skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

RADNA TIJELA

Sastavi komisija, odbora i savjeta

Za razmatranje pitanja, iz nadležnosti Skupštine, predlaganje i razmatranje akata, kao i za proučavanje i razmatranje drugih pitanja, osnivaju se komisije, odbori i savjeti – kao stalna i povremena  radna tijela.

Radna tijela imaju predsjednika i utvrđeni broj članova. Predsjednik radnog tijela organizuje rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama. Mandat radnog tijela traja koliko i mandat Skupštine. Za članove pojedinih radnih tijela, pored odbornika, mogu se birati naučni i stručni radnici iz oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela, s tim što njihov broj ne može biti veći od polovine ukupnog broja članova radnog tijela Skupštine.

Radna tijela Skupštine:

 • razmatraju materijale iz svog djelokruga rada, koja su na dnevnom redu sjednice Skupštine,
 • zauzimaju stavove prema pitanjima iz svog djelokruga,
 • podnose izvještaje, mišljenja, sugestije i prijedloge Skupštini,
 • razmatraju i pokreću inicijative i daju prijedloge za rješavanje određenih pitanja, iz nadležnosti Skupštine,
 • vrše i druge poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

Listu kandidata za izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje podnosi Radno predsjedništvo, na prvoj sjednici Skupštine opštine, a na osnovu prethodnih konsultacija sa političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima, koji imaju svoje odbornike u Skupštini. Komisija za izbor i imenovanje ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda odbornika u Skupštini, srazmjerno broju izabranih odbornika stranaka, koalicija i nezavisnih odbornika u Skupštini.

Komisija za izbor i imenovanje:

 • utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenje funkcionera koje bira ili imenuje Skupština,
 • utvrđuje prijedlog za sastav radnih tijela Skupštine,
 • razmatra prijedloge za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova, čiji je osnivač opština,
 • razmatra prijedloge za imenovanje članova upravnih odbora,čiji je osnivač opština,
 • sarađuje sa odgovarajućim političkim strankama, organima, organizacijama i ustanovama u rješavanju kadrovske politike, u okviru svoje nadležnosti,
 • razmatra i druga pitanja, koja su utvrđena zakonom i Poslovnikom.
KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

1. Ostoja Stevanović (predsjednik)
2. Nedeljko Đekić (član)
3. Gostimir Vukajlović (član)
4. Dijana Bajić-Bilanović (član)
5. Boško Prelić (član)

VERIFIKACIONA KOMISIJA

VERIFIKACIONA KOMISIJA

1. Zdravko Jotić (predsjednik)
2. Boris Šljivić (član)
3. Slaviša Maksimović (član)

Verifikaciona Komisija ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz reda odbornika u Skupštini.

Verifikaciona komisija:

 • razmatra prestanak mandata pojedinim odbornicima i o tome podnosi izvještaj Skupštini,
 • podnosi prijedlog za verifikaciju mandata novim odbornicima,
 • razmatra i druga pitanja, u vezi sa mandatom odbornika.

KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Komisija za Statut i propise ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda odbornika u Skupštini i iz reda stručnih i naučnih radnika, iz oblasti prava.

Komisija za Statut i propise:

 • razmatra nacrt i prijedlog Statuta i Poslovnika,
 • prati, razmatra i analizira donošenje Statuta i Poslovnika, kao i potrebu njihove dalje razrade i dogradnje,
 • razmatra pitanja u vezi sa usaglašavanjem Statuta sa Ustavom i zakonom,
 • razmatra prijedloge za pokretanje postupka za promjenu Statuta i Poslovnika,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih akata, koje donosi Skupština, u pogledu njihove usaglašenosti sa Ustavom, zakonom i Statutom,
 • daje mišljenje o podnesenim amandmanima na prijedloge akata koje razmatra,

KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

1. Željka Damjanović (predsjednik)
2. Željko Bajić (član)
3. Boris Šljivić (član)
4. Dijana Smiljanić Đekić (član)
5. Mirko Kajganić (član)

 • razmatra prijedloge za davanje autentičnih tumačenja odluka i drugih akata Skupštine i utvrđuje prijedloge teksta autentičnog tumačenja,
 • razmatra opšta akta drugih organa i organizacija, koje potvrđuje ili na koje daje saglasnost Skupština i o tome daje mišljenje i prijedloge Skupštini,
 • utvrđuje i sačinjava prečišćene tekstove odluka i drugih opštih akata Skupštine, na osnovu ovlaštenja Skupštine,
 • razmatra inicijative za donošenje opštih akata Skupštine,
 • razmatra druga pitanja koja se odnose na promjenu Statuta, Poslovnika i drugih opštih akata Skupštine i o tim pitanjima dostavlja mišljenje Skupštini.

KOMISIJA ZA BUDŽET I FINANSIJE

Komisija za budžet i finansije ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda odbornika i drugih stručnih lica.

