skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ

У оквиру пројекта „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“, а на основу Споразума о сарадњи, број: 02-952-10/20, од 11.03.2020. године, закљученог између општине Станари и Хуманитарне организације „Muslim Aid Sarajevo“ којим су обезбијеђена донаторска средства за реализацију пројекта, начелник Општине  расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтјева за додјелу пластеника површине 100м2, са пратећом опремом, путем суфинансирања

 

 ПРАВО УЧЕШЋА И УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Право на учешће у Пројекту имају социјално и материјално угрожене особе и младе особе са подручја општине Станари које посједују властито пољопривредно земљиште или земљиште у посједу чланова уже породице, као и земљиште уступљено на кориштење или у закуп, у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују.

Подносилац захтјева (апликант) треба да испуњава сљедеће услове:

 1. Да је незапослена особа или особа са минималним примањима,
 2. Да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или посједник пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу, а које се налази у непосредној близини стамбеног објекта,
 3. Да има могућност наводњавања пластеника,
 4. Да суфинансира 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом,
 5. Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана.

2   КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

 

Критериј за бодовање подносилаца захтјева су сљедећи:

 

 • Погодност властитог земљишта за пластеничку производњу и могућност наводњавања, које на лицу мјеста утврђује Комисија за додјелу пластеника:
–        Слаби услови (велики нагиб, удаљеност од куће преко 300 метара и сл.) – 1 бод
–        Добри услови (релативно велики нагиб, удаљеност од куће до 200 м и сл.) – 2 бода
–        Одлични услови (благ нагиб, близина куће, добар приступ и сл.) – 3 бода

 

Апликанти код којих се на терену утврди да не посједују пољопривредно земљиште погодно за пластеничку производњу или немају могућност наводњавања, неће се бодовати, односно њихове пријаве се неће узимати у разматрање.

 • Додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:
 • Подносилац захтјева незапослен – 2 бода,
 • За сваког члана породице који се налази на евиденцији Завода за запошљавање — 1 бод,
 • За сваког издржаваног члана породице (незапослене особе, особе старије од 65 година, дјеца, ученици, студенти и сл.) —————————-  1 бод
 • Младе особе животне старости до 35 година —————————————–  7 бодова
 • Ако је подносилац захтјева самохрани родитељ ————————————- 5 бодова
 • Ако у породици постоји дијете са инвалидитетом ————————————— 3 бода
 • Социјални аспект – без примања по члану домаћинства —————————— 7 бодова
 • Социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства до 100 КМ —— 5 бодова
 • Социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства до 200 КМ ——— 4 бода
 • Социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства до 300 КМ ——— 3 бода
 • Социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства до 400 КМ ——— 2 бода
 • Социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства до 500 КМ ———- 1 бод
 • Социјални аспект – стање натерену —————————————————- 0 – 4 бода

 

Уколико кандидати при бодовању буду имали једнак број бодова, предност ће имати млађе особе или особе са мањом површином пластеника у власништву.

 

3   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Подносиоци захтјева ће бити обавезни доставити сљедећу документацију:

 1. Образац за пријаву на јавни позив,
 2. ЦИПС пријава подносиоца захтјева,
 3. Копија личне карте,
 4. Овјерена кућна листа,
 5. Доказ о незапослености подносиоца захтјева, издат од стране Завода за запошљавање,
 6. Доказ о незапослености свих пунољетних чланова домаћинства, издат од стране Завода за запошљавање,
 7. Потврда школе/факултета за дјецу, издржаване чланове домаћинства, а за дјецу предшколског узраста родни лист,
 8. Потврда о висини примања запослених чланова домаћинства (за пензионере задњи чек од пензије или потврда издата од банке),
 9. За лица старија од 65 година и за лица која нису ни на једној евиденцији, а немају примања, доставља се овјерена изјава подносиоца захтјева, са назнаком о ком лицу се ради и којем је статусу (домаћица, пољопривредник и сл.),
 10. Копија посједовног листа или уговора о закупу,
 11. Овјерена изјава да у свом власништву нема више од 100 м2 пластеника,
 12. Овјерена изјава да ће корисник средстава добивени пластеник задржати у власништву најмање 3 године од потписивања уговора,
 13. Овјерена изјава да подносилац захтјева у посљедње 2 године није остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од општине, министарства, хуманитарних или других организација,
 14. Овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (547,80 КМ), те да ће обавезно присуствовати едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана,
 15. Уколико је апликант самохрани родитељ, смртни лист, доказ о разводу или неки други документ којим доказује наведену чињеницу,
 16. Доказ о стању социјалне потребе, издат од стране надлежне институције,
 17. Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава у 2020. години, издата од стране АПИФ-а или овјерену изјаву да ће се уписати у РПГ.

 ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Општина Станари објављује јавни позив за предају захтјева за додјелу пластеника, који садржи услове и критерије које подносилац захтјева мора испуњавати, потребну документацију и рок за подношење захтјева.

Избор корисника се врши на основу захтјева пристиглих на јавни позив и утврђивања стања на терену.

 

Носилац активности везаних за реализацију пројекта је Комисија за додјелу пластеника, коју именује начелник Општине.

 

Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје начелник Општине.

Ранг листа одабраних кандидата се објављује на огласној табли и службеној интернет страници општине Станари.

НАПОМЕНА: Кандидати који остваре право на додјелу пластеника обавезни су присуствовати дводневној едукацији.

Обрасци захтјева и изјаве могу се преузети у шалтер сали Општине. Попуњен захтјев, са пратећом документацијом, може се предати на протокол Општине или у затвореној коверти послати на адресу општине Станари, са назнаком „Пријава на јавни позив за додјелу пластеника“.

Све додатне информације могу се добити на број: 053/201-810 или 053/201-823, сваким радним даном од 7 до 15 часова.

Јавни позив остаје отворен до понедјељка, 11.05.2020. године, до 15 сати.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

 

 

 

 

Број: 02-330-2.1/20

Датум: 21.04.2020.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Душан Панић

Back To Top