skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

PRAVILNIK

PRAVILNIK

o
sufinansiranju kupovine ili izgradnje prve stambene jedinice  mladih bračnih parova na području opštine Stanari

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuje način i kriteriji sufinansiranja za kupovinu ili izgradnju prve stambene jedinice, za mlade bračne parove, na teritoriji opštine Stanari.

Član 2.

Opština Stanari, u cilju podsticanja mladih bračnih parova, sufinansiraće kupovinu ili izgradnju prve stambene jedinice na teritoriji opštine Stanari, novčanim sredstvima u iznosu od 12.000,00 KM, mladim bračnim parovima koji ispunjavaju kriterije određene ovom Odlukom.

Član 3.

Opština Stanari sufinansiraće kupovinu ili izgradnju prve stambene jedinice za mlade bračne parove na način i pod uslovima kako slijedi:

 1. stambena jedinica koja je predmet sufinansiranja mora biti sagrađena na teritoriji opštine Stanari,
 2. stambena jedinica koja se kupuje mora biti bez tereta, zabilježbi i neriješenih zahtjeva (za kupovinu),
 3. prodavac stambene jedinice ne može biti roditelj, brat, sestra ili krvni srodnik do prvog stepena, bračnom paru,
 4. stambena jedinica koja se gradi mora biti novoizgrađena na  parceli koja je upisana u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, na ime jednog od supružnika ili na supružnike sa udjelom ½ , osim toga za objekat koji se gradi mora postojati građevinska dozvola. (za izgradnju).
 5. izgradnja stambene jedinice iz tačke 3. ovog člana mora biti završena i useljena najkasnije 12 mjeseci nakon podnošenja zahtjeva, što će kontrolisati komisija.

 

Član 4.

Stambena jedinica koje je predmet sufinansiranja ne može se prodati niti dati drugom u zakup u periodu od 10 godina, računajući od dana zaključenja ugovora.

Član 5.

Pravo na sufinansiranje, u smislu člana 2. ovog Programa imaju bračni parovi koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. da su državljani Republike Srpske/ Bosne i Hercegovine,
 2. Da su mlađi od 35 godina, odnosno stariji od 18 godina na dan prijave na javni poziv,
 3. da najmanje jedan od supružnika ima prebivalište na području opštine Stanari u neprekidnom trajanju od najmanje tri godine, računajući od dana prijave na javni poziv,
 4. da nijedno od supružnika nije vlasnik/suvlasnik nepokretnosti (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području Bosne i Hercegovine,
 5. da nijedno od supružnika nije prometovalo nepokretnostima-objektima u Bosni i Hercegovini posljednje tri godine, računajući od dana prijave na javni poziv,
 6. da imaju namjeru ostvarenja stalnog boravka na području Opštine Stanari u periodu od najmanje 10 godina, računajući od dana zaključenja ugovora, odnosno u posmatranom periodu supružnici imaju obavezu periodično dokazati boravak u stambenoj jedinici koje je bila predmet sufinansiranja.

Član 6.

Načelnik opštine raspisaće „Javni poziv za sufinansiranje kupovine ili izgradnje prve stambene jedinice u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području opštine Stanari“ najkasnije u septembru tekuće godine.

Javni poziv će se objaviti u jednom glasilu koji izlazi na području Bosne i Hercegovine, na internet sajtu i oglasnoj tabli opštine.

Javni poziv će ostati otvoren najmanje 30 dana od dana zadnjeg objavljivanja.

Član 7.

Načelnik opštine će imenovati komisiju u sastavu od 5 članova  i to 3 člana iz reda službenika Opštinske uprave i 2 člana iz reda odbornika Skupštine opštine.

Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine Stanari će nakon konsultacija sa političkim partijama dostaviti prijedlog  za imenovanje dva odbornika u komisiju.

Član 8.

Zadatak Komisija je da utvrdi broj pristiglih prijava, koliko je prijava pristiglo blagovremeno i koji broj prijava ima potpunu dokumentaciju. Na osnovu tako utvrđenje liste Komisija će izaći na teren i zapisnički konstatovati zatečeno stanje na terenu.

Na osnovu gore navedenog Komisija će sačini liste onih koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava.

Prijedlog utvrđene liste biće istaknut na oglasnoj tabli opštine  15 dana uz mogućnost podnosiocima prijava da izjave žalbu.

Žalba na utvrđenu listu se izjavljuje načelniku opštine najkasnije u roku od 8 dana protekom roka od 15 dana od kada je bila istaknuta na opštinskoj tabli.

Nakon razmatranja pristiglih žalbi i dostavljene liste, načelnik opštine utvrđuje konačnu  listu.

Član 9.

Načelnik opštine će,  nakon obrade prijava na javni poziv, u ime opštine  Stanari sa mladima bračnim parovima, koji ispunjavaju uslove za sufinanasiranje kupovine ili izgradnje stambene jedinice, potpisati  ugovore u kojim će se detaljno utvrditi način sufinansiranja i uslovi pod kojima se gubi pravo na sufinansiranje, odnosno instrument obezbjeđenja povrata sredstava sufinansiranja u koliko dođe do kršenja uslova za sufinansiranje iz potpisanog  ugovora.

Član 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku opštine Stanari

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

__________________________

Ostoja Stevanović

 

 

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ovog Pravilnika sadržan je u  čl. 24., 25.  i 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 97/16 i 36/19)  i  članu 37. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/17) gdje je propisana nadležnost Skupštine opštine da odlučuje o pravnom regulisanju ove oblasti.

Odbornici Socijalističke partije su podnijeli zahtjev i nacrt dokumenta načelniku Opštine, da u skladu sa usvojenim Programom rada SO za 2020. godinu, predloži usvajanje Pravilnika o sufinansiranju kupovine ili izgradnje prve stambene jedinice  mladih bračnih parova na području opštine Stanari.

Svoj prijedlog obrazložili su:

Obzirom da Socijalistička partija u Stanarima okuplja većinom mlade ljude, kao jedno od osnovnih životnih pitanja smo prepoznali rješavanje stambenog pitanja. Prepoznavanjem te potrebe i praćenjem aktuelnih trendova, prema kojima i druge lokalne zajednice pomažu mlade bračne parove u rešavanju stambenog pitanja,odlučili smo da predložimo usvajanje Pravilnika.

Sam Pravilnik predviđa subvenciju u iznosu od 12.000,00 KM, do tog iznosa smo došli vođeni računicom da kupovina ili izgradnja prosječne stambene jedinice iznosi 60-80 hiljada KM, a naš prijedlog je da lokalna zajednica učestvuje odnosno subvencioniše rješavanje stambenog pitanja sa 15-20%.

Bitno je reći da Pravilnik predviđa iste uslove za sve mlade bračne parove, bez obzira da li stambeno pitanje rješavaju kupovinom stana, kupovinom ili izgradnjom kuće.

Efekti osvajanja ovog Pravilnika koje očekujemo su prvenstveno zadržavanje mladih ljudi u našoj lokalnoj zajednici i stimulisanje da krenu u rješavanje svog stambenog pitanja.

Načelnik opštine je razmatrajući predloženi Pravilnik odlučio da isti uputi u skupštinsku proceduru u formi nacrta.

Za realizaciju ovog Pravilnika potrebno je predvidjeti sredstva u budžetu.

Nacrt Pravilnika se dostavlja odbornicima na razmatranje i usvajanje.

 

OBRAĐIVAČ                                                                                   PREDLAGAČ

Odjeljenje za privredu i finansije                                             Načelnik opštine

Back To Top