skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК

о
суфинансирању куповине или изградње прве стамбене јединице  младих брачних парова на подручју општине Станари

 

Члан 1.

Овим Правилником се утврђује начин и критерији суфинансирања за куповину или изградњу прве стамбене јединице, за младе брачне парове, на територији општине Станари.

Члан 2.

Општина Станари, у циљу подстицања младих брачних парова, суфинансираће куповину или изградњу прве стамбене јединице на територији општине Станари, новчаним средствима у износу од 12.000,00 КМ, младим брачним паровима који испуњавају критерије одређене овом Одлуком.

Члан 3.

Општина Станари суфинансираће куповину или изградњу прве стамбене јединице за младе брачне парове на начин и под условима како слиједи:

 1. стамбена јединица која је предмет суфинансирања мора бити саграђена на територији општине Станари,
 2. стамбена јединица која се купује мора бити без терета, забиљежби и неријешених захтјева (за куповину),
 3. продавац стамбене јединице не може бити родитељ, брат, сестра или крвни сродник до првог степена, брачном пару,
 4. стамбена јединица која се гради мора бити новоизграђена на  парцели која је уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима, на име једног од супружника или на супружнике са удјелом ½ , осим тога за објекат који се гради мора постојати грађевинска дозвола. (за изградњу).
 5. изградња стамбене јединице из тачке 3. овог члана мора бити завршена и усељена најкасније 12 мјесеци након подношења захтјева, што ће контролисати комисија.

 

Члан 4.

Стамбена јединица које је предмет суфинансирања не може се продати нити дати другом у закуп у периоду од 10 година, рачунајући од дана закључења уговора.

Члан 5.

Право на суфинансирање, у смислу члана 2. овог Програма имају брачни парови који испуњавају сљедеће услове:

 1. да су држављани Републике Српске/ Босне и Херцеговине,
 2. Да су млађи од 35 година, односно старији од 18 година на дан пријаве на јавни позив,
 3. да најмање један од супружника има пребивалиште на подручју општине Станари у непрекидном трајању од најмање три године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив,
 4. да ниједно од супружника није власник/сувласник непокретности (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине,
 5. да ниједно од супружника није прометовало непокретностима-објектима у Босни и Херцеговини посљедње три године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив,
 6. да имају намјеру остварења сталног боравка на подручју Општине Станари у периоду од најмање 10 година, рачунајући од дана закључења уговора, односно у посматраном периоду супружници имају обавезу периодично доказати боравак у стамбеној јединици које је била предмет суфинансирања.

Члан 6.

Начелник општине расписаће „Јавни позив за суфинансирање куповине или изградње прве стамбене јединице у сврху подстицања младих брачних парова на подручју општине Станари“ најкасније у септембру текуће године.

Јавни позив ће се објавити у једном гласилу који излази на подручју Босне и Херцеговине, на интернет сајту и огласној табли општине.

Јавни позив ће остати отворен најмање 30 дана од дана задњег објављивања.

Члан 7.

Начелник општине ће именовати комисију у саставу од 5 чланова  и то 3 члана из реда службеника Општинске управе и 2 члана из реда одборника Скупштине општине.

Комисија за избор и именовање Скупштине општине Станари ће након консултација са политичким партијама доставити приједлог  за именовање два одборника у комисију.

Члан 8.

Задатак Комисија је да утврди број пристиглих пријава, колико је пријава пристигло благовремено и који број пријава има потпуну документацију. На основу тако утврђење листе Комисија ће изаћи на терен и записнички констатовати затечено стање на терену.

На основу горе наведеног Комисија ће сачини листе оних који испуњавају услове за додјелу средстава.

Приједлог утврђене листе биће истакнут на огласној табли општине  15 дана уз могућност подносиоцима пријава да изјаве жалбу.

Жалба на утврђену листу се изјављује начелнику општине најкасније у року од 8 дана протеком рока од 15 дана од када је била истакнута на општинској табли.

Након разматрања пристиглих жалби и достављене листе, начелник општине утврђује коначну  листу.

Члан 9.

Начелник општине ће,  након обраде пријава на јавни позив, у име општине  Станари са младима брачним паровима, који испуњавају услове за суфинанасирање куповине или изградње стамбене јединице, потписати  уговоре у којим ће се детаљно утврдити начин суфинансирања и услови под којима се губи право на суфинансирање, односно инструмент обезбјеђења поврата средстава суфинансирања у колико дође до кршења услова за суфинансирање из потписаног  уговора.

Члан 10.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Станари

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

__________________________

Остоја Стевановић

 

 

Образложење

Правни основ за доношење овог Правилника садржан је у  чл. 24., 25.  и 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 97/16 и 36/19)  и  члану 37. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) гдје је прописана надлежност Скупштине општине да одлучује о правном регулисању ове области.

Одборници Социјалистичке партије су поднијели захтјев и нацрт документа начелнику Општине, да у складу са усвојеним Програмом рада СО за 2020. годину, предложи усвајање Правилника о суфинансирању куповине или изградње прве стамбене јединице  младих брачних парова на подручју општине Станари.

Свој приједлог образложили су:

Обзиром да Социјалистичка партија у Станарима окупља већином младе људе, као једно од основних животних питања смо препознали рјешавање стамбеног питања. Препознавањем те потребе и праћењем актуелних трендова, према којима и друге локалне заједнице помажу младе брачне парове у решавању стамбеног питања,одлучили смо да предложимо усвајање Правилника.

Сам Правилник предвиђа субвенцију у износу од 12.000,00 КМ, до тог износа смо дошли вођени рачуницом да куповина или изградња просјечне стамбене јединице износи 60-80 хиљада КМ, а наш приједлог је да локална заједница учествује односно субвенционише рјешавање стамбеног питања са 15-20%.

Битно је рећи да Правилник предвиђа исте услове за све младе брачне парове, без обзира да ли стамбено питање рјешавају куповином стана, куповином или изградњом куће.

Ефекти освајања овог Правилника које очекујемо су првенствено задржавање младих људи у нашој локалној заједници и стимулисање да крену у рјешавање свог стамбеног питања.

Начелник општине је разматрајући предложени Правилник одлучио да исти упути у скупштинску процедуру у форми нацрта.

За реализацију овог Правилника потребно је предвидјети средства у буџету.

Нацрт Правилника се доставља одборницима на разматрање и усвајање.

 

ОБРАЂИВАЧ                                                                                   ПРЕДЛАГАЧ

Одјељење за привреду и финансије                                             Начелник општине

Back To Top