skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

UVID U EKOLOŠKI ZAHTJEV-ZP „OBUĆA MITROVIĆ“

Na osnovu člana 88, stav 2, 3. i 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 71/12, 79/15), Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju, donosi:

O B A V J E Š T E NJ E

za svu zainteresovanu javnost

  1. Da se dana 02.03.2018. godine, izdvojena jedinica–ZR „OBUĆA MITROVIĆ“ koja se nalazi u Osredku, opština Stanari, zastupana po direktoru Milenku Mitroviću, obratila Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju zahtjevom za izdavanje ekološke dozvole za poslovno-proizvodni objekat u Osredku, opština Stanari na k.č. br. 369/1 K.O. Osredak.
  2. Predmetno postrojenje će se baviti proizvodnjom obuće dnevnog kapaciteta do 500 pari.
  3. Zainteresovana javnost može u roku od 30 dana, od dana objavljivanja, izvršiti uvid u zahtjev i priloženu dokumentaciju iz člana 1. ovog obavještenja u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju (kancelarija br. 25).

Uvid u zahtjev za izdavanje ekološke dozvole

Back To Top