skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА И СУГЕСТИЈА-РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ ПОЉА „ЕФТ РиТе СТАНАРИ“

На основу члана 41. став (2) и члана 42. став (2) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16) Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, Одсјек за просторно уређење, грађење и документацију Oпштинске управе Станари, као носилац припреме за израду Регулационог плана експлоатационих поља „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“, објављује

Ј А В Н И   П О З И В

 Скупштина општине Станари је на 23. редовној сједници донијела Одлуку о приступању изради Регулационог плана експлоатационих поља „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“. Обухват Плана односи се на простор експлоатационих поља „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ и захвата дијелове катастарских општина: Рашковци, Драгаловци, Остружња Доња, Остружња Горња, Церовица, Цвртковци, Јелањска и Станари.

Позивају се заинтересована правна и физичка лица, која су власници непокретности у обухвату предметног Плана, да у року 15 дана, од дана објаве позива, доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

Своје приједлоге и сугестије могу доставити Одјељењу за просторно уређење,  стамбено-комуналне послове и екологију, Одсјек за простoрно уређење, грађење и документацију општине Станари, у писменој форми.

Back To Top