODNOG NASLJEĐA

KOMISIJA ZA ZAŠTITU OKOLINE, KULTURNOG I PRIRODNOG NASLJEĐA

 1. Mihajlo Gavrić (predsjednik)
 2. Aleksandra Kozarević (član)
 3. Aleksandar Sekulić (član)
 4. Dragan Božić (član)
 5. Gostimir Vukajlović (član)

Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa:

 • predlaže mjere zaštite, očuvanja i unapređivanja tekovina kulturnog i prirodnog nasljeđa na području opštine,
 • razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje i sprovođenje politike zaštite prirodne okoline, uređenja građevinskog zemljišta, očuvanja i razvoja prirodnih i stvorenih vrijednosti čovjekove okoline, zaštite vazduha, tla, vode, vodotoka, te pitanje prostornog uređenja sa stanovišta zaštite i unapređivanja čovjekove okoline,
 • sarađuje sa odjeljenjima Opštinske uprave u rješavanju pitanja iz svog djelokruga,
 • sarađuje sa organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa i
 • vrši i druge poslove iz ove oblasti, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine.

Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda odbornika i drugih lica.

SAVJET ZA STRATEŠKA‚ POLITIČKA I RAZVOJNA PITANJA

Savjet za strateška‚ politička i razvojna pitanja:

 • razmatra sva strateška dokumenta opštine,
 • utvrđuje stavove, preporuke i prijedloge u oblasti društvenog, demografskog, privrednog, kulturnog i sportskog razvoja opštine,
 • razmatra identitetska pitanja opštine Stanari,
 • predlaže mjere za ostvarenje vizije opštine,
 • organizuje debate i stručne rasprave o važnim strateškim i političkim pitanjima za razvoj lokalne samouprave.

Savjet za strateška‚ politička i razvojna pitanja ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 7 članova.

SAVJET ZA STRATEŠKA‚ POLITIČKA I RAZVOJNA PITANJA

 1.  predsjednik,
 2.  zamjenik predsjednika,
 3.  član,
 4.  član,
 5.  član,
 6.  član,
 7.  član,
 8.  član,
 9.  član,
 10.  član,
 11.  član.

ODBOR ZA ŽALBE

ODBOR ZA ŽALBE

1. Tomislav Čavić (predsjednik)
2. Jelena Bjelošević Kopanja (član)
3. Cvijeta Pantić (član)

Odbor za žalbe odlučuje po žalbama službenika i tehničkih i pomoćnih radnika, u drugom stepenu, na rješenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama kandidata, koji su učestvovali na javnom konkursu.

Predsjednika i članove imenuje skupština jedinice lokalne samouprave, nakon sprovedenog javnog konkursa, na period četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora. Odbor za žalbe ima predsjednika i dva člana.

KOMISIJA ZA VJERSKA PITANJA

Komisija za vjerska pitanja:

 • prati sprovođenja zakona i drugih propisa koji se odnose na vjerske zajednice i daje Skupštini i drugim organima opštine mišljenja i prijedloge o pojedinim pitanjima iz odnosa organa lokalne samouprave i vjerskih zajednica,
 • radi na ostvarivanju saradnje sa vjerskim zajednicama koje djeluje na području opštine,
 • zalaže se za ostvarivanje vjerske i nacionalne tolerancije na području opštine,
 •  obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

KOMISIJA ZA VJERSKA PITANJA

 1. Dragana Stevanović (predsjednik)
 2. Damir Kerić (član)
 3. Rade Tanacković (član)

Komisija za vjerska pitanja ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova odbornika u Skupštini i drugih lica.

KOMISIJA ZA MJESNE ZAJEDNICE

KOMISIJA ZA MJESNE ZAJEDNICE

 1. Mlađan Draganić (predsjednik)
 2. Nenad Stevanović (član)
 3. Slađan Bogdanović (član)

Komisija za mjesne zajednice:

 • razmatra inicijative za osnivanje mjesnih zajednica i procjenjuje njihovu opravdanost,
 • razmatra prijedloge akata o osnivanju i radu mjesne zajednice, odnosno prijedlog odluke o cjelihodnosti inicijative za osnivanje mjesne zajednice,
 • razmatra pitanja postupka osnivanja mjesnih zajednica,
 • analizira rad organa mjesnih zajednica i predlaže mjere za unapređivanje njihovog rada,
 • predlaže mjere kojima se podstiče međusobna saradnja, povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih zajednica na rješavanju pitanja zajedničkog interesa,
 • razmatra pitanja finansiranja rada mjesnih zajednica i predlaže raspodjelu budžetskih sredstava mjesnim zajednicama za finansiranje rada organa mjesnih zajednica,
 •  razmatra prijedloge, primjedbei inicijative u vezi sa radom mjesnih zajednica i o tome izvještava Skupštinu,
 • razmatra izvještaje i informacije o stanju objekata i komunalne i druge infrastrukture u mjesnim zajednicama i predlaže preduzimanje određenih mjera,
 • dostavlja Skupštini mišljenja, inicijative i prijedloge iz svog djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine.

Komisija za mjesne zajednice ima tri člana, predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda odbornika i drugih lica.

KOMISIJA ZA POVRATAK IZBJEGLOG I RASELJENOG STANOVNIŠTVA

Komisija za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva:

 • prati poslove koji se odnose na povratak stanovništva,
 • sarađuje sa organima i ustanovama koje obavljaju poslove iz ove oblasti,
 • prati realizaciju projekata povratka i obnove,
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Komisija za povratak izbjeglog i radeljenog stanovništva ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda odbornika u Skupštini i drugih lica.


KOMISIJA ZA POVRATAK IZBJEGLOG I RASELJENOG STANOVNIŠTVA

 1. Jovana Bajić (predsjednik)
 2. Goran Ložnjaković (član)
 3. Darko Kršić (član)

SAVJET ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA OPŠTINE STANARI

SAVJET ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA OPŠTINE STANARI

1. Denis Stevanović (predsjednik)
2. Miroslav Đurić (član)
3. Željko Bajić (član)
4. Aleksandar Ristić (član)
5. Goran Tutnjević (član)

Savjet za bezbjednost saobraćaja opštine Stanari:

 •  razmatranje pitanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja,
 •  predlaganje mjera za unapređenje bezbjednosti saobraćaja,
 •  davanje mišljenja na strateške dokumente,
 •  iniciranje donošenja i učestovanja u izradi zakonskih i drugih akata,
 •  davanje mišljenja na programe, planove rada i izvještaje Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske,
 •  ostvarivanje i podsticanje koordinacije i saradnje između republičkih organa uprave i drugih tijela u bezbjednosti saobraćaja.

Članovi Savjeta biraju se na period od 5 (pet) godina.

Back To Top