skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI POZIV ZA UPUĆIVANJE 50 KORISNIKA U BANJSKO-KLIMATSKE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Na osnovu članova 6. i 11. Odluke o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 3/16), načelnik opštine, raspisuje:

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva, radi upućivanja 50 korisnika, iz kategorije članova porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, logoraša i demobilisanih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove.

1. Kome se poziv upućuje?

Ovaj Poziv se upućuje porodicama poginulih boraca i umrlih ratnih vojnih invalida, ratnim vojnim invalidima, logorašima i demobilisanim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (u daljem tekstu: korisnici), sa područja opštine Stanari, a kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavak.

2. Predmet prijave i uslovi za prijavu

Predmet prijave, po ovom Pozivu, je potreba za medicinskom, odnosno fizikalnom rehabilitacijom jednog broja članova porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, logoraša i demobilisanih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, kroz banjsko-klimatsko liječenje, odnosno rehabilitaciju.

Liječenje, odnosno rehabilitacija, u banjsko-klimatskim ustanovama, obuhvata:

 • smještaj korisnika,
 • ljekarski pregled prilikom prijema,
 • izradu plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno,
 • određivanje fizikalne i balneoterapijske procedure, termoterapiju,
 • stalni medicinski nadzor, ljekarski pregled na otpustu sa otpusnicom,
 • ishranu od tri obroka primjerenog kvaliteta i kvantiteta,
 • ostale vidove rekreacije,
 • turističko-rekreativni sadržaji.

3. Postupak izbora korisnika

Na Javni poziv imaju pravo da se prijave članovi porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, logoraša i demobilisanih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, a kojima je banjska rehabilitacija neophodna za nastavak liječenja i oporavka. Prednost će se dati licima koja ovaj vid prava nisu koristila u 2017. i 2018. godini.

Prijave, odnosno pismeni zahtjevi podnose se lično organu uprave, nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu opštine Stanari (u daljem tekstu: nadležni organ).

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokaze:

 • Rješenje nadležnog organa o statusu i pripadajućim pravima, RVI ili člana porodice poginulog borca, uz uslov da je aktivni korisnik,
 • Rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca,
 • Medicinska dokumentacija tj. nalaz i preporuka nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije (preporuka odgovarajućeg ljekara specijaliste, fizijatra i sl.),
 • fotokopija lične karte.

Nepotpune i neblagovremene zahtjeve nadležni organ neće razmatrati i kao takve će odbaciti. Na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju, koja se traži po objavljenom Javnom pozivu, nadležna komisija će sprovesti postupak i donijeti Odluku o izboru korisnika za banjsku rehabilitaciju, na osnovu kriterijuma, koji su navedeni u Javnom pozivu Ministarstva rada i biz, broj:16-03/1-2-563-7-4/2019 od 18.03.2019.godine.

U postupku izbora korisnika, komisija je dužna da obezbijedi zastupljenost svih kategorija, zavisno od ukupnog broja korisnika BIZ. Ukoliko se javi veći broj korisnika od broja iz Javnog poziva, Komisija će prednost dati licima koja nisu koristila banjsko liječenje u ranijem periodu, po Javnom pozivu.

Načelnik opštine može u opravdanim slučajevima da odobri korištenje banjske rehabilitacije i mimo procedure i kriterijuma Javnog poziva. Listu izabranih korisnika komisija će istaći na Oglasnoj tabli Opštine i dostaviti organizacijama koje okupljaju navedene kategorije. Na listu se može izjaviti prigovor u roku 8 dana, od isticanja na Oglasnoj tabli. Načelnik opštine će u roku od 3 dana sačiniti konačnu listu korisnika.

4.Vremenski rok za realizaciju.

Realizacija banjske rehabilitacije trajaće u periodu od 01. avgusta, a prema mogućnostima ustanova koje u postupku budu izabrane, dok će pojedinačan boravak korisnika trajati 10 dana.

 Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine.

 Sve informacije, u vezi Javnog poziva, možete dobiti u organizacijama koje okupljaju navedene  kategorije, kao i u prostorijama Opštinske uprave opštine Stanari.

 

Zahtjev za upućivanje u banjsko-klimatsku zdravstvenu ustanovu

Back To Top