Komisija za budžet i finansije:

 • prati i razmatra tok rada na izradi nacrta i prijedloga budžeta opštine i izvještaje o izvršenju budžeta,
 • prati ostvarivanje prihoda i rashoda opštine, sprovođenje utvrđene politike, izvršavanje zakona, drugih propisa i akata Skupštine u ovoj oblasti,
 • razmatra pitanja korištenja budžetskih sredstava od budžetskih korisnika,
 • predlaže Skupštini donošenje mjera za racionalnije i efikasnije korištenje budžetskih sredstava i ostvarivanje utvrđene politike u oblasti prihoda i rashoda opštine,
 • razmatra prijedlog odluke o naknadama odbornicima i naknadama članovima radnih tijela Skupštine,
 • vrši i druge poslove, iz ove oblasti, po odlukama i zaključcima Skupštine.

KOMISIJA ZA BUDŽET I FINANSIJE

1. Zdravko Jotić, predsjednik
2. Gostimir Vukajlović, član
3. Željka Damjanović, član
4. Željko Bajić, član
5. Damir Kerić, član

KOMISIJA ZA NAGRADE I PRIZNANJA

Komisija za nagrade i priznanja ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda odbornika.

KOMISIJA ZA NAGRADE I PRIZNANJA

1. Boško Prelić, predsjednik
2. Andrea Bogdanić, član
3. Boris Šljivić, član
4. Željka Damjanović, član
5. Vlado Cvijanović, član

Komisija za nagrade i priznanja:

 • predlaže Skupštini donošenje odluka o ustanovljenju nagrada i priznanja opštine, koja se dodjeljuju za radove i djela koja zaslužuju opšte priznanje i isticanje,
 • utvrđuje kriterijume i postupak za dodjelu nagrada i priznanja i brine se o njihovom sprovođenju,
 • brine se da likovno ili drugo umjetničko rješenje nagrade simbolizuje istorijske i kulturne vrijednosti opštine,
 • predlaže obezbjeđenje budžetskih i drugih sredstava za novčani iznos nagrade ili priznanja,
 • razmatra prijedloge odluke o proglašenju počasnog građanina,
 • priprema i utvrđuje prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja.

KOMISIJA ZA OMLADINU

Komisija za omladinu:

 • predlaže Skupštini srednjoročni i kratkoročni plan omladinske politike za područje opštine,
 • razmatra prijedlog i daje mišljenje o organizovanju omladinskih manifestacija od interesa za opštinu,
 • prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Skupštini programe i mjere za djelovanje opštinskih organa i službi u ovoj oblasti,
 • radi na suzbijanju maloljetničke delinkvencije, narkomanije i drugih toksikomanija, inicira pokretanje projekata i realizaciju aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima,
 • predlaže programe kreativnog angažovanja i edukacije mladih u oblasti kulture, sporta i drugih aktivnosti,
 • ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih, bez obzira da li ove organizacije djeluju na profesionalnoj ili volonterskoj osnovi,
 • vrši i druge poslove iz ove oblasti, na osnovu odluka Skupštine.

KOMISIJA ZA OMLADINU

1. Zdravko Jotić, predsjednik
2. Boris Šljivić, član
3. Maja Perić, član
4. Danijel Šljivić, član
5. Suzana Đekić, član

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Komisija za ravnopravnost polova ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz reda odbornika i drugih lica.

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

1. Andrea Bogdanić, predsjednik
2. Dijana Bajić-Bilanović, član
3. Vlado Cvijanović, član

Komisija za ravnopravnost polova:

 • prati primjenu principa ravnopravnosti polova u upravljanju i odlučivanju,
 • razmatra nacrte i prijedloge odluka koje donosi Skupština, sa aspekta ravnopravnosti polova,
 • inicira da se u nadležnim organima i institucijama sačine programi i planovi poboljšanja polne zastupljenosti u organima vlasti na svim nivoima,
 • posredstvom medija, utiče na razvijanje svijesti kod građana o ravnopravnosti polova,
 • posredstvom nadležnih organa, utiče na eliminaciju i sprečavanje svih oblika nasilja u javnoj sferi života, kao i na sprečavanje direktne i indirektne diskriminacije, zasnovane na polu,
 • aktivno učestvuje na unapređivanju prava ravnopravnosti i zaštite građana i predlaže mjere za uklanjanje svih oblika diskriminacije, a posebno koje se odnose na rad i zapošljavanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, kulturu i informisanje i zaštitu od nasilja u porodici,
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti, u skladu sa zakonom i aktima opštine.

KOMISIJA ZA PLANIRANJE OPŠTINSKOG RAZVOJA

Komisija za planiranje opštinskog razvoja ima predsjednika i četiri člana iz reda odbornika u Skupštini i iz reda stručnjaka, iz različitih oblasti društvenog života.

