skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI POZIV

U okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“, a na osnovu Sporazuma o saradnji, broj: 02-952-10/20, od 11.03.2020. godine, zaključenog između opštine Stanari i Humanitarne organizacije „Muslim Aid Sarajevo“ kojim su obezbijeđena donatorska sredstva za realizaciju projekta, načelnik Opštine  raspisuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100m2, sa pratećom opremom, putem sufinansiranja

 

 PRAVO UČEŠĆA I USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja opštine Stanari koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište u posjedu članova uže porodice, kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup, u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Podnosilac zahtjeva (aplikant) treba da ispunjava sljedeće uslove:

 1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
 2. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta,
 3. Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 4. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom,
 5. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

2   KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

Kriterij za bodovanje podnosilaca zahtjeva su sljedeći:

 

 • Pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja, koje na licu mjesta utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika:
–        Slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće preko 300 metara i sl.) – 1 bod
–        Dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 200 m i sl.) – 2 boda
–        Odlični uslovi (blag nagib, blizina kuće, dobar pristup i sl.) – 3 boda

 

Aplikanti kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju ili nemaju mogućnost navodnjavanja, neće se bodovati, odnosno njihove prijave se neće uzimati u razmatranje.

 • Dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
 • Podnosilac zahtjeva nezaposlen – 2 boda,
 • Za svakog člana porodice koji se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje — 1 bod,
 • Za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe, osobe starije od 65 godina, djeca, učenici, studenti i sl.) —————————-  1 bod
 • Mlade osobe životne starosti do 35 godina —————————————–  7 bodova
 • Ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj ————————————- 5 bodova
 • Ako u porodici postoji dijete sa invaliditetom ————————————— 3 boda
 • Socijalni aspekt – bez primanja po članu domaćinstva —————————— 7 bodova
 • Socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 100 KM —— 5 bodova
 • Socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 200 KM ——— 4 boda
 • Socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 300 KM ——— 3 boda
 • Socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 400 KM ——— 2 boda
 • Socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 500 KM ———- 1 bod
 • Socijalni aspekt – stanje naterenu —————————————————- 0 – 4 boda

 

Ukoliko kandidati pri bodovanju budu imali jednak broj bodova, prednost će imati mlađe osobe ili osobe sa manjom površinom plastenika u vlasništvu.

 

3   POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Podnosioci zahtjeva će biti obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac za prijavu na javni poziv,
 2. CIPS prijava podnosioca zahtjeva,
 3. Kopija lične karte,
 4. Ovjerena kućna lista,
 5. Dokaz o nezaposlenosti podnosioca zahtjeva, izdat od strane Zavoda za zapošljavanje,
 6. Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova domaćinstva, izdat od strane Zavoda za zapošljavanje,
 7. Potvrda škole/fakulteta za djecu, izdržavane članove domaćinstva, a za djecu predškolskog uzrasta rodni list,
 8. Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva (za penzionere zadnji ček od penzije ili potvrda izdata od banke),
 9. Za lica starija od 65 godina i za lica koja nisu ni na jednoj evidenciji, a nemaju primanja, dostavlja se ovjerena izjava podnosioca zahtjeva, sa naznakom o kom licu se radi i kojem je statusu (domaćica, poljoprivrednik i sl.),
 10. Kopija posjedovnog lista ili ugovora o zakupu,
 11. Ovjerena izjava da u svom vlasništvu nema više od 100 m2 plastenika,
 12. Ovjerena izjava da će korisnik sredstava dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja ugovora,
 13. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednje 2 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od opštine, ministarstva, humanitarnih ili drugih organizacija,
 14. Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (547,80 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
 15. Ukoliko je aplikant samohrani roditelj, smrtni list, dokaz o razvodu ili neki drugi dokument kojim dokazuje navedenu činjenicu,
 16. Dokaz o stanju socijalne potrebe, izdat od strane nadležne institucije,
 17. Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava u 2020. godini, izdata od strane APIF-a ili ovjerenu izjavu da će se upisati u RPG.

 PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Opština Stanari objavljuje javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika, koji sadrži uslove i kriterije koje podnosilac zahtjeva mora ispunjavati, potrebnu dokumentaciju i rok za podnošenje zahtjeva.

Izbor korisnika se vrši na osnovu zahtjeva pristiglih na javni poziv i utvrđivanja stanja na terenu.

 

Nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju projekta je Komisija za dodjelu plastenika, koju imenuje načelnik Opštine.

 

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje načelnik Opštine.

Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj tabli i službenoj internet stranici opštine Stanari.

NAPOMENA: Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati dvodnevnoj edukaciji.

Obrasci zahtjeva i izjave mogu se preuzeti u šalter sali Opštine. Popunjen zahtjev, sa pratećom dokumentacijom, može se predati na protokol Opštine ili u zatvorenoj koverti poslati na adresu opštine Stanari, sa naznakom „Prijava na javni poziv za dodjelu plastenika“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj: 053/201-810 ili 053/201-823, svakim radnim danom od 7 do 15 časova.

Javni poziv ostaje otvoren do ponedjeljka, 11.05.2020. godine, do 15 sati.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

 

 

 

Broj: 02-330-2.1/20

Datum: 21.04.2020.

NAČELNIK OPŠTINE

Dušan Panić

Back To Top