skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 97/16 и 36/19), члана 68. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) и члана 6. Правилника о поступку и условима издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и гаража у државној својини на којима је носилац права располагања општина Станари („Службeни глaсник општинe Станари“, брoj: 2/18) Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Станари, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

 

 1. Предмет Jавног позива

Општина Станари са сједиштем у Станарима, као закуподавац, даје у закуп производнo-пословнe халe број 3, 4 и 6 у Пословној зони “Термоелектрана“ Драгаловци  искључиво ради обављања производне дјелатности, на период од 5 (пет) година, са могућношћу продужења.

Прилагођавање хале својим производним потребама пада на трошак инвеститора.

Пословне хале се дају у закуп путем усмене јавне лицитације (у даљем тексту: лицитација).

 1. Право учешћа

Право учешћа на лицитацији имају:

– сва правна и физичка лица, која испуњавају услове из Јавног позива и која су у цјелости измирила све финанcијске обавезе  према општини Станари.

 

 1. Карактеристике пословног простора

Производно-пословне хале брoj 3, 4 и 6 које се издају у закуп смјештене су у Пословној зони “Термоелектрана“ Драгаловци.

Производно-пословна хала бр.3.  изграђена је на к.ч.2335/7  уписана у пл, број 751/5, к.о. Драгаловци, укупне корисне површине 994,94 м2, од чега је 855,02 м2 производни погон, а 139,92 м2 канцеларијски простор.

Производно-пословна хала бр.4, изграђена је на к.ч.2335/6 уписана у пл, број 751/5, к.о. Драгаловци, укупне корисне површине 1.555,33, од чега је 1.416,18м2 производни погон, а  139,15 м2 канцеларијски простор.

Производно-пословна хала бр.6, изграђена је на к.ч.2335/1 уписана у пл, број 751/5, к.о. Драгаловци, укупне корисне површине 1.952,32, од чега је 1.812,62 м2 производни погон, а 139,7 м2 канцеларијски простор.

 1. Цијена

Почетна цијена закупа производног простора  је 1,95 КМ/м2 , а канцеларијског 2,35 КМ/м2 на мјесечном нивоу.

Поред цијене закупа, закупац је дужа да плаћа и режијске трошкове (струја, вода, смеће, загријавање просторија итд).

 

 1. Садржај пријаве

Пријава садржи:

1) понуду у којој су наведени следећи подаци:

 • име, очево име, презиме, ЈМБГ, мјесто и адресу становања, број телефона, име и презиме опуномоћника ако га има (ако је понуђач физичко лице) или
 • тачан назив и сједиште правног лица, контакт телефон, ЈИБ, име и презиме законског заступника и име и презиме опуномоћника- ако га има (ако је понуђач правно лице),
 • цијену коју даје за понуђену халу – понуђач је обавезан да у пријави на јавни позив понуди најмање почетни износ закупнине,
 • прецизну ознаку некретнине за коју се даје понуда,
 • доказ о уплати кауције у износу од :

а) за халу број 3;       2.395,32 КМ,

б) за халу број 4;       3.706,26 КМ,

в) за халу број 6;       4.635,49 КМ,

(10% од почетне цијене закупа на непокретностима  за годину дана),

 • доказ о измиреним обавезама према општини Станари, не старије до мјесец дана, (Потврда из Пореске управе Републике Српске),
 • овјерену копију рјешења о регистрацији.

Понуђачи су дужни да износ кауције уплате на жиро рачун општине Станари број 5553000019686503 отворен код Нове банке а.д. Бања Лука.

 1. Подстицаји

Скупштина општине Станари је својим одлукама прописала подстицаје за пословне субјекте који изразе намјеру да послују у Пословној зони “Термоелектрана“. Сви заинтересовни субјекти могу све информације о постицајима добити у Општинској управи општине Станари на број 053/201-810 или на интернет сајту општине www.opstinastanari.com .

 1. Остале информације

Неблаговремене и непотпуне пријаве  и пријаве поднесене противно условима огласа Комисија ће одбацити.

Са закупцем чија је понуда најповољнија, закључиће се писмени уговор о закупу производне хале  који ће у име општине потписати начелник општине.

Закупац поред излицитиране цијене сноси трошкове који су везани за давање у закуп лицитираног пословног простора.

Ако учесник лицитације одустане од закључења уговора о закупу губи право на повраћај положене кауције.

Заинтересовани понуђачи могу сваким радним даном, у времену од 11,00 до 14,00 часова, добити детаљне, усмене и писмене информације, по свим ставкама овог Позива, те разгледати  предметни пословни простор.

Контакт телефон: 053/201-810.

 1. Мјесто подношења понуде

Пријаве на јавни позив са понудом се достављају лично, или путем поште, у затвореној коверти, са назнаком „Понуда за закуп пословног простора – НЕ ОТВАРАЈ“, на адресу:

Општина Станари

Општинска управа

Одјељење  за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију

Станари бб

74 208 Станари

 1. Рок за подношење понуда

Рок за подношење понуда  је најмање 10 дана од дана објављивања Јавног позива у Гласу Српске, односно до 9:00 часова 03.11.2020. године.

 1. Вријеме и мјесто лицитације

Отварање поднесених писмених пријава и лицитација ће се одржати 03.11.2020. године у сали Скупштине општине Станари са почетком у 09:00 часова.

Лицитацију ће спровести Комисија за провођење поступка давања у подзакуп непокретности у складу са одредбама Правилника о поступку и условима издавања у закуп пословних просторија и гаража у државној својини на којима је носилац права располагања општина Станари („Службeни глaсник општинe Станари“, брoj: 2/18).

На лицитацији морају приступити сви понуђачи или њихови опуномоћници са потписаном и овјереном пуномоћи.

Резултати лицитације биће објављени након завршетка лицитације.      

                                                                                                                                            

                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                               Душан Панић

Hey! I am first heading line feel free to change me

DOKUMENTACIJA

Back To Top