skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16 i 36/19), člana 68. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/17) i člana 6. Pravilnika o postupku i uslovima izdavanja u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostora i garaža u državnoj svojini na kojima je nosilac prava raspolaganja opština Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 2/18) Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju opštine Stanari, upućuje

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

 1. Predmet Javnog poziva

Opština Stanari sa sjedištem u Stanarima, kao zakupodavac, daje u zakup proizvodno-poslovne hale broj 3, 4 i 6 u Poslovnoj zoni „Termoelektrana„ Dragalovci  isključivo radi obavljanja proizvodne djelatnosti, na period od 5 (pet) godina, sa mogućnošću produženja.

Prilagođavanje hale svojim proizvodnim potrebama pada na trošak investitora.

Poslovne hale se daju u zakup putem usmene javne licitacije ( u daljem tekstu: licitacija).

 1. Pravo učešća

Pravo učešća na licitaciji imaju:

– sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i koja su u cjelosti izmirila sve financijske obaveze  prema opštini Stanari.

 1. Karakteristike poslovnog prostora

Proizvodno-poslovne hale br. 3, 4 i 6 koje se izdaju u zakup smještene  su Poslovnoj zoni „Termoelektrana“ Dragalovci.

Proizvodno-poslovna hala br.3.  izgrađena je na k.č.2335/7  upisana u pl, broj 751/5, k.o. Dragalovci, ukupne korisne površine 994,94 m2, od čega je 855,02 m2 proizvodni pogon, a 139,92 m2 kancelarijski prostor.

Proizvodno-poslovna hala br.4, izgrađena je na k.č.2335/6 upisana u pl, broj 751/5, k.o. Dragalovci, ukupne korisne površine 1.555,33, od čega je 1.416,18m2 proizvodni pogon, a  139,15 m2 kancelarijski prostor.

Proizvodno-poslovna hala br.6, izgrađena je na k.č.2335/1 upisana u pl, broj 751/5, k.o. Dragalovci, ukupne korisne površine 1.952,32, od čega je 1.812,62 m2 proizvodni pogon, a 139,7 m2 kancelarijski prostor.

 1. Cijena

Početna cijena zakupa proizvodnog prostora   je 1,95 KM/m2 , a kancelarijskog 2,35 KM/m2 na mjesečnom nivou.

Pored cijene zakupa, zakupac je duža da plaća i režijske troškove (struja, voda, smeće, zagrijavanje prostorija itd).

 1. Sadržaj prijave

Prijava sadrži:

1)ponudu u kojoj su navedeni sledeći podaci:

 • ime, očevo ime, prezime, JMBG, mjesto i adresu stanovanja, broj telefona, ime i prezime opunomoćnika ako ga ima (ako je ponuđač fizičko lice) ili
 • tačan naziv i sjedište pravnog lica, kontakt telefon, JIB, ime i prezime zakonskog zastupnika i ime i prezime opunomoćnika- ako ga ima (ako je ponuđač pravno lice),
 • cijenu koju daje za ponuđenu halu – ponuđač je obavezan da u prijavi na javni poziv ponudi najmanje početni iznos zakupnine,
 • preciznu oznaku nekretnine za koju se daje ponuda,
 • dokaz o uplati kaucije u iznosu od :

a) za halu broj 3;       2.395,32 KM,

b) za halu broj 4;       3.706,26 KM,

v) za halu broj 6;       4.635,49 KM,

(10% od početne cijene zakupa na nepokretnostima  za godinu dana),

 • dokaz o izmirenim obavezama prema opštini Stanari, ne starije do mjesec dana, (Potvrda iz Poreske uprave Republike Srpske),
 • ovjerenu kopiju rješenja o registraciji.

Ponuđači su dužni da iznos kaucije uplate na žiro račun opštine broj 5553000019686503 otvoren kod Nove banke ad. Banja Luka.

 1. Podsticaji

Skupština opštine Stanari je svojim odlukama propisala podsticaje  za poslovne subjekte koje izraze namjeru da posluju u Poslovnoj zoni „Termoelktrana“. Svi zainteresovni subjekti mogu sve informacije o posticajima dobiti u Opštinskoj upravi opštine Stanari na broj 053/201-810 ili na internet sajtu opštine www.opstinastanari.com

 1. Ostale informacije

Neblagovremene i nepotpune prijave  i prijave podnesene protivno uslovima oglasa Komisija će odbaciti.

Sa zakupcem čija je ponuda najpovoljnija, zaključiće se pismeni ugovor o zakupu proizvodne hale  koji će u ime opštine potpisati načelnik opštine.

Zakupac pored izlicitirane cijene snosi troškove koji su vezani za davanje u zakup licitiranog poslovnog prostora.

Ako učesnik licitacije odustane od zaključenja ugovora o zakupu gubi pravo na povraćaj položene kaucije.

Zainteresovani ponuđači mogu svakim radnim danom, u vremenu od 11,00 do 14,00 časova, dobiti detaljne, usmene i pismene informacije, po svim stavkama ovog Poziva, te razgledati  predmetni poslovni prostor.

Kontakt telefon: 053/201-810.

 1. Mjesto podnošenja ponude

Prijave na javni poziv sa ponudom se dostavljaju lično, ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora-NE OTVARAJ“, na adresu:

Opština Stanari

Opštinska uprava

Odjeljenje  za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

Stanari bb

74 208 Stanari

 1. Rok za podnošenje ponuda

Rok za podnošenje ponuda  je najmanje 15 dana, od dana objavljivanja Javnog poziva u Glasu Srpske, odnosno do 9:00 časova 23.09.2020. godine.

 

 1. Vrijeme i mjesto licitacije

Otvaranje podnesenih pismenih prijava i licitacija za poslovni prostor će se održati 23.09. 2020. godine u sali Skupštine opštine sa početkom u 09:00 časova.

Licitaciju će sprovesti Komisija za provođenje postupka davanja u podzakup nepokretnosti u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku i uslovima izdavanja u zakup poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini na kojima je nosilac prava raspolaganja opština Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 2/18).

Na licitaciji moraju pristupiti svi ponuđači ili njihovi opunomoćnici sa potpisanom i ovjerenom punomoći.

Rezultati licitacije biće objavljeni nakon završetka licitacije. 

Dokumentacija

Back To Top