skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ

за додјелу једнократне новчане помоћи општине Станари самосталним предузетницима и привредним субјектима у циљу санације посљедица у привреди изазваних појавом пандемије корона вируса

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Позивају се правна и физичка лица чија је дјелатност наредбама и закључцима општинског/републичког штаба за ванредне ситуације забрањен или обустављен рад, да се пријаве на овај јавни позив како би остварили право на једнократну новчану помоћ у 300 KM по сваком запосленом.

II ПРАВО УЧЕШЋА

Пријаву на јавни позив могу поднијети правна и физичка лица са сједиштем на подручју општине Станари и која испуњавају сљедеће услове:

 • да су регистровани на подручју општине Станари
 • да им је наредбама или закључцима општинског/републичког штаба за ванредне ситуације забрањено или обустављено обављање дјелатности
 • да немају неуплаћених обавеза по основу пореза на доходак и доприноса на плату закључно са 29.02.2020. године
 • да је број радника на дан 30.04.2020. године исти или већи у односу на дан 02.2020. године.

Право на помоћ остварују и пословне јединице регистроване на подручју општине Станари које имају запоселне раднике са подручја општине Станари.

Право на помоћ по запосленом односи се на број запослених на дан 30.04.2020. године.

III ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз захтјев за одобравање средстава подносиоци су дужни доставити сљедећу документацију:

 • Рјешење о регистрацији надлежног суда (за правна лица) или рјешење о обављању дјелатности издато од стране надлежног одјељења
 • Увјерење о пореској регистрацији (ЈИБ) (уколико на рјешењу постоји наведен ЈИБ није потребно достављати увјерење)
 • Обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности за правна лица
 • Увјерење издато од надлежне јединице Пореске управе да испуњава обавезе по основу пореза на доходак и доприноса на плату закључно са 29.02.2020. године
 • Увјерења издата од надлежне јединице Пореске управе о броју запослених радника на дан 29.02.2020. године и на дан 30.04.2020. године
 • Потврда пословне банке о главном транскакционом рачуну
 • Овјерена изјава о броју радника који су запослених у објектима који нису радили (у сједишту или издвојеној јединици)

Сви тражени документи морају бити приложени у оригиналу или овјереној копији, а надлежна канцеларија ће овјеру докумената вршити без наплате таксе.

IV ОБРАДА ПРИЈАВА И УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТИ КОРИСНИКА

По уредно приспјелим пријавама, Комисије за додјелу средстава, формирана од стране начелника општине ће размотрити захтјеве потенцијалних корисника, те утврдити испуњавање услова и критерија за одобравање финансијских средстава. Комисија има право провјере свих података наведених у достављеној документацији подносиоца захтјева.

Након прегледа и и оцјене пристиглих захтјева Комисија сачињава:

 • Листу правних и физичких лица који испуњавају услове за додјелу помоћи и
 • Листу подносилаца захтјева чији су захтјеви оцијењени као неблаговремени, непотпуни или неосновани.

Комисија утврђене листе објављује на интернет страници www.opstinastanari.com и огласној табли општине Станари.

На  објављену прелиминарну листу  подносиоци захтјева имају право жалбе у року од 8 дана од дана објаве исте на интернет страници и огласној табли.

V НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријаве са потребном документацијом достављају се непосредно на протокол општинске управе или поштом на адресу:

ОПШТИНА СТАНАРИ

Одјељење за привреду и финансије

Станари бб

74 208 Станари

Јавни позив остаје отворен 20 дана, од дана објављивања, а крајњи рок за достављање документације је 04.08.2020. године.

Образац захтјева се може преузети на интернет страници општине Станари www.opstinastanari.com или на инфо пулту у општинској управи.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                             (Душан Панић)

Hey! I am first heading line feel free to change me

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА

Back To Top