Komisija za planiranje opštinskog razvoja:

 • prati proces strateškog planiranja i razvoja opštine, sprovođenje strategije razvoja, sektorskih strategija i dugoročnih planova razvoja,
 • promoviše partnerstvo javnog, privatnog i nevladinog sektora u razvoju lokalne zajednice,
 • učestvuje u aktivnostima za obezbjeđenje izvora finansiranja, u cilju doprinosa realizacije strateških ciljeva razvoja,
 • prati i usmjerava korištenje namjenskih sredstava i prijedloga prioritetnih projekata, koji će dobiti donatorsku podršku ili biti finansirani iz opštinskog budžeta,
 • ulovljava saradnju i razmjenjuje informacije sa drugim nivoima vlasti,

KOMISIJA ZA PLANIRANJE OPŠTINSKOG RAZVOJA

1. Željka Damjanović, predsjednik
2. Željko Bajić, član
3. Goran Jerinić, član
4. Dragomir Vidović, član
5. Zoran Škorić, član

 • prati pokazatelje o stepenu realizacije strateških razvojnih planova i strateških ciljeva, projekata, programa i drugih aktivnosti,
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti, na osnovu odluka i zaključaka Skupštine.

KOMISIJA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Komisija za prostorno uređenje:

 1. razmatra prijedlog programa uređenja građevinskog zemljišta i dostavlja Skupštini mišljenje o tom prijedlogu,
 2. razmatra prijedlog prostornog plana opštine, urbanističkog plana, regulacionih planova i ostalih planskih dokumenata iz oblasti prostornog planiranja i uređenja prostora i dostavlja svoje mišljenje Skupštini,
 3. pokreće inicijative za izradu ili reviziju prostorno-planskih akata i dostavlja ih Skupštini na razmatranje,
 4. proučava pojedina pitanja iz oblasti prostornog uređenja i građenja,
 5. obavlja i druge poslove, iz ove oblasti, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine.

KOMISIJA ZA PROSTORNO UREĐENJE

 1. Ostoja Stevanović, predsjednik,
 2. Damir Kerić, zamjenik predsjednika,
 3. Aleksandar Cvijanović, član,
 4. Goran Jerinić, član,
 5. Dušan Panić, član,
 6. Dražen Kovačević, član,
 7. Slaviša Maksimović, član.

Komisija za prostorno uređenje ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova, koji se biraju iz reda odbornika u Skupštini i iz reda naučnih i stručnih radnika.

KOMISIJA ZA ZAŠTITU OKOLINE, KULTURNOG I PRIRODNOG NASLJEĐA

Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa:

 1. predlaže mjere zaštite, očuvanja i unapređivanja tekovina kulturnog i prirodnog nasljeđa na području opštine,
 2. razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje i sprovođenje politike zaštite prirodne okoline, uređenja građevinskog zemljišta, očuvanja i razvoja prirodnih i stvorenih vrijednosti čovjekove okoline, zaštite vazduha, tla, vode, vodotoka, te pitanje prostornog uređenja sa stanovišta zaštite i unapređivanja čovjekove okoline,
 3. sarađuje sa odjeljenjima Opštinske uprave u rješavanju pitanja iz svog djelokruga,
 4. sarađuje sa organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa i
 5. vrši i druge poslove iz ove oblasti, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine.

KOMISIJA ZA ZAŠTITU OKOLINE, KULTURNOG I PRIRODNOG NASLJEĐA

 1. Sretenka Račić, predsjednik,
 2. Boško Prelić, član,
 3. Darko Kršić, član,
 4. Ljubinka Jerinić, član,
 5. Dragomir Vidović, član.

Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda odbornika i drugih lica.

SAVJET ZA STRATEŠKA‚ POLITIČKA I RAZVOJNA PITANJA

Savjet za strateška‚ politička i razvojna pitanja:

 1. razmatra sva strateška dokumenta opštine,
 2. utvrđuje stavove, preporuke i prijedloge u oblasti društvenog, demografskog, privrednog, kulturnog i sportskog razvoja opštine,
 3. razmatra identitetska pitanja opštine Stanari,
 4. predlaže mjere za ostvarenje vizije opštine,
 5. organizuje debate i stručne rasprave o važnim strateškim i političkim pitanjima za razvoj lokalne samouprave.

 

Savjet za strateška‚ politička i razvojna pitanja ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 7 članova.

SAVJET ZA STRATEŠKA‚ POLITIČKA I RAZVOJNA PITANJA

 1. Ostoja Stevanović, predsjednik,
 2. Mirko Kajganić, zamjenik predsjednika,
 3. Dušan Panić, član,
 4. Goran Jerinić, član,
 5. Dragomir Vidović, član,
 6. Mladen Kršić, član,
 7. Milena Panić, član,
 8. Dragan Šljivić, član,
 9. Stanislav Rađen, član,
 10. Boris Šljivić, član,
 11. Boško Prelić, član.

ODBOR ZA ŽALBE

ODBOR ZA ŽALBE

1.
2.
3.

Odbor za žalbe odlučuje po žalbama službenika i tehničkih i pomoćnih radnika, u drugom stepenu, na rješenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama kandidata, koji su učestvovali na javnom konkursu.

Predsjednika i članove imenuje skupština jedinice lokalne samouprave, nakon sprovedenog javnog konkursa, na period četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora. Odbor za žalbe ima predsjednika i dva člana.

Back To Top