skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈУ РЕДОВА ВОЖЊЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА

У поступку усклађивања редова вожње на подручју општине Станари могу учествовати сви заинтересовани превозници који испуњавају услове прописане Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, Одлуком о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју општине Станари и Правилником о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Станари.

Приједлози редова вожње морају бити израђени у складу са одредбама Закона, Одлуком и Правилником и прописима из области безбједности саобраћаја.

Превозник, уз захтјев за усклађивање који садржи податке о превознику (фирма, тачна адреса сједишта, број телефона и телефакса, име и презиме одговорног лица), доставља и посебну документацију, а листу потребне документације може добити у шалтер-сали општине Станари.

Заинтересовани превозници потребну документацију са захтјевом за усклађивање и регистрацију  редова вожње дужни су доставити лично у шалтер-салу Општинске управе Станари или препоручено путем поште,  најкасније до 15.03.2019. године, до 12:00 часова.

Захтјев са потребном документацијом доставити у запечаћеној коверти, са назнаком: „Општина Станари, Комисији за усклађивање редова вожње – НЕ ОТВАРАЈ“.

Приликом подношења пријаве приједлога редова вожње, превозници су дужни да изврше уплату новчане накнаде за трошкове провођења поступка.

Отварање пристиглих пријава одржаће се у просторијама Општинске управе Станари, дана 15.03.2019. године са почетком у 12:00 часова.

У поступку усклађивања неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве.

Усклађивање се врши на начин и по поступку прописаним Правилником.

Јавни позив у цјелини

Регистрација аутобуских линија за 2019/2020. годину

Back To